Evaluatie wet VTH gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de wet Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving. Binnen het stelsel van omgevingsdiensten zijn zes Brzo-omgevingsdiensten ingericht die zijn belast met de uitvoering van de VTH-taken rond majeure risicobedrijven. Brzo-omgevingsdiensten werken in opdracht van provincies, die voor deze bedrijven het
bevoegd gezag zijn.

Robuust

Enkele conclusies uit de evaluatie zijn:

  • De wet VTH heeft geleid tot een landsdekkend en robuust stelsel van omgevingsdiensten. Op onderdelen is er discussie over de interpretatie van de wettelijke vereisten, maar dat neemt niet weg dat het stelsel als zodanig ‘staat’ en niet meer fundamenteel ter discussie wordt gesteld. 
  • De beleidscyclus van de deelnemers en de uitvoeringscyclus van omgevingsdiensten grijpen losjes in elkaar. Die verbinding moet echter stevig worden gelegd zodat ze optimaal in elkaar grijpen en elkaar versterken. 
  • Provincies dragen zorg voor een goede kwaliteit van uitvoering van de niet-basistaken, door ook voor deze taken in een verordening regels aan de kwaliteit te stellen. Daarmee geven zij invulling aan de zogenaamde zorgplicht (artikel 5.5 van de wet VTH). 
  • De samenwerking tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de omgevingsdiensten wint aan kracht. Bij omgevingsdiensten die al langer bestaan, is de samenwerking tussen de omgevingsdienst en de deelnemers doorgaans goed. Een deel van de jonge omgevingsdiensten kende gespannen (bestuurlijke) verhoudingen bij de start. Daarin zien wij een kentering. De verhoudingen normaliseren, hetgeen botsingen of verschillen van inzicht uiteraard niet uitsluit. Omdat het onderling vertrouwen groeit, biedt dit wellicht ook kansen om de omgevingsdiensten bij de implementatie van de Omgevingswet te betrekken.

Evaluatie wet VTH (ministerie van Infrastructuur en Milieu)