Incident

De DCMR Milieudienst Rijnmond ontving in 2007 van bedrijven 232 meldingen over incidenten. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2006 (218). In het algemeen betrof het relatief kleine incidenten en was er geen sprake van onveilige situaties met verstrekkende gevolgen. Dat blijkt uit het rapport 'Milieumeldingen in Rijnmond - De gegevens over het jaar 2007' van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

ProRail heeft in overleg met diverse betrokkenen partijen een rapportage opgesteld waarin een procedure voor het 'parkeren' van een trein met gevaarlijke stoffen bij een incident wordt beschreven. De lokale autoriteiten en de Veiligheidsregio spelen in deze procedure de centrale rol.

De Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) organiseert een debat tussen vertegenwoordigers van milieu, ruimtelijke ordening, brandweer, bedrijfsleven, onderzoekers en adviseurs over de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 januari van 13.00 tot 16.00 uur bij adviesbureau DHV in Amersfoort.

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft twee nieuwe Kustwachtvliegtuigen overgedragen aan minister Van Middelkoop van Defensie. De vliegtuigen worden door het Kustwachtcentrum ingezet bij dienstverlenende en handhavende taken in het Nederlandse deel van de Noordzee.

In een convenant verklaren de oliesector en de (petro-)chemische sector samen met de overheid zorg te dragen voor een adequaat weerstandsvermogen van de bedrijven. Dat schrijft minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) over de invulling de nota Vitaal die in september 2005 naar de Tweede Kamer is gestuurd om de beveiliging van de sectoren olie en chemie te verbeteren.

De voorstellen voor de basisnetten Water en Weg zijn eind 2007 in concept gereed. Een concept van het Basisnet Spoor is naar verwachting pas in de loop van 2008 beschikbaar. De uitgewerkte voorstellen voor de drie basisnetten worden vervolgens gelijktijdig bestuurlijk afgestemd waarna ze aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Bij biochemisch bedrijf Purac aan de Arkelsedijk in Gorinchem is woensdagmiddag 28 november omstreeks 14.00 uur een lekkage ontstaan in een opslagtank met daarin 20 kuub zoutzuur. Daarbij raakte niemand gewond.

De chemische industrie moet meer aandacht besteden aan de risico's voor werknemers bij het bedwingen van incidenten met gevaarlijke stoffen. In een derde van 31 onderzochte gevallen lopen zij nu risico's, blijkt uit een rapportage van de Arbeidsinspectie.

Bureau Handhaving Stad heeft dit jaar opnieuw een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de milieuvoorzieningen bij tankstations in de gemeente Rotterdam. De resultaten werden onlangs in de Bestuurskamer van de DCMR gepresenteerd aan de betrokken tankstationhouders (met name oliemaatschappijen) en relevante branche-organisaties.

Het afgelopen jaar zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van externe veiligheid, maar er is nog veel werk te doen tot 2010. Dat staat in de zevende voortgangsrapportage externe veiligheid, die minister Cramer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.