Motie realisatie kegelligplaatsen ingediend

Print     PDF

Bij het VAO (Algemeen overleg) Maritiem op 3 juli jl. is onder andere een motie ingediend door CDA en VVD over de realisatie van geschikte kegelligplaatsen. Deze motie luidt als volgt:

"De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat bij een verbod op varend ontgassen er meer zogenaamde kegelligplaatsen moeten zijn voor schepen met gevaarlijke stoffen; 
  • overwegende dat er spoedig meer kegelligplaatsen nodig zijn zodat binnenvaartschippers zich aan de regels kunnen houden; 
  • overwegende dat vaarwegbeheerders zelf verantwoordelijk zijn voor aanpassing van ligplaatsen of realisatie van nieuwe kegelligplaatsen; 

verzoekt de regering, om samen met andere vaarwegbeheerders spoedig en doortastend geschikte kegelligplaatsen feitelijk te realiseren en de Kamer daarover te informeren, 
en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-Postma
Remco Dijkstra"

De motie is aangenomen.

Deze motie hoort bij Kamerdossier 31409.