Buisleidingen

In het Staatsblad 2014, 213 is het besluit gepubliceerd over het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (Staatsblad 174). Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

In Staatsblad 2014, 174 is de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gepubliceerd. 

Relevant, het netwerk voor externe veiligheid, heeft een brief gepubliceerd van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal) met betrekking tot het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).Het Bevb regelt de externe veiligheid rond aardgas- en aardolieproductenleidingen. Geconstateerde knelpunten moeten binnen drie jaar gesaneerd zijn. Voor aardolieleidingen is hierop een uitzondering gemaakt, omdat onvoldoende reducerende maatregelen beschikbaar bleken.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft een onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aangeboden over de 'modal shift' binnen het vervoer van gevaarlijke stoffen: het vervangen van de ene transportmodaliteit door de andere.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht waarom ze de voorlegging van de ontwerpwijzing Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) vergezeld laat gaan van een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voorlegging van een wijziging van het Bro is niet voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening. In deze brief informeert de minister over haar besluit om dat in dit geval wel te doen, tegen de achtergrond van klachten over de toepassing van het huidige Bro.

In Staatscourant 2013, 33825 is de regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen. Er wordt daarin tijdelijk uitzondering gemaakt voor buisleidingen voor aardolieproducten. Exploitanten van buisleidingen met aardolieproducten hebben namelijk risicobeperkende maatregelen getroffen om corrosievorming tegen te gaan, dan wel tijdig te ontdekken.

Bij de vaststelling van de begroting voor Infrastructuur en Milieu voor 2014 is een motie ingediend om het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden via buizen en water. Meer dan negentig procent van de totale stroom gevaarlijke stoffen wordt al over water of door buisleidingen vervoerd. De indieners stellen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg en spoor meer risico met zich brengt dan ondergronds via buizen en/of met dubbelwandige tankers over het water.

Minister Schultz van Haegen heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035, die op 12 oktober 2012 is vastgesteld. Het ontwerpbesluit wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

Het Graetheidecomité (comité voor natuur- en milieubescherming in Sittard-Geleen) heeft een persbericht doen uitgaan naar aanleiding van de vele incidenten met buisleidingen. Zo waren er allerlei incidenten bij graafwerkzaamheden in het algemeen, en met de naftaleiding bij Graetheide (begin augustus) en Echt (30 september) in het bijzonder. Daarom heeft het Graeheidecomité een gesprek aangevraag met chemische-industrieterrein Chemelot over de veiligheid van een aan te leggen ammoniakleiding.

In de Staatscourant 2013, 27604 is de voorpublicatie gepubliceerd tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit wijzigingsbesluit voegt aan het Barro een titel toe over buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met de toevoeging van deze titel aan het Barro wordt beoogd te waarborgen dat het leggen van buisleidingen die van nationaal belang zijn ook in de toekomst ruimtelijk mogelijk blijft.