EC: Reach heeft gestelde doelen bereikt

Print     PDF
Rubriek

Reach, de Europese verordening inzake het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie de gestelde doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Voortgang

'Tot 2006, vóór Reach, was er informatie over enkele duizenden stoffen. Inmiddels zijn dat ruim negentienduizend stoffen, en dat loopt nog op tot vermoedelijk 25 duizend stoffen. Volgens de Commissie is de voortgang van Reach minder snel en tegen hogere kosten dan vooraf beoogd. Wel blijven de baten veel hoger dan de kosten', aldus Van Veldhoven. Nederland vindt vooral dat de substitutie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en innovatie nog onvoldoende zichtbaar is.

Voorkomen van risico's

In Nederland is de aandacht voor veiligheid van stoffen toegenomen, zowel door zorgen over specifieke stoffen (PFOA, DMAC, rubbergranulaat) als door het toewerken naar een circulaire economie. Daarom wil Van Veldhoven de komende jaren een versterkte focus op het voorkómen van milieurisico’s, naast blijvende aandacht voor saneren, beheersen en handhaven. Daarbij is volgens de staatssecretaris 'Europese samenwerking cruciaal'. Zij pleit voor concrete uitwerking van het principe dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om informatie over de (on)schadelijkheid van stoffen aan te leveren en voor snellere en efficiëntere procedures om risico’s van stoffen vast te stellen en maatregelen te nemen. 

Maatregelen

De Commissie heeft zestien maatregelen geformuleerd die kunnen worden uitgevoerd binnen de tekst van de verordening. Aanpassing van de verordening  is niet nodig, aldus Van Veldhoven. De maatregelen zijn:

 • Stimuleren van actualisering van registratiedossiers
 • Verbeteren van evaluatieprocedures
 • Verbeteren van de bruikbaarheid en kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen
 • Traceren van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen
 • Stimuleren van vervanging van zeer zorgwekkende stoffen
 • Vereenvoudiging voor een beter uitvoerbare autorisatieprocedure
 • Vroege sociaal-economische informatie voor mogelijke regelgevende maatregelen
 • Verbeteren van de procedure voor restricties
 • Verder verbeteren van de betrokkenheid van lidstaten bij de restrictieprocedure
 • Verduidelijken van de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij restricties voor specifieke stoffen
 • Verbeteren van het samenspel tussen autorisatie en restrictie 
 •  Verduidelijken van het snijvlak van REACH met wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk
 • Versterken van handhaving
 • Ondersteuning van naleving door het MKB
 • Nader onderzoek naar vergoedingen en toekomst van ECHA
 • Evaluatie van registratievereisten voor polymeren en stoffen die in kleine hoeveelheden worden geproduceerd

Kamerbrief staatssecretaris Van Veldhoven