Inspectie

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde.

De Internationale Tankcontainer Organisation (ITCO) heeft de vierde editie gepubliceerd van de Acceptable Container Condition (ACC). Het document is bedoeld als in-service inspectiebenchmark voor een acceptabele conditie van tanks voor een algemeen doel.

De Raad van State heeft geoordeeld dat het openbaar maken van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen is toegestaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Sinds augustus 2014 maakt de Inspectie SZW inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar.

Per 1 juli jl. is het toezicht op de vergunningverlening op DuPont/Chemours in Dordrecht overgegaan van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit komt doordat toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven per die datum is ondergebracht bij gespecialiseerde omgevingsdiensten.

Auteur(s)
Magazine editie

Nu men in Nederland bezig is met de hervorming van het Brzo-toezicht, heeft Gevaarlijke Lading ook haar licht opgestoken over de situatie hiervan in Vlaanderen. Ook daar is (nog steeds) sprake van versnippering van controlediensten. Daar moeten bedrijfsleven en controleurs soms wel hun weg in vinden.

Magazine editie

Als toezichthouder en certificerende instantie mag de Inspectie Leefomgeving en Transport bepaalde wetgeving interpreteren. Sinds een aantal jaar worden deze interpretaties ook openbaar gemaakt, aanvankelijk op de website van de inspectie, nu op de website van de UNECE. Hoe komen deze interpretaties tot stand?

Gevaarlijke Lading 3-2017 is verschenen, met als thema's: Toezicht en Gasdetectie & Ontgassen. In dit nummer de volgende bijdragen: 

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) zal worden aangepast. De wetteksten met verbeteringen van het hoofdstuk over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn beschikbaar sinds 17 mei 2017, en zijn gepubliceerd in het Staatsblad (193, 2017). Inwerkingtreding staat gepland op 1 juli 2017.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het afgelopen jaar stond in het teken van de koersverandering van de inspectie. Een van de pijlers van de koersverandering is het zichtbaar maken van haar meerwaarde.

De Inspectie SZW heeft haar Jaarverslag 2016 uitgebracht. Daarin staat te lezen dat in 2016 70 werknemers door arbeidsongevallen om het leven kwamen. Dat zijn 19 slachtoffers meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.