Meerjarenplan Inspectie SZW verschenen

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft het Meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie SZW aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij schrijft dat het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2019 en 2020 zal worden omgevoerd tot een deskundig dedicated team voor de aanpak van gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om het voorkomen van enerzijds acute blootstelling aan gevaarlijke stoffen door de borging van procesveiligheid en van anderzijds chronische blootstelling aan de carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen. Ook gaat het om de blootstelling van Chroom VI, kwartsstof en lasrook in andere sectoren, aldus Van Ark. 

Blootstelling

Een van de vier belangrijkste aandachtsgebieden die benoemd worden in het Meerjarenplan 2019-2022, is 'Procesveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, certificatie en markttoezicht'. Door de affaires en de toegenomen ongerustheid staat het onderwerp gevaarlijke stoffen hoog op de politieke agenda. In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de versterking van het Brzo-toezicht en voor het toezicht op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Die stellen de Inspectie in staat om bij meer bedrijven de verplichte controles uit te voeren; doelstelling is op termijn bij minimaal negentig procent van de gezamenlijke Brzo+-inspecties aan te sluiten. In het kader van de lessen van Dupont heeft de staatssecretaris besloten om een gespecialiseerd team voor de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen te financieren uit de middelen van het regeerakkoord. De komende vier jaar is de aanpak van bedrijven met gevaarlijke stoffen een prioritair thema.

Handhaving

Een van de zeventien inspectieprogramma voor de periode 2019 - 2022 is 'Bedrijven met gevaarlijke stoffen' Dit programma richt zich op het risico van onvoldoende procesveiligheid, op CMR- en ZZS-stoffen en ioniserende straling, en op die bedrijven en segmenten van de arbeidsmarkt waar de risico’s het grootst zijn. Uitgezonderd Brzo-bedrijven, die intensief worden gecontroleerd, richt de aandacht van het programma zich niet op een afgebakend aantal subsectoren. De drie genoemde risico’s komen breed op de arbeidsmarkt voor. Met sectorprogramma’s wordt afgesproken welke handhaving op sterk sectorspecifieke stoffen daar kan worden opgenomen. Daarnaast is er aandacht voor PSA en Arbozorg. Dit programma vervult een coördinerende/regierol voor het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het programma overlegt met de sectorprogramma’s over de totstandkoming van hun aanpak gericht op sectorspecifieke gevaarlijke stoffen. Ook zal er waar nodig samen worden gewerkt met Opsporing, zo staat te lezen in het Meerjarenplan.

Meerjarenplan 2019 - 2022 (Inspectie SZW)