Minister: ontgassingsverbod binnen kader van Taskforce

Print     PDF

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord van de VVD en D66 over het lozen van giftige stoffen door tankers. De partijen hadden gereageerd op de volgende berichten in de pers: 'VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken' (AD, 21 februari) en 'Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus' (de Gelderlander, 23 februari).

Taskforce

In het eerstgenoemde stuk wordt het plan van de VVD beschreven om een proefgebied in de regio Groot Rotterdam aan te wijzen om de ontgassingsproblematiek op te lossen. Wil de minister dat plan ondersteunen? De minister antwoordt dat het initiatief te waarderen is, maar dat moet worden voorkomen dat de regelgeving voor de ondernemers fragmentarisch en onoverzichtelijk wordt. Om het ontgassingsverbod te realiseren is een Taskforce Ontgassen ingesteld, en alle bij ontgassen betrokken partijen zijn in de Taskforce vertegenwoordigd, dus ligt het voor de hand dat initiatieven in dit kader worden uitgevoerd. Van Nieuwenhuizen hoopt dat eind van dit jaar alle geïnventariseerde uitgangspunten voor een succesvol verbod op varend ontgassen in het kader van het Scheepsafvalstoffenverdrag zijn ingevuld. Alle inspanningen van het ministerie en de Taskforce zijn gericht op het landelijk verbod van varend ontgassen.

Dichtbevolkte gebieden

Verder verbiedt het ADN per 1 januari 2019 binnenvaartschepen om te ontgassen rondom sluizen en dichtbevolkte gebieden. D66 vraagt of er ook door het Rijk anticiperend opgetreden moet worden op het ontgassen. De minister antwoordt dat er voor het Rijk geen wettelijke grondslag om anticiperend tegen ontgassen op te treden op grond van de aanpassing in het ADN. Het ADN verbiedt namelijk het ontgassen niet in het algemeen, maar stelt voorwaarden waaraan tijdens het ontgassen moet worden voldaan.
Wel zal op basis van het ADN de regelgeving in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangescherpt. Hierdoor kan vanaf de tweede helft van dit jaar niet meer worden ontgast in dichtbevolkte gebieden en bij bruggen en sluizen, inclusief voorhavens.
In de Taskforce Ontgassen wordt op dit punt door Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provinciale handhavingsdiensten gezamenlijk een thema-actie voorbereid in de tweede helft van dit jaar. 

De minister streeft ernaar om in 2020 de regelgeving rond het ontgassingsverbod in werking te kunnen laten treden. Voor de handhaving zijn RWS en ILT de aangewezen diensten, zo stelt de minister in de Kamerbrief.

In Gevaarlijke Lading 2-2019 is een artikel verschenen over handhaving van (provinciale) ontgassingsverboden.