Handhaving

De Milieudienst Rijnmond DCMR vermindert de frequentie van weekupdates over Odfjell van wekelijks naar tweewekelijks. Op 9 november heeft de DCMR de twaalfde weekupdate gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam:

De reguliere BRZO-controle bij Odfjell is afgerond. Over de uitkomsten van de inspecties maken de DCMR en VRR een gezamenlijk rapport op.

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft afgelopen vrijdag zijn tiende update gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. Dinsdag 9 oktober is de reguliere BRZO-controle bij Odfjell gestart. Als onderdeel hiervan heeft de DCMR samen met de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) gisteren een inspectie uitgevoerd op de locaties Odfjell Tankterminal Rotterdam (OTR) en Odfjell Maritiem (OTM).


Over de uitkomsten van de inspecties maken de DCMR en VRR een gezamenlijk rapport op.

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen voldoet niet aan de vergunningsvoorschriften. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten het chemiebedrijf lasten onder dwangsom op te leggen.


De overtredingen kwamen aan het licht tijdens zes inspecties in juni van dit jaar. Met lasten onder dwangsom wil de provincie Dow dwingen hier een eind aan te maken en dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf krijgt tijd om maatregelen te treffen om de overtreding op te heffen en herhaling te voorkomen.

Met het herstarten van de Viton-fabriek dinsdagochtend, neemt het chemisch bedrijf DuPont de Nemours in Dordrecht een door de provincie Zuid-Holland opgelegde dwangsom voor lief. De eerste 8 ton hexaflurpropeen (hfp) die de fabriek méér uitstoot dan de al bereikte norm, wordt beboet met 20.000 euro per ton. Daarna wordt de boete 50.000 euro per ton.

Uit de Handhavingsrapportage Schiphol 2012 blijkt dat het gebruik van de luchthaven Schiphol in de eerste helft van het gebruiksjaar 2012 (1 november 2011 tot en met 30 april 2012) binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico en de geluidsbelasting is gebleven. Voor de stof koolmonoxide is een dreigende overschrijding van de grenswaarde voor de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vrijdag jl. zijn negende update gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. 


Het proces van het leeghalen van de tanks met licht ontvlambare producten is vorige week voltooid. Daarmee zullen er zich minder frequent nieuwe feiten voordoen waarover we u kunnen informeren. De DCMR zal daarom over twee weken weer met een nieuwe update komen rondom de situatie bij Odfjell. In ieder geval zullen ook de komende tijd de RBI ( Risk Based Inspections) inspecties  worden uitgevoerd.

De DCMR heeft afgelopen vrijdag zijn achtste weekupdate gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. De DCMR publiceert wekelijks een update op de site.


Feiten en cijfers vrijdag 21 september:
•alle tanks met licht ontvlambare producten zijn leeggemaakt
•Odfjell heeft inmiddels 235 tanks leeggemaakt.

Gemeenten moeten met ingang van 2013 de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving onderbrengen bij een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil gemeenten die niet bereid zijn om deze afspraken per begin 2013 na te komen, van hun bevoegdheden ontheffen. Weigergemeenten zijn dan niet langer bevoegd vergunning te verlenen en te handhaven voor milieuaspecten. Hun bevoegdheden voor vergunningverlening, handhaving en toezicht zullen tijdelijk naar de provincie gaan, die dit alsnog onderbrengen bij een RUD.

Afgelopen vrijdag heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn zevende update gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. 


De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hebben deze week wederom een aantal blus- en veiligheidstests gecontroleerd.


Afgelopen vrijdag heeft de DCMR zijn zesde update gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam. 


De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hebben afgelopen week wederom een aantal blus- en veiligheidstests gecontroleerd. Daarnaast zijn deze week ook integriteitsbeoordelingen uitgevoerd.


Feiten en cijfers vrijdag 7 september
•De benodigde reparaties aan de vacuüm / drukventielen waarop de DCMR in juni heeft gehandhaafd zijn uitgevoerd. De ventielen zijn door de DCMR in orde bevonden.