Kamervragen Kijfhoek beantwoord

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft Kamervragen van het CDA beantwoord over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Op maandag 3 september 2018 is het heuvelproces (het sorteren en samenstellen van goederentreinen) op Kijfhoek tijdelijk stilgelegd in verband met een incident bij het afremmen van drie goederenwagons. Er hebben zich geen ongelukken voorgedaan. De bedrijfsbrandweer, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Omgevingsdienst zijn ter plaatse geweest. Na controle is het heuvelproces weer vrijgegeven.

Beheersmaatregelen

Op 15 juni, 15 juli en 18 juli hebben zich ook incidenten voorgedaan waarbij is afgeweken van veiligheidsvoorschriften. ProRail heeft de feitenrapporten van deze incidenten met het ministerie gedeeld. Ook heeft ProRail direct na deze incidenten zelf beheersmaatregelen ingesteld, zoals het aanscherpen van procedures en het aanstellen van een manager die integraal verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarnaast heeft de ILT verscherpt toezicht ingesteld met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden aan de spoorweginfrastructuur in verband met bijvoorbeeld storingsherstel. Dit betekent dat de ILT een honderd procent controle uitvoert van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en nauwgezet de door ProRail aan te brengen structurele verbeteringen beoordeelt. De ILT is tevens nauw betrokken bij de door ProRail uit te voeren risicoanalyse en de afweging om de werkzaamheden weer op te starten.

Menselijke fouten

De ILT stelt dat de incidenten het gevolg waren van structurele gebreken in de organisatie van werkzaamheden waardoor menselijke fouten zijn gemaakt. Er is echter geen sprake van een al jaren voortdurende onveiligheid op Kijfhoek, aldus Van Veldhoven. De incidenten van de afgelopen periode hadden ook niets te maken met een (onvolledige) registratie van gevaarlijke stoffen in wagons.

Veiligheidsinspecties

Naast het verscherpt toezicht voeren de ILT, ProRail en de aannemer onaangekondigde veiligheidsinspecties uit. Voorafgaand aan iedere dienst spreken ProRail en de aannemer de veiligheidsprocedures door. Over tussentijdse (kleine) incidenten worden de direct betrokken overheden door ProRail goed geïnformeerd.

Onderzoek

Naar de oorzaak van de incidenten vindt onderzoek plaats door de ILT. Zij verwacht dit in de loop van november af te kunnen ronden. Daarnaast is vanwege de opeenvolging van de incidenten in korte tijd de vraag opgeworpen hoe het is gesteld met de veiligheidscultuur op Kijfhoek. In overleg tussen ProRail en direct betrokken overheden is daarom afgesproken om onafhankelijk en extern onderzoek te laten uitvoeren naar zowel de veiligheidsmaatregelen als de veiligheidscultuur op Kijfhoek. Dit onderzoek wordt momenteel door ProRail in samenspraak met de betrokken partijen voorbereid en moet op korte termijn starten, aldus de staatssecretaris.