Overig

De VNCI werkt samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om informatie over een mogelijke terroristische aanval op een chemieplant te delen en tijdig passende maatregelen te nemen. Ook hebben de leden een security-managementsysteem om andere risico’s, zoals een hackersaanval, in kaart te brengen en deze te borgen in de organisatie. De basis voor een dergelijk systeem werd na de aanslagen in 2001 gelegd door de Amerikaanse chemische industrie en leidde tot de ontwikkeling van een security code.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de Engelse versie van het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP geactualiseerd. Dit document beschrijft hoe een stof onder REACH en CLP benaamd en geidentificeerd wordt. In deze 2.0-versie is met name een nieuwe Appendix III toegevoegd, met een beschrijving van het substance identity profile-concept.
In het Nederlands bestaat nu nog de vorige versie: 1.4.

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLP-verordening en de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV.
ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de komst van de omgevingswet zijn nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s opgesteld. Deze Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s (KOV) vervangt de oude ‘Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer (2010).

De Routeplanner implementatie Omgevingswet provincies is vanaf nu beschikbaar op http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/zelf-aan-de-slag/routeplanner. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. De routeplanner helpt gebruikers een eigen route voor de invoering van de Omgevingswet te ontwikkelen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft het ontwerpbesluit aan tot wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen aan de Tweede Kamer aangeboden. Zo wordt in het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuwe paragraaf ingevoegd met de verplichting (artikel 1b) dat bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot een categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer en die gescheiden worden afgegeven, afzonderlijk worden ingezameld. Dit op grondslag van artikel 10.47 van de Wet milieubeheer.

Het verslag van het Algemeen overleg op 14 december 2016 over de problematiek rondom asbest is gepubliceerd. Dit overleg was met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma (I&M) en betrof de volgende documenten:
− de brief van de staatssecretaris van 4 juli 2016 met de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid (Kamerstuk 26 956, nr. 209);

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Inmiddels is de Omgevingswet ook gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet. De stelselherziening bestrijkt de gehele fysieke leefomgeving, dus ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed.

De mogelijkheden om de omvang en de inhoud van de uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht te bepalen, zijn momenteel nog beperkt. Bij incidenten wil de brandweer deze meetgegevens snel en nauwkeurig hebben, met name om maatschappelijke onrust te vermijden. Om hier een antwoord op te vinden neemt de brandweer sinds 2016 deel aan een onderzoek om de emissie van gevaarlijke stoffen met gebruikmaking van satellieten vast te stellen. Dit onderzoek is inmiddels ingebracht in het satelliettoepassingsprogramma van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Nummer 6 van Gevaarlijke Lading is traditiegetrouw het nummer rond de jaarlijkse CTGG-dag, de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Ook dit jaar bevat dit nummer weer een 'CTGG wijzer'. Dit keer maakt deze inzichtelijk waar de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zich mee bezig houdt en hoe ze georganiseerd is.