Brandstoffen

De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van het VVG Hulpplan LPG Incidenten. Het doel van het hulpplan is om hulpinstanties bij een incident met LPG binnen korte tijd over zowel deskundige kennis als technische hulpmiddelen te laten beschikken. Het hulpplan biedt ook algemene voorlichting over LPG.

Hulpplan LPG Incidenten 2015

Om het rijden op waterstof veilig in Nederland te introduceren, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met betrekking tot afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen. Deze is eind april aan de ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu overhandigd.

Shell gaat veertig nieuwe binnenvaarttankers aangedreven op LNG in de markt zetten. BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft dit aangekaart op Europees niveau. De branchevereniging is groot voorstander van vergroening en innovatie in de binnenvaart, maar maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De tankvaartmarkt kampt op dit moment met een structurele overcapaciteit aan zeer moderne schepen. BLN-Koninklijke Schuttevaer acht het daarom onwenselijk dat er subsidiegeld wordt gebruikt om veertig nieuwe tankers te bouwen. Subsidie is bedoeld voor innovatie.

In het kader van het LNG Masterplan heeft Falck Risc samen met de Gezamenlijke Brandweer onderzocht in hoeverre nooddiensten en de verschillende havenbedrijven zijn voorbereid op de opkomst van LNG.

De heer Opstelten heeft in zijn voormalige functie van minister van Veiligheid en Justitie, Kamervragen beantwoord over het dumpen van afvalstoffen in brandstof. Dit naar aanleiding van het bericht 'Aanhoudingen na dumpen afvalstoffen in brandstof'. Hij geeft onder andere aan welke van de toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen overleg over scheepvaart op 3 december 2013 inmiddels in praktijk zijn gebracht.

De Britse SGMF (Society for Gas as a Marine Fuel) heeft veiligheidsrichtlijnen voor LNG-bunkering opgesteld. Deze richtlijnen omvatten de volgende onderwerpen: gevaren van LNG, veiligheidssystemen, bunkeringprocedures, en specifieke veiligheidsrichtlijnen voor bunkering van schip naar schip, van wal naar schip en van vrachtwagen naar schip.

De richtlijnen zijn gratis verkrijgbaar voor leden van de SGMF.

Voor het gebruik van LNG als brandstof voor wegtransport worden nu regels en standaarden opgesteld. Bijvoorbeeld de recent gepubliceerde PGS 33-1, over LNG-tankstations voor voertuigen. Deze richtlijn kan dienen als voorbeeld voor regelgeving in Europa. 

Een trein met meer dan honderd olietankerwagons is op 16 februari ontspoord tijdens een sneeuwstorm in de Amerikaanse staat West-Virginia. Zeker veertien tankers gingen in vlammen op en de enorme vuurbal die ontstond schoot zo’n honderd meter de lucht in. Zeker een van de tankers belandde in een rivier. Wonderlijk genoeg vielen er geen doden of zware gewonden.

In de Staatscourant (3125, 2015) is de Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations gepubliceerd. In deze circulaire wordt het interimbeleid weergegeven ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheidsrisico’s van LNG-tankstations. Deze circulaire is gericht aan het bevoegd gezag dat te maken heeft met de vergunningverlening voor milieu en de ruimtelijke ordening in relatie tot de LNG-tankstations.

De DCMR Milieudienst Rijnmond en de Omgevingsdienst Groningen hebben beide een projectmatige aanpak ontwikkeld voor toezicht en handhaving bij tankstations. Deze aanpakken zijn uitgewerkt in een aantal checklisten. Bij de Omgevingsdienst Groningen ligt het accent op aspecten die met administratief toezicht gecontroleerd kunnen worden. De aanpak van DCMR begint met een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt de verdere controlestrategie bepaald.

De verschillende checklist zijn te downloaden van de website van Infomil (Overheden voor overheden).