Meetresultaten GenX-stoffen en PFOA bij Chemours bekendgemaakt

Print     PDF
Rubriek

Tegen het lozen zonder vergunning moet hard worden opgetreden. Dat is een van de conclusies in het rapport 'Resultaten meetprogramma. FRD en PFOA stoffen rondom Chemours te Dordrecht', dat minister Schultz van Haegen (IenM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van het meetprogramma naar de aanwezigheid van GenX-stoffen en PFOA in het oppervlaktewater rondom Chemours te Dordrecht en afvalwater afkomstig van haar fabrieken. Het onderzoek is uitgevoerd door Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS) in de periode van januari tot en met mei 2017. De belangrijkste conclusie uit het rapport:

  • De lozingen van PFOA vanuit het productieproces van Chemours zijn ten einde. De concentraties in oppervlaktewater zoals deze in dit onderzoek zijn aangetroffen zijn laag (gemiddeld 5 ng/l).
  • De aanwezigheid van GenX in het oppervlaktewater is aan de hand van de metingen te relateren aan de lozing van Chemours.
  • De gevolgen van de lozing van Chemours komen overeen met de eerder uitgevoerde berekeningen. Dit onderbouwt het besluit van de Provincie Zuid-Holland om de lozing vanuit Chemours naar de RWZI (de zogenoemde "indirecte lozing") verder te beperken om zo de (toekomstige) drinkwatervoorziening te beschermen.
  • Naast de indirecte lozing is er ook nog een aantal directe lozingen op de Merwede. GenX wordt in geringe mate (circa een procent van de totale lozing) geloosd via deze lozingspunten. De lozing van GenX via de directe lozingspunten is niet vergund. Chemours is daarmee in overtreding van de watervergunning waarvoor RWS bevoegd gezag is. Tegen het lozen zonder vergunning moet hard worden opgetreden.

RWS is inmiddels een handhavingtraject gestart tegen het bedrijf en zal de aanwezigheid van GenX en PFOA in zowel oppervlaktewater als afvalwater blijven monitoren. 'Dit ter verdere controle dat de maatregelen zoals die nu al genomen zijn en nog genomen moeten worden ook het beoogde effect hebben', aldus Schultz. Met GenX-stoffen worden plastics gemaakt. Chemours gebruikt te stof ter vervanging van het giftige PFOA.

Kamerbrief Chemours