Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector wordt gewijzigd

Print     PDF
Rubriek

De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector wordt gewijzigd: de groep van mogelijke subsidieaanvragers wordt uitgebreid, er komen nieuwe subsidiethema's en een nieuw project. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen de BRZO-sector. Van deze sector maken onder meer ondernemingen deel uit waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is. 

De wijzigingsregeling heeft tot doel de effectiviteit van de regeling te vergroten door deze niet meer expliciet te koppelen aan Brzo-ondernemingen, maar toegankelijk te maken voor alle ondernemingen die met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen werken. Risicovolle processen worden specifiek benoemd, om duidelijk te maken dat ook processen waar geen gevaarlijke stoffen worden toegepast maar die wel risicovol zijn, vooral door het werken met hoge drukken en hoge temperaturen, onder deze regeling vallen.

De doelgroep van deze regeling wordt verder vergroot door het mogelijk te maken dat omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband en door een brancheorganisatie als zelfstandige subsidieaanvrager toe te staan. Daarnaast is een nieuw project d toegevoegd waarvoor subsidie kan worden verstrekt aan een kleine of middelgrote onderneming (hierna: kmo). Ook is met de wijziging beoogd aan te sluiten bij het ‘Programma Duurzame Veiligheid 2030’, waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken, met als doel de veiligheid in de (petro)chemische sector in 2030 duurzaam significant te hebben verbeterd. Daartoe worden drie nieuwe thema’s toegevoegd waarop de subsidieverlening betrekking kan hebben. 

De wijzigingsregeling treedt in werking op 1 april 2019.