Handhaving

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur en/of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen ontvangen en/of (laten) vervoeren. Verladersorganisatie EVO waarschuwt voor een "boeteregen" als gevolg

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet, aldus de ILT. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld.

Op 8 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onverkort aangenomen. Met deze wet is de wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel verankerd.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie hebben een internetconsultatie uitgezet voor een wijzigingsbesluit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving), oftewel de wet VTH. Daarmee wordt beoogd belangrijke problemen op te lossen bij de uitvoering en handhaving van de VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht. De wet VTH verplicht gemeenten en provincies een belangrijk deel van hun milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst.

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft het rapport van de evaluatie van het VTH-stelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is het stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, waaronder ook het stelsel van omgevingsdiensten valt. De conclusie van het onderzoeksbureau is dat het stelsel zich in relatief korte tijd aantoonbaar positief heeft ontwikkeld. Dit heeft een impuls gegeven aan het verbeteren van de uitvoering van VTH-taken, de afstemming tussen handhavingspartners, de governance en terugdringen van bestuurlijke drukte en het creëren van een gelijk speelveld.

In 2014 zijn acht BRZO-bedrijven binnen de gemeente Moerdijk gecontroleerd. Bij zes van de acht (75%) zijn overtredingen geconstateerd. In 2013 was dat bij vijf van de negen BRZO-bedrijven (55%). Dat blijkt uit het jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2014 van de gemeente Moerdijk. Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).

De aanbeveling is om dit als taakstelling op te nemen voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de inspecties bij het recyclingbedrijf Remondis Argentia te Moerdijk.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zijn jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Ten aanzien van handhaving en toezicht baseerde de Inspectie Leefomgeving en Transport haar optreden steeds meer op een risicoselectie: "Goedpresterende ondertoezichtstaanden werden minder onderworpen aan inspecties; de vrijkomende capaciteit werd meer gericht op bedrijven waar de naleving (eerder) te wensen overliet. Hiermee geeft de inspectie invulling aan het beginsel «vertrouwen, tenzij» om de toezichtlast voor burgers en bedrijven te beperken.

De overheid heeft een internetconsultatie uitgezet over het doorberekenen van toezichtkosten aan BRZO-bedrijven. Voordat het wetsvoorstel hierover wordt ingediend, wil het kabinet eerst weten wat burgers en bedrijven hiervan vinden.

Op de landelijke netwerkdag voor vergunningverleners en handhavers op 26 maart hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat een landelijk adviesteam voor toezicht op Brzo-bedrijven opgezet. Tot voor kort voerden Rijkswaterstaat en de waterschappen het toezicht op chemiebedrijven los van elkaar uit. De start van het landelijke adviesteam past in de koers die de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben ingezet om slim samen te werken.