Stoffen

UN Nummer Benaming en beschrijving Klasseoplopend sorteren Verpakkingsgroep
9003 9003 STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (ETHYLEENGLYCOLMONOBUTYLETHER) 9
9003 9003 STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GESTABILISEERD) 9
1841 1841 ACEETALDEHYDEAMMONIAK 9 III
1845 1845 Kooldioxide, vast (droogijs) NIET ONDERWORPEN AAN HET RID - met uitzondering van 5.5.3 9
2071 2071 Ammoniumnitraathoudende meststoffen, homogene mengsels van het stikstof/fosfaat-, stikstof/kali- of stikstof/fosfaat/kali-type, die niet meer dan 70% ammoniumnitraat bevatten en waarvan het totale gehalte aan brandbare organische stoffen, berekend als koolstof, niet meer bedraagt dan 0,4%, of die niet meer dan 45% ammoniumnitraat bevatten, met een onbeperkt gehalte brandbare stoffen NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
2216 2216 Vismeel (visafval), gestabiliseerd NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
2807 2807 Gemagnetiseerde stoffen NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9
3077 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. 9 III
3257 3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en, bij stoffen met een vlampunt, lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.) 9 III
3334 3334 Vloeistof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. NIET ONDERWORPEN AAN HET RID 9