Inspectie

In 2014 heeft de Inspectie SZW in de afvalbranche sectorbrede inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machine-veiligheid, valgevaar en aanrijdgevaar), gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Van februari tot en met juli 2014 zijn 433 bedrijven bezocht. De inspectieresultaten laten zien dat de onderwerpen veiligheid en gevaarlijke stoffen het grootste deel (tachtig procent) vormen van de geconstateerde overtredingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Staat van de Veiligheid in de leefomgeving en het transport 2015 gepubliceerd. Naast algemene informatie over de ILT wordt hierin een aantal incidenten in 2014 besproken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken waren, en wordt vooral de rol van de ILT beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van de veertig exploitanten van leidingen voor gas, olie en andere gevaarlijke stoffen.

Vanaf 21 september komen de eerste containers vanuit het Chinese Tianjin aan in de Rotterdamse haven. Bij de explosies in Tianjin zijn veel giftige en gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De ervaring leert dat na rampen (bijv. met de kerncentrale te Fukushima in 2011) containers die in de Rotterdamse haven aankomen, besmet kunnen zijn. Daarom is recentelijk de samenwerkingsgroep Tianjin opgericht, waarin ILT, NVWA, Politie, Havenbedrijf, DCMR, Veiligheidsregio Rijnmond en Douane vertegenwoordigd zijn. Namens de DCMR nemen 'chemisch advies' en/of 'havenpiket' deel.

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groente- en sierteeltbedrijven. Bij circa tweederde van die bedrijven werden overtredingen vastgesteld. De overtredingen hadden vooral te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, machineveiligheid en de inrichting van de arbeidsplaats. Ruim 22% van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er werden onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te beperken.

Het Interprovinciaal Overleg heeft zijn Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2014 aan staatssecretaris Mansveld (I&M), minister Asscher (SZW) en Van der Steur (V&J) aangeboden. Dit rapport is in opdracht van de betrokken overheden door het Brzo+ opgesteld. Hieruit blijkt dat het naleefpercentage met bedrijven zonder overtredingen van het Brzo is gestegen met 11% ten opzicht van 2013. In 2014 zijn 362 van 406 bedrijven geïnspecteerd in opdracht van provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert dit najaar en in 2016 bedrijfsinspecties uit bij particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra. Tijdens deze inspecties toetst de ILT of ze voldoen aan de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land. De ILT wil op deze manier samen met de betrokkenen een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen bevorderen.

Sinds de brand op het emplacement Kijfhoek zijn er twee inspectierapporten verschenen over de informatievoorziening over gevaarlijke stoffen op spooremplacementen. Ook het tweede rapport constateert dat deze informatie (nog) onvoldoende is. Marktpartijen en politiek reageren hierop.

Auteur(s)

In deze editie geeft Henk Bril zijn visie op een aantal recente stellingnames van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Sectorrapportage Asbest 2015 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven én malafide verwijderaars afneemt. Verwijdering van asbest hoort door gecertificeerde bedrijven te gebeuren. Bij gerichte inspecties in 2012 waren nog maar 30% van de saneringen door deze bedrijven correct. In 2014 is dit percentage gestegen naar 54% van de geïnspecteerde saneringen. In twee jaar tijd is de naleving van de wetgeving door gecertificeerde bedrijven bijna verdubbeld.

In België werden bij een kwart van de controles op het spoortransport van gevaarlijke stoffen het afgelopen jaar inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Wouter Raskin opvroeg bij minister Willy Borsus (MR), bevoegd voor de regulering van het spoorverkeer.