Inspectie

Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, zoals al jaren georganiseerd in samenwerking met Gevaarlijke Lading. Deze keer was de CTGG in Rotterdam aan de Maas neergestreken, in de evenementenlocatie Hal4. Natuurlijk kwam de wet- en regelgeving 2017 aan bod, maar ook onderzoek in inspectie waren belangrijke thema's op deze dag.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is in Nederland het orgaan dat ontheffingen en toestemmingen verleent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat zijn dat precies en in welke situatie kunt u deze aanvragen?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes marinelocaties van het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft op deze locaties herhaaldelijk tekortkomingen en overtredingen geconstateerd op gebied van milieu en brandveiligheid. Daardoor kan de veiligheid van personeel en omgeving in het geding komen.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar Jaarplan 2017 gepubliceerd. Hierin wordt gesproken over het "veranderend inzicht in toezicht op werken met gevaarlijke stoffen". Vanwege de grote maatschappelijke aandacht voor de langjarige gevolgen van het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals Lycra en Teflon door Dupont, is ervoor gekozen hier eenmalig diepgaander onderzoek naar te laten doen om hieruit lessen te kunnen trekken.

Sinds 1996 zijn bedrijven verplicht incidenten met gevaarlijke stoffen te melden. De naleving van die meldingsplicht gaat de afgelopen jaren gestaag omhoog. Maar wat gebeurt er met die meldingen? En hoe kunnen we daar lering uit trekken?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en pakketvervoerders hebben dit najaar bij distributiecentra ruim duizend kilo aan illegaal gevaarlijk vuurwerk onderschept. De tachtig postpakketten komen voornamelijk uit Polen en Tsjechië en waren besteld door Nederlandse particulieren. De politie en het Openbaar Ministerie beslissen per persoon over vervolgstappen. De pakketten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Ondanks een stijging van het aantal significante ongevallen in 2015 blijft Nederland in de top van best presterende Europese lidstaten staan. In 2015 blijft de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, in vergelijking met voorgaande jaren, stabiel. Dat blijkt uit het Jaarverslag Spoorveiligheid 2015, dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd. Het verslag geeft een analyse van de trendmatige ontwikkeling van de veiligheid op het spoor, (bijna-)ongevallen, letsels en Stoptonend Sein passages (STS).

De Inpectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Checklist Beleidsregel Veiligheidsadviseur op haar website gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Uit controles van de ILT was namelijk gebleken dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt haar controles op de kwaliteit van bunkerolie en op bedrijven die deze olie produceren. Ze let daarbij op juiste registratie van bunkerolie en blendproducten (mengsels). De ILT gaat ook na of er ongewenste of zelfs verboden stoffen in de olie zijn gemengd. Als dat het geval is, kan verbranding ervan extra gevaar opleveren voor mens en milieu.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Akzo Nobel Salt B.V. in Twente tot nader order onder verscherpt toezicht geplaatst. Het verscherpte toezicht vindt plaats vanwege onlangs vastgestelde lekkages van diesel en mogelijk pekel bij boorputten, en vanwege een groot aantal lekkages van pekel en brakwater uit transportleidingen sedert 2014. Ook schiet de wijze en het tijdstip van melden aan SodM van lekkages uit putten en transportleidingen tekort. Daarnaast heeft er een ongeautoriseerde her-ingebruikname plaatsgevonden van een transportleiding na een recente lekkage.