Afval

Een van de meer dan 150 arbocatalogi is de Arbocatalogus Afvalbranche. Een substantieel deel hiervan heeft betrekking op gevaarlijk afval. Uitgebreid wordt beschreven hoe te werk gegaan kan worden bij het inzamelen en bewerken van gevaarlijk afval.

Bedrijven waar gewerkt wordt met olieproducten, mogen het (gevaarlijk) afval van deze producten niet zomaar lozen in riool of oppervlaktewater. Daarom maken ze gebruik van een olieafscheidingsinstallatie. Deze afscheiders vragen om regelmatige reiniging en onderhoud.

Afvalinzamelaar en -verwerker AVR-Industrial Waste BV (hierna: AVR) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie van in totaal 500.000 euro geaccepteerd. AVR betaalt een boete van 200.000 euro voor het in strijd met de vergunning verwerken van bijna 2000 ton gevaarlijk afval. Daarnaast wordt het geld dat het bedrijf hiermee verdiend heeft – in totaal 300.000 euro- ontnomen.

In 2011 heeft het kabinet besloten dat nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in de regelgeving kosteloos moeten zijn in te zien. Zie hiervoor de kabinetsreactie op kenbaarheid van normen en normalisatie uit 2011. De dwingend verwezen normen worden per 1 januari 2016 online via NEN Connect vrij beschikbaar gesteld.

Auteur(s)

Het Scheepsafvalstoffenverdrag werd op 9 september 1996 gesloten tussen de zes Europese Rijnvaartlanden: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het gedeelte van het verdrag dat gaat over de ladingrestanten trad op 1 november 2009 in werking middels een nationaal besluit en nationale regeling: het Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB) en de Scheepsafvalstoffenregeling (SAR). Rijkswaterstaat handhaaft de waterzijde, de Regionale Uitvoeringsdiensten de landzijde.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft zich aangesloten bij ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een programma van het bedrijfsleven dat streeft naar het verbeteren van de veiligheidscultuur bij bedrijven in de gehele chemieketen. De directies van bij de vereniging aangesloten Brzo-bedrijven AEB Amsterdam, AVR, Indaver, Remondis Argentia, SUEZ environnement en Van Gansewinkel hebben een overeenkomst voor deelname aan Veiligheid Voorop getekend.

In 2014 heeft de Inspectie SZW in de afvalbranche sectorbrede inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machine-veiligheid, valgevaar en aanrijdgevaar), gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Van februari tot en met juli 2014 zijn 433 bedrijven bezocht. De inspectieresultaten laten zien dat de onderwerpen veiligheid en gevaarlijke stoffen het grootste deel (tachtig procent) vormen van de geconstateerde overtredingen.

Recent is er een nieuwe versie van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval in werking getreden, de regeling voor inzameling van afval met een chemokar. Daarmee wordt de versie uit 2004 ingetrokken. De nieuwe versie blijkt praktisch beter uitvoerbaar.

Bij het transport van gevaarlijke afvalstoffen heeft men met ADR én afvalstoffenwetgeving te maken. En dus ook met twee manieren van indelen van stoffen en mengsels. Door die verwarring worden bij de indeling volgens het ADR nogal eens fouten gemaakt, met allerlei mogelijke risico's.

Eind 2014 verbleef een ebolapatiënt in het Calamiteiten Hospitaal van het UMC Utrecht. Dit ervaringsverhaal gaat over de afvoer van het hoog-pathogene afval dat deze opname met zich meebracht. Een confrontatie met de wet- en regelgeving.