Onderzoeken Basisnet spoor gepubliceerd

Print     PDF

Staatsecretaris Dijksma (I&M) heeft het verslag Basisnet aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin de resultaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor het hele Basisnet (spoor, weg en
water) over 2016, worden gepresenteerd. Voor weg en water zijn er geen bijzonderheden.

Het spoor kent overschrijdingen van de risicoplafonds, waarbij de problematiek zich concentreert op de Brabantroute, de Bentheimroute en de trajecten die daarnaar toe leiden. Dijksma constateert een dalende trend op de genoemde routes in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017. Het maatregelenpakket (met de verlegde vervoersstromen) van 3 oktober 2016 heeft dus effect. Ook heeft de betere beschikbaarheid van de Betuweroute in 2017 (ongeveer 2/3 meer dan in 2016) hierin geholpen. Tevens laten de rapporten (zie hieronder) zien dat, ook met de huidige vervoerspatronen, de veiligheid overal is gewaarborgd. Zonder verdere en meer ingrijpende maatregelen zullen de overschrijdingen echter blijven aanhouden.

Berenschot en Antea Group hebben een robuustheidsonderzoek uitgevoerd naar het Basisnet spoor. Hieruit blijkt dat het Basisnet spoor een 'valse start' heeft gemaakt. Bij de totstandkoming van Basisnet is beperkt aandacht besteed aan het ‘vertalen van de tekentafel naar de praktijk’. Bovendien zijn er onvoldoende sturingsinstrumenten gecreëerd voor alle partijen die zich aan Basisnet hebben gecommitteerd - vervoerders, verladers, ProRail en IenM – om de afspraken ook waar te maken.

Op basis van het onderzoek naar de robuustheid formuleert Dijksma een aantal acties/maatregelen om te komen tot een "Basisnet dat wel levert":

  • meer sturing vooraf
  • routeringsbesluit
  • van sturingsplafonds naar echte risicoplafonds
  • prikkels inbouwen voor optimale benutting Betuweroute
  • kansen benutten voor het verleggen van vervoersstromen
  • extra veiligheidsmaatregelen

Verder noemt zij dat ProRail en de sector zouden moeten overgaan tot een geautomatiseerde systeem voor registratie van gevaarlijke stoffen op emplacementen.

Verslag werking Basisnet (ministerie van Infrastuctuur en Milieu)

Rapport toetsing realisatiecijfers

Onderzoek robuustheid Basisnet (Berenschot en Antea Group)

Dijksma: gevaarlijk vervoer moet veel vaker via Betuweroute (de Gelderlander)

Nog steeds te veel treinen met gevaarlijke stoffen (Binnenlands Bestuur)

Over het robuustheidsonderzoek en de adviezen/oplossingen die daaruit voortvloeien komt een artikel in nummer 4-2017 van Gevaarlijke Lading (verschijnt augustus 2017).