Inspectie

Ondanks een stijging van het aantal significante ongevallen in 2015 blijft Nederland in de top van best presterende Europese lidstaten staan. In 2015 blijft de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, in vergelijking met voorgaande jaren, stabiel. Dat blijkt uit het Jaarverslag Spoorveiligheid 2015, dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd. Het verslag geeft een analyse van de trendmatige ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, (bijna-)ongevallen, letsels en Stoptonend Sein passages (STS).

De Inpectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Checklist Beleidsregel Veiligheidsadviseur op haar website gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Uit controles van de ILT was namelijk gebleken dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt haar controles op de kwaliteit van bunkerolie en op bedrijven die deze olie produceren. Ze let daarbij op juiste registratie van bunkerolie en blendproducten (mengsels). De ILT gaat ook na of er ongewenste of zelfs verboden stoffen in de olie zijn gemengd. Als dat het geval is, kan verbranding ervan extra gevaar opleveren voor mens en milieu.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Akzo Nobel Salt B.V. in Twente tot nader order onder verscherpt toezicht geplaatst. Het verscherpte toezicht vindt plaats vanwege onlangs vastgestelde lekkages van diesel en mogelijk pekel bij boorputten, en vanwege een groot aantal lekkages van pekel en brakwater uit transportleidingen sedert 2014. Ook schiet de wijze en het tijdstip van melden aan SodM van lekkages uit putten en transportleidingen tekort. Daarnaast heeft er een ongeautoriseerde her-ingebruikname plaatsgevonden van een transportleiding na een recente lekkage.

Een van de aandachtsgebieden van de Inspectie Leefomgeving en Transport is (transport van) gevaarlijke stoffen. In haar Jaarverslag 2015 presenteert zij wederom inspectie- en nalevingscijfers.

Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen. De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s is ook een aandachtspunt bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert reinigingsbedrijven dit jaar op het juiste gebruik van desinfecteermiddelen. Deze zijn nodig om bijvoorbeeld schimmels en bacteriën te doden op muren en vloeren of in luchtverversingssystemen. Bij onjuist gebruik kunnen ze schadelijk zijn voor mens en milieu.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zijn Meerjarenplan 2016 - 2020 gepubliceerd. Dit plan beschrijft in grote lijnen de activiteiten die de ILT de komende jaren wil uitvoeren. 

Ook in 2016 gaat de ILT risicogestuurd te werk, waarbij ze de beschikbare capaciteit inzet waar deze het hardst nodig is. De ILT voert een risicoanalyse uit, waarbij de risico’s voor alle taken en domeinen onderling worden gewogen en gerelateerd aan de inzet van de ILT over de gehele breedte.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een brief naar ondernemersvereniging Deltalinqs gestuurd over de losprocedure bij gesloten binnenvaarttankschepen en haar manier van handhaven hierop. Zij signaleert dat bij het lossen van de ladingtanks naar de walinstallatie de ontstane onderdruk veelal gecompenseerd wordt door het automatisch openen van het onderdrukventiel. Daardoor wordt dan atmosferische lucht toegelaten in de betreffende ladingtank(s). Het onderdrukventiel is hier echter niet voor bedoeld, aldus de ILT.

De naleving van arboregels in Brzo-bedrijven blijkt nog relatief laag, zo blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Efficiënt produceren is in veel sectoren belangrijker dan gezond en veilig werken. Dit komt onder meer door concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van arboregels. Van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben, zegt 67 procent de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven.