Minister licht stand van zaken verloren containers toe

Print     PDF
17 januari 2019
Rubriek

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de 291 overboord geslagen containers op de MSC Zoe. In Nederland zijn zeventien containers aangespoeld en geborgen en in de Duitse wateren is één container geborgen. Ongeveer 220 containers zijn aangetroffen op de bodem van de zee in en langs de vaarroute boven de Waddeneilanden. Het totaal aantal gelokaliseerde en/of geborgen containers komt daarmee op 238. Met surveyschepen van de betrokken reder en Rijkswaterstaat, ondersteund door inspectievluchten van de Kustwacht, wordt gezocht naar de overige containers. Ook schepen van Defensie worden betrokken. Het opsporen van de containers gebeurt op basis van aanwijzingen van Rijkswaterstaat en de Kustwacht, zo stelt de minister. Ze verwacht dat de berging ten minste twee maanden in beslag zal nemen.

Registreren

Er bestaat op grond van de Wet bestrijding maritieme ongevallen een verplichting om voor ieder schip de lading te registreren en bij een ongeval informatie over deze lading aan de autoriteiten te overhandigen. In dit geval heeft de reder de lijsten beschikbaar gesteld aan de Duitse autoriteiten, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uit de lijsten blijkt dat twee van de overboord geslagen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kg dibenzoylperoxide (een stof die o.a. gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) en een container met 1.400 kg aan lithium-ion-batterijen. 

Toxisch

Deze twee containers zijn nog niet aangetroffen en uit de berging moet blijken of ze bij de gelokaliseerde containers zitten. Wel zijn er drie zakken dibenzoylperoxide aangetroffen, waardoor duidelijk is dat de betreffende container open is geraakt. Het RIVM meldt dat de gezondheidsrisico’s van deze stof beperkt zijn, zolang de verpakking intact blijft. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan luchtwegen (bij verstuiven), huid en ogen veroorzaken. De Veiligheidsregio raadt het publiek daarom aan de zakken niet aan te raken en 112 te bellen. Dibenzoylperoxide is volgens RIVM zeer toxisch voor het aquatisch leven, maar deze effecten zijn kortdurend, omdat de stof in water snel wordt omgezet naar een niet-toxische stof. 

Lithiumbatterijen

Het RIVM geeft aan dat de risico’s op gezondheidseffecten door de lading batterijen beperkt zijn. Bij kortsluiting van de lithiumbatterijen moet rekening worden gehouden met vorming van giftige dampen (o.a. fluorwaterstof) en lithiumhydroxide. Dit zijn corrosieve stoffen die bij inademing en aanraking met huid en ogen een bijtende werking hebben. Door het koude en zoute zeewater zullen de batterijen vrijwel volledig ontladen. De vorming van gevaarlijke stoffen als gevolg van kortsluiting door contact met het zeewater is hierdoor niet te verwachten. 

Solas

Het vervoer van containers over zee is gereguleerd via de internationale Safety of Life at Sea (Solas) Conventie. Deze biedt regels voor het beladen en vastzetten van containers. Sinds 2016 zijn aangescherpte regels van kracht voor het verifiëren van de gewichten van containers, zodat de verdeling van het gewicht aan boord van schepen kan worden verbeterd. Deze aangescherpte regelgeving kwam voort uit een voorstel van Nederland, Denemarken en Australië en was gebaseerd op onderzoek onder leiding van MARIN. 

De minister heeft toegezegd te onderzoeken of en hoe containers bij incidenten gemakkelijker kunnen worden opgespoord. Eventuele afspraken hierover zijn alleen te realiseren in internationaal verband, zo stelt Van Nieuwenhuizen.

Deze brief hoort bij Kamerdossier 29684.

Bron
Tags