Consultatie open voor wijziging Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Print     PDF

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de ‘Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen’. Ook de bijlagen van enkele aanverwante regelingen worden aangepast, zoals VLG, VSG en VBG, die betrekking hebben op respectievelijk vervoer over de weg, per spoor en op de binnenwateren.

In de huidige regeling wordt in een te verlenen erkenning voor concrete handelingen verwezen naar de betreffende randnummers uit het ADR, RID en ADN (Europese regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over respectievelijk de weg, het spoor en de binnenwateren), die tweejaarlijks Europees worden aangepast. Door de wijziging wordt straks rechtstreeks verwezen naar handelingen waarvoor een erkenning kan worden aangevraagd. Hierdoor behoeft de regeling niet langer tweejaarlijks te worden aangepast.

Daarnaast zijn de lijsten geactualiseerd in de Nederlandse versies van het ADR, RID en ADN, te weten het VLG, VSG en VBG, waarin de bevoegde autoriteiten zijn aangewezen voor het verrichten van bepaalde handelingen met gevaarlijke stoffen. Ten slotte zijn via deze regeling enkele voorschriften aangepast over controlepraktijken die gelden voor erkende instanties. Dit is ten behoeve van de uitvoering en handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd, waarvan de inzender aangeeft, dat deze openbaar mogen zijn. Reacties indienen via de website is mogelijk tot en met 5 december 2019.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid