Besluit inwerkingtreding internationale besluiten veiligheid zeeschepen

Print     PDF
Rubriek

In de Staatscourant (2017, 66124) is de inwerkingtreding van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt. Op 9 juni 2017 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) onder andere de volgende resolutie aangenomen: MSC.426(98), houdende wijzigingen van de Code voor het vervoer van vaste lading in bulk (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code; IMSBC-Code).

IMSBC-Code

De vastgestelde wijzigingen gaan met ingang van 1 januari 2019 gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid zeeschepen, Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen. Tot en met 31 december 2018 mogen de voorschriften van de IMSBC-Code zoals die luidden op 31 december 2017 worden toegepast.

De wijzigingen treden internationaal in werking op 1 januari 2019. Het SOLAS-verdrag en de IMSBC-Code bieden echter de mogelijkheid om de gewijzigde regels al op 1 januari 2018 op nationaal niveau in werking te laten treden. Nederland maakt uit praktische overwegingen van deze mogelijkheid gebruik.