Externe veiligheid

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar aanleiding van de onthulling van de geheime documenten over TTIP, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De SP vraag onder andere naar de mening van de minister over de bewering "Als de EU nieuwe vormen van regulering wil invoeren rond bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, dan zou het de Amerikaanse bedrijven daarover moeten consulteren.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met die wet.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 15 maart 2016 gedebatteerd met minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) over de Omgevingswet. Dit wetsvoorstel beoogt het omgevingsrecht te bundelen in één Omgevingswet. De gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten worden in één wet geïntegreerd met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures.

Op de website van Kenniscentrum Infomil zijn de aangepaste standaardteksten omgevingsvergunning gepubliceerd. Het gaat om de standaardteksten van diverse onderwerpen, zoals afvalstoffen, externe veiligheid en geluid. Het bevoegd gezag kan deze standaardteksten gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen voor bedrijven. Hierdoor mag het bedrijfsleven ervan uitgaan dat het bevoegd gezag aan bedrijfsactiviteiten in gemeente A dezelfde eisen stelt als in gemeente B. Het bevoegd gezag mag natuurlijk altijd afwijken van de standaardteksten.

Op de website van Relevant zijn twee werkstandaarden Externe Veiligheid gepubliceerd. Het doel van de werkstandaarden Externe Veiligheid is dat zij wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid duidelijk, eenduidig en compact weergeven. Daarmee ondersteunen ze de taakuitvoering. De werkstandaard 'externe veiligheid in Ruimtelijke Ordening' en werkstandaard 'externe veiligheid in Vergunningverlening' (inclusief registratie in het RRGS) zijn nu digitaal beschikbaar.

Op 3 december 2015 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M). De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen honderd jaar in Nederland. Doel is de besluitvorming over ruimtelijke projecten eenvoudiger maken. Of dat doel wordt bereikt is nog onzeker, aldus de Rli.

Kenniscentrum Infomil heeft een verkennende impactanalyse met betrekking tot de Omgevingswet gepubliceerd. Overheden zijn zich steeds meer bewust van de veranderingen die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Zij zien deze veranderingen als een vervolg op al ingezette ontwikkelingen, maar de wet legt de lat wel hoger. Bijna alle partijen zijn inmiddels gestart met nadenken over de implementatie van de wet binnen de eigen organisatie.

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Op dit moment worden de risico's nog berekend op basis van het groepsrisico en het persoonsgebonden risico. In de nieuwe aanpak wordt uitgegaan van het 'schillenmodel', dat naar verwachting meer duidelijkheid en transparantie verschaft. De voor- en nadelen belicht door drie deskundigen.

Na een technische briefing op 7 juli van dit jaar liet de Eerste Kamer zich op maandag 12 oktober tijdens een deskundigenbijeenkomst door een aantal deskundigen informeren over de Omgevingswet. Tijdens de door de senaat georganiseerde bijeenkomst waren zowel optimistische als kritische geluiden te horen. IPO-portefeuillehouder Bart Krol liet zich van de optimistische kant zien en liet de Eerste Kamerleden weten dat de met de Wet gerealiseerde harmonisatie en bundeling van wetgeving recht wordt gedaan een de provinciale rol in het fysieke domein.

Op de website van de Tweede Kamer is het conceptverslag gepubliceerd van het (uitgestelde) Algemeen overleg Externe veiligheid dat op 30 september is gehouden. Staatssecretaris Mansveld stelt dat de Staat van de Veiligheid een verbetering in de veiligheidscultuur laat zien. Ook de honderd Brzo-bedrijven die niet zijn aangesloten bij Veiligheid Voorop vallen onder het toezicht van de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio's.