Onderzoek Rekenkamer Amsterdam: brandweerzorg in haven kan adequater

Print     PDF

De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s)  adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken. Het onderzoeksrapport 'Brandweerzorg in de Amsterdamse haven' is op 6 december gepubliceerd en aangeboden tijdens de raadscommissie AZ.

Grote effecten

Het onderzoek concludeert dat de kans op een incident in de Amsterdamse haven klein is, maar de effecten kunnen groot zijn door het relatief grote aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen. De kans op escalatie wordt vergroot door de toename van het  aantal binnenbranden en het feit dat de opkomsttijden in de haven niet worden gehaald, vergroten de kans op escalatie van incidenten. De informatie over risico’s in de haven is tegenstrijdig. In 2012 werd de kans op brand in het havengebied ingeschat als hoog. Maar in 2018 werd dit ingeschat als laag, puur door een andere definitie.

(Net-)niet-Brzo-bedrijven

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wil al sinds 2011 meer risicogericht werken, zodat de brandweer veiliger en effectiever kan optreden. De onderzoekers zien deze werkwijze bij de brandweer nog onvoldoende terug. Dat komt omdat de brandweerorganisatie nog te verkokerd is, andere zaken aandacht vragen en de organisatie afwachtend is. Het concrete gevolg hiervan is dat er nog onvoldoende zicht is op de risico's bij (net-)niet-Brzo-bedrijven. Ook is de brandweer nog te weinig bezig met het voorkomen van incidenten bij afval- en recyclingbedrijven.

Gezamenlijke Brandweer

De brandweer heeft de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de risico's in de haven te beheersen. Bij de uitvoering zijn echter nog de nodige tekortkomingen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en bedrijven in het Amsterdamse havengebied zijn sinds 2016 bezig met de oprichting van een Gezamenlijk Brandweer Amsterdam (GBA). De verwachting is dat vanaf januari 2020 de gemeenschappelijke kazerne in de haven operationeel is. GBA kan een oplossing bieden voor verschillende geconstateerde problemen, maar niet voor alle. Er moeten voor de oprichting van deze nieuwe publiek-private samenwerking ook nog veel inhoudelijke details worden uitgewerkt. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad krijgt alle informatie over brandweerzorg die het college verplicht is om te geven en is voldoende geïnformeerd over de brandweerzorg in de haven. Het kan echter tijdiger, duidelijker en vollediger. De Amsterdamse gemeenteraad stelt redelijk vaak vragen, ook over de brandweerzorg in de haven. De jaarstukken van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland krijgen daarbij echter weinig aandacht, terwijl die wel relevante informatie bevatten.

Aanbevelingen

De rekenkamer doet naar aanleiding van haar bevindingen de volgende aanbevelingen:
1 Voer risicogestuurd werken door in de hele brandweerorganisatie;
2 Stuur aan op gezamenlijke aanpak bij net-niet-Brzo-bedrijven;
3 Voorkom nieuwe knelpunten na oprichting GBA;
4 Versterk positie raad door betere informatie over brandweerzorg in de haven.

Onderzoek 'Brandweerzorg in de Amsterdamse haven' (Rekenkamer Metropool Amsterdam)