UN-nummers met bijbehorende H- en P-zinnen

Print     PDF
Rubriek

Op deze portal is een pagina 'H- en P-zinnen' aangemaakt (voor abonnees tijdschrift en/of online). Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen dienen volgens de CLP-verordening H- en P-zinnen vermeld te worden. Deze H- en P-zinnen (Hazard & Precaution) geven de gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen van stoffen aan.

In een tabel worden per UN-nummer de bijbehorende H- en P-zinnen weergegeven, voorzover beschikbaar voor de verschillende UN-nummers. Onder de tabel staat de beschrijving van de nummers van de H- en P-zinnen (bron: Chemiekaarten).

De H-zinnen duiden de gevaren van de stof aan. De P-zinnen zijn veiligheidsaanbevelingen (voorzorgsmaatregelen). Deze zijn onderverdeeld in algemene voorzorgsmaatregelen, én voorzorgsmaatregelen m.b.t. preventie, respons, opslag en verwijdering. Ze omschrijven welke de aanbevolen maatregelen zijn om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan een gevaarlijke stof of een gevaarlijk mengsel bij gebruik of verwijdering daarvan zo klein mogelijk te maken of te voorkomen.