Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht ILT gepubliceerd

Print     PDF
16 april 2019
Rubriek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de (wettelijk verplichte) Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht laten uitvoeren. Dit betreft een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze beleidsdoorlichting heeft betrekking op artikel 24 Handhaving en Toezicht en richt zich op de uitgaven van het ministerie aan de ILT in de periode 2012 tot en met 2017. 

Mogelijke verbeteringen

De standaard beleidsdoorlichtingsvragen zijn aangevuld met drie hoofdonderwerpen:
1. Doeltreffendheid. Op welke wijze heeft de ILT in de onderzoeksperiode invulling gegeven aan haar wettelijke taken, in welke mate is daarmee bijgedragen aan (a) de gestelde doelen op het gebied van toezicht en handhaving en aan (b) de geformuleerde beleidsdoelstellingen in de opgedragen taakvelden? En welke concrete verbetermogelijkheden zijn er?
2. Doelmatigheid. In welke mate heeft de ILT haar bijdrage binnen de opgelegde randvoorwaarden efficiënt weten te realiseren? En welke verbeteringen zijn daarin mogelijk?
3. Governance. In welke mate beïnvloedt de huidige governance binnen het ministerie van IenW de antwoorden op deze vragen en welke verbeteringen zijn daarin mogelijk?

Conclusies

Op basis van de analyses kunnen de onderzoekers geen conclusies trekken over de doeltreffendheid van de ILT. Een kunnen ook geen conclusies getrokken worden over de doelmatigheid van het beleid. Wel wordt geconcludeerd dat er nog diverse mogelijkheden zijn om de doelmatigheid te verbeteren. Ten aanzien van governance wordt geconcludeerd dat de goveranance tussen de ILT en het ministerie op een aantal punten de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ILT belemmert.

Plan-do-check-act

Een paar overkoepelende aanbevelingen zijn:

  • Richt een duidelijke plan-do-check-act-cyclus in.
  • Verplaats de inzet van middelen naar die sectoren waar de risico's het grootst zijn en/of het risicoreductiepotentieel van de ILT het grootst.

Casussen

Bij het onderzoek zijn zes casussen betrokken:
a. Vergunningverlening en toezicht rijdend materieel rail.
b. Toezicht op Schiphol.
c. Toezicht productie en handel gevaarlijke stoffen (REACH).
d. Vergunningverlening import en uitvoer van afval (EVOA).
e. Toezicht op keuring van zeeschepen door klassebureaus.
f.  Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), fraudezaak medische certificaten vliegend personeel.

Bron
Tags