Jaarverslag 2017 ILT gepubliceerd

Print     PDF

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar Jaarverslag 2017 gepubliceerd. De ILT heeft een koersverandering (genaamd 'Koers 2021') ingezet: zij controleert niet alleen (meer) de naleving van regels maar let vooral op de grootste risico’s en op het doel áchter die regels: veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Om goede afwegingen te kunnen maken, heeft de ILT vorig jaar een risicoanalyse uitgevoerd. Die geeft aan dat de maatschappelijke schade het grootst is bij risico’s voor de gezondheid en het milieu.

Incidenten

Ten aanzien van vervoer gevaarlijke stoffen kreeg de ILT in 2017 te maken met 183 incidenten: 106 via de weg, 74 via het spoor en 3 via de lucht. Belangrijkste oorzaken: menselijk falen, organisatorisch falen en technisch falen.

Thermphos

Verder heeft de ILT in 2017 onderzoek gedaan naar de uitvoering van toezichttaken van Gedeputeerde Staten Zeeland bij de sanering van het voormalige Thermphos-terrein. De Thermphos-fabriek is na het faillissement in november 2012 door de curatoren stilgelegd. Op tal van plaatsen in de installaties waren nog grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig. Het merendeel is er nog steeds. Het onderzoek laat zien dat Zeeland haar taken op onderdelen niet volgens de regels heeft uitgevoerd. De ILT heeft het onderzoeksrapport aan de staatssecretaris aangeboden, die vervolgens zal bepalen welke bestuurlijke consequenties hieraan verbonden worden.

Bunkerolie

Verder zijn gecombineerde Reach- en afvalinspecties uitgevoerd bij handelaren en blenders die actief zijn in de bunkeroliemarkt voor zeeschepen. Daarbij zijn diverse overtredingen van Reach vastgesteld. Zo ontbreekt het vaak aan transparantie over de herkomst en samenstelling van de diverse gevaarlijke stoffen en mengsels. Regelmatig komt de documentatie (zoals het veiligheidsinformatieblad) niet overeen met het geleverde product. Bij het bepalen van de verantwoordelijkheden wordt vaak naar elkaar gewezen. Daarnaast blijkt dat de betrokken partijen bij het vervaardigen van bunkerolie niet goed letten op de gevaren van de stof voor mens en milieu. De ILT heeft aan de brancheorganisatie Votob gecommuniceerd wat de Reach-verplichtingen zijn voor transparantie over herkomst en samenstelling van gevaarlijke stoffen en mengsels.

Jaarverslag 2017 (Inspectie Leefomgeving en Transport)