Inspectie

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet, aldus de ILT. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld.

Op 8 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onverkort aangenomen. Met deze wet is de wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel verankerd.

In het vragenuur in de Tweede Kamer heeft GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu over het incident op industriecomplex Chemelot. Van Tongeren stelt dat er binnen zes maanden 45 ongewone voorvallen zijn gemeld op Chemelot. Ze vraagt hoe het zit met de inspecties op Chemelot? Zijn die alleen op papier of zijn ze ook fysiek? Zijn die alleen maar aangekondigd of zijn ze ook onaangekondigd?

Over de problematiek rondom handelingen met gevaarlijke stoffen door bemanningsleden kon op nationaal niveau geen overeenstemming worden bereikt. Daarom heeft de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) deze kwestie aangekaart bij de UNECE in Genève.

De Duitse politie en douane gaan vaker containers van binnenvaartschepen controleren. Aanleiding is onder meer de vondst van 60 kilo cocaïne in de haven van Höchst begin dit jaar. De cocaïne was verstopt in twee sporttassen in een lege container. Medewerkers van Contargo ontdekten toen de cocaïne. De Duitsers willen met de controles laten zien dat ze veel aandacht besteden aan het transport van illegale lading en waarschuwen daarom voor meer controles in de binnenvaart. De Duitsers werken hiervoor samen met de Nederlandse douane en de Rotterdamse Zeehavenpolitie. 

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) kaart de problematiek rondom het verrichten van handelingen met gevaarlijke stoffen door bemanningsleden aan bij de ‘Working Party on the transport of dangerous goods (WP.15) van de Unece in Genève. Het punt is geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van WP.15. De CTGG neemt deze stap omdat er op nationaal niveau geen overeenstemming kon worden bereikt over de problematiek.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft tijdens een overleg met de CTGG de resultaten bekend gemaakt van een nalevingsmeting van oplosmiddelen in de transportketen. Het gaat om verplichtingen in het kader van Reach en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft eigenaren en exploitanten van transporttanks/tankcontainers in Nederland een brief gestuurd. Daarin geeft de inspectie aan een aantal overtredingen te hebben geconstateerd:
1. Er zijn transporttanks/tankcontainers gekeurd door niet bevoegde instanties. Het gaat hierbij met name om keuringen volgens hoofdstuk 6.8 ADR/RID.
2. Er zijn voor transporttanks/tankcontainers certificaten uitgegeven met gegevens die niet in overeenstemming zijn met de uitgevoerde keuring.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn de afgelopen dagen diverse camera's opgehangen. Volgens burgemeester Frits Naafs is dit gedaan door de provincie Utrecht om een beeld te krijgen over de transporten van gevaarlijke stoffen in de regio. De scansystemen zullen er maximaal twee weken hangen en daarna verdwijnen. ,,Zodra wij een analyse ontvangen vanuit de provincie dan zullen wij dat bekend maken", aldus Naafs.

De Punt Rijkswaterstaat brengt momenteel in beeld welke vrachtwagens met gevaarlijke stoffen over de snelweg A28 door Drenthe rijden. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat dient het project om de risico's in kaart te brengen, zodat Rijkswaterstaat hier beleid op kan voeren. Bij gevaarlijke stoffen gaat het bijvoorbeeld om autobrandstoffen, zoutzuur en andere bijtende of explosieve materialen. De camera's filteren de passerende vrachtwagens die zijn uitgerust met een oranje bordje eruit. Rijkswaterstaat brengt de vervoersstromen met zulke stoffen landelijk in kaart.