REACH

Essenscia, de Belgische branchevereniging voor de chemie, heeft gereageerd op een rapport van het Europees Milieubureau EEB. Daarin wordt gesteld dat de veiligheid van chemische stoffen in Europa niet is gegarandeerd. Ook Belgische en Nederlandse bedrijven zouden de veiligheidsnormen niet halen.

Voor het geval het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie zonder dat er een overeenkomst is afgesloten: het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een tijdelijke procedure opgesteld waarmee bedrijven in de Europese Unie kennis kunnen geven van exporten die vallen onder de Prior Informed Consent-verordening (

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&M) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de Nederlandse Reach-registratiedossiers en het wegwerken van de tekortkomingen ervan. Recentelijk is uit informatie van het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa gebleken dat van de 350 gecontroleerde dossiers er 121 niet in orde waren.

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, kunnen chemiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie problemen krijgen met compliance met regelgeving voor chemicaliën.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het domein van de fysieke leefomgeving. De raad heeft zijn voorstel voor het werkprogramma 2019-2020 aan minister Van Nieuwenhoven (I&W) aangeboden. Hierin zijn de volgende thema's opgenomen:
1. Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (de Brexit, einde maart 2019) heeft gevolgen voor bedrijven die chemische stoffen fabriceren, gebruiken of verhandelen in het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van de rol van een bedrijf in de keten.

De NOS heeft op 8 november op haar website een artikel gepubliceerd over de werking van de REACH-database met als kop 'Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen? Heel vaak weten we dat niet'.

De Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een niewe editie van de 'Gids over veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s' in 23 talen gepubliceerd. Deze gids is bedoeld om gebruikers te helpen bij het voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Reach- en CLP-verordeningen: leveranciers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen worden geholpen deze informat

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Het VK heeft dan geen Reach-verplichtingen meer aan de EU. Op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl van de Rijksoverheid wordt een aantal scenario's op een rijtje gezet voor bedrijven die met het VK in chemische stoffen handelen. Zo wordt er onder andere ingegaan op de volgende mogelijke situaties:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld over mengsels die een of meer ZZS-componenten bevatten.