Overig

De Omgevingswet, die een heleboel andere wetten in zich verenigt, zal naar verwachting op 1 januari 2019 in werking treden. De in de afgelopen jaren gewijzigde wetgeving en de toekomstige Omgevingswet vereisen een nieuwe kijk op uw huidige vergunning.

Deze week verschijnt Gevaarlijke Lading 1-2017, met als thema's: vergunningverlening en tankreiniging. In dit nummer de volgende onderwerpen: 
- ontheffingen en toestemmingen transport gevaarlijke stoffen; 
- gevolgen nieuwe wetgeving voor vergunningverlening;
- reiniging opslagtanks goed gecontroleerd door certificering;  
- veiligheidsregelgeving gevaarlijke stoffen is complex;
- biogas als brandstof met grote potentie;
- binnenvaartincident bij Grave;
- nieuw alarmeringssysteem kleine spoorlekkages.

Het IFV heeft de Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.0 ontwikkeld, samen met een multidisciplinaire projectgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, de Nationale Politie, het RIVM en het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg/gemeenten (in het bijzonder de gemeente Westland). Ook twee omgevingsdiensten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  waren vertegenwoordigd in de projectgroep.

Op 2 februari is bij machinefabriek Stork in Dongen een ongeval met gevaarlijke stoffen gebeurd. Bij het overpompen van loog is een chemische reactie ontstaan. Er waren geen gewonden. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de BHV opgestart en het pand is ontruimd. Er werd gemeld dat het ging om de stof cardacid (maar waarschijnlijk is bedoeld: gardacid (red.)). De gevolgen waren alleen inpandig, en was geen hinder voor de omgeving.

De SP heeft bij het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer gevraagd naar het grote aantal overtredingen bij Brabantse chemiebedrijven. Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. Bij 75% van de Brabantse Brzo-bedrijven vond de inspectie minstens één overtreding, meldt

De VNCI werkt samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om informatie over een mogelijke terroristische aanval op een chemieplant te delen en tijdig passende maatregelen te nemen. Ook hebben de leden een security-managementsysteem om andere risico’s, zoals een hackersaanval, in kaart te brengen en deze te borgen in de organisatie. De basis voor een dergelijk systeem werd na de aanslagen in 2001 gelegd door de Amerikaanse chemische industrie en leidde tot de ontwikkeling van een security code.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de Engelse versie van het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP geactualiseerd. Dit document beschrijft hoe een stof onder REACH en CLP benaamd en geidentificeerd wordt. In deze 2.0-versie is met name een nieuwe Appendix III toegevoegd, met een beschrijving van het substance identity profile-concept.
In het Nederlands bestaat nu nog de vorige versie: 1.4.

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLP-verordening en de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV.
ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de komst van de omgevingswet zijn nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s opgesteld. Deze Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s (KOV) vervangt de oude ‘Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer (2010).

De Routeplanner implementatie Omgevingswet provincies is vanaf nu beschikbaar op http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/zelf-aan-de-slag/routeplanner. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. De routeplanner helpt gebruikers een eigen route voor de invoering van de Omgevingswet te ontwikkelen.