Regeling tarieven luchtvaart 2008

Print     PDF
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, op de artikelen 159, eerste lid, en 160, tweede lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart, op de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 46, tweede en derde lid, van het Besluit luchtvaartuigen;

Besluit:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AeMC: luchtvaartgeneeskundig centrum als bedoeld in bijlage VII bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage III bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical centre);

 • AME: luchtvaart medische keuringsarts als bedoeld in bijlage IV bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage IV bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical examiner);

 • ATO: erkende opleidingsorganisatie als bedoeld in bijlage I bij verordening (EU) nr. 1178/2011 (Approved Training Organisation);

 • uurtarief: hoogte van de vergoeding per uur per persoon met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling;

 • vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • verordening (EU) nr. 965/2012: verordening van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 296);

 • verordening (EG) nr. 3922/1991: verordening van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart;

 • verordening (EU) nr. 139/2014: verordening van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 44);

 • verordening (EU) nr. 2015/445: verordening van de Commissie van 17 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 voor wat de technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen betreft (PbEU L 74);

 • verordening (EU) nr. 2015/1088: verordening van de Commissie van 3 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot een versoepeling van de onderhoudsprocedures voor luchtvaartuigen voor de algemene luchtvaart (PbEU L 176);

 • verordening (EU) nr. 2015/1536: verordening van de Commissie van 16 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot aanpassing van de regels voor permanente luchtwaardigheid aan Verordening (EG) nr. 216/2008, kritische onderhoudstaken en toezicht op de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen.

Artikel 1a

Deze regeling berust op de artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede en derde lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering.

Artikel 2

1

In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra een aanvraag is ontvangen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

2

In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

3

In geval van een verklaring, dan wel wijziging van de verklaring, wordt het tarief binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra de verklaring, dan wel wijziging op verklaring, is ontvangen.

Artikel 3

1

Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

2

Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2: Tarieven

Afdeling 2.1: Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

§ 2.1.1: Luchtvarenden

Artikel 4

Vervallen

Artikel 5
1

Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een vast tarief van € 40 verschuldigd.

2

Voor het afleggen van de schriftelijke theorie-examens ATPL, CPL, IR (A/H), EIR, PPL (A/H), LAPL, OPPL, RT en Military Bridge zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Examen ATPL

€ 159,80

Examen CPL

€ 159,80

Examen IR (A/H)

€ 159,80

Examen EIR

€ 107,70

Examen PPL (A/H)

€ 107,70

Examen LAPL

€ 107,70

Examen OPPL

€ 107,70

Examen RT

€ 107,70

Examen Military Bridge

€ 214,50

3

Voor het afleggen van een schriftelijk theorie-examen CPL (FB), LAPL (B) en BPL is een tarief van € 60 verschuldigd.

4

Voor het afleggen van een schriftelijk theorie-examen GPL, LAPL(S) en SPL is per examenvak per poging een tarief van € 20 verschuldigd.

Artikel 5a
1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat voor examinator als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, is een vast tarief verschuldigd van € 329.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een vast tarief verschuldigd van € 260.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor bijschrijving op een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een vast tarief verschuldigd van € 80.

Artikel 6
1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

 • a.

  ATPL;

 • b.

  CPL;

 • c.

  MPL (A), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 549.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

 • a.

  PPL;

 • b.

  BPL, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in de verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 528.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

 • a.

  RPL;

 • b.

  CPL FB, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, of

 • c.

  LAPL(A);

 • d.

  LAPL(H), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in de verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 528.

4

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011, niet zijnde de bevoegdverklaring RT of LPE, is een vast tarief verschuldigd van € 111.

5

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte dan wel voor de verlenging of hernieuwde afgifte van een instructeurbevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart of een certificaat als instructeur als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 142.

6

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring RT en een bevoegdverklaring LPE met de bijbehorende taalvaardigheid als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 57.

7

Voor de behandeling van een aanvraag voor validatie, conversie van bewijzen van bevoegdheid en aanvaarding van klasse en typebevoegdverklaringen als bedoeld in bijlage 3 van verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 65.

8

Voor de vernieuwing van een document als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 65.

9

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen, verlenging, hernieuwde afgifte of wijziging van een LAPL(S), LAPL(B) of SPL is een vast tarief verschuldigd van € 64.

10

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een RPA-L met daarop weergegeven een of meer bevoegdverklaringen als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 129.

11

Voor de behandeling van een aanvraag om afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een op een RPA-L te vermelden bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is, in afwijking van het vierde lid, een vast tarief verschuldigd van € 97.

Artikel 6a

Vervallen

Artikel 7

De in tabel 1 genoemde vaste tarieven zijn verschuldigd voor:

 • a.

  de behandeling van een aanvraag voor een medisch certificaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel verordening (EU) nr. 2015/340, inhoudende het door de minister afgeven of weigeren van een medisch certificaat;

 • b.

  de afgifte van een bijkomend duplicaat van een medisch certificaat, een medische verklaring of een medisch dossier, en

 • c.

  het doorsturen van een medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit.

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 92

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 37

Afgifte duplicaat medisch dossier

€ 0,28 per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 57

Artikel 8

Voor de behandeling van een aanvraag om certificatie van een AeMC of AME zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.221

€ 305

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 1.018

€ 305

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 1.018

€ 305

€ 305

€ 305

Certificatie AME

€ 311

€ 305

€ 305

€ 305

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.374

€ 305

€ 305

€ 305

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 89

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

€ 89

€ 89

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC waarvoor vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

€ 305

€ 305

§ 2.1.2: Onderhoudstechnici

Artikel 9
1

Voor het afleggen van theorie-examens voor de volgende bewijzen van bevoegdheid is een vast tarief van € 139 per module, als bedoeld in de Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML, verschuldigd:

 • a.

  AML;

 • b.

  Part-66-AML.

2

Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 561 verschuldigd.

Artikel 10
1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML of een Part-66-AML, met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen, de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een Part-66-AML of de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of Part-66-AML zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

 • a.

  AML € 103;

 • b.

  Part-66-AML € 148.

2

Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven, om andere redenen dan in het eerste lid genoemd, is een vast tarief van € 103 verschuldigd.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring ten behoeve van derden ter bevestiging van het in bezit zijn van een geldig AML of Part-66-AML of de daaraan ten grondslag liggende kennis- en ervaringseisen is een vast tarief verschuldigd van € 151.

4

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een vast tarief verschuldigd van € 151.

5

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een JAA Form 27 JAA-NAA attestation for conversion of privileges is een vast tarief verschuldigd van € 151.

6

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van een persoonsgebonden privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EU) nr. 1321/2014 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt, is een vast tarief verschuldigd van € 1.627.

§ 2.1.3: Luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers

Artikel 10a
1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet luchtverkeersleider inclusief wijzigingen, leerling-luchtverkeersleider in opleiding en brevet FISO is een vast tarief verschuldigd van € 48.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet ASO is een vast tarief verschuldigd van: € 48.

Afdeling 2.2: Opleidings- en trainingsinstellingen

§ 2.2.1: Luchtvarenden

Artikel 11
1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte, herafgifte en wijzigingen als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Tarieven

Registratie opleidingsinstelling (basistarief, eerste afgifte)

€ 305

Registratie opleidingsinstelling (basistarief, herafgifte)

€ 305

Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

€ 3.840

Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

€ 1.003

Opleidingsmodule RFI

€ 1.524

Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

€ 913

Opleidingsmodule RPL

€ 913

Wijzigingen in aangeboden opleidingen

€ 153

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 145

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 145

Registratie opleidingsinstelling RT-only

€ 305

Module radiotelefonie met standaard handboek

€ 169

Module radiotelefonie zonder standaard handboek

€ 610

Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

€ 305

Opleidingsmodule theorie RPA-L

€ 913

Opleidingsmodule praktijk RPA-L

€ 913

Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

€ 219

Opleidingsmodule class rating MLA/MLH/GC

€ 436

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële afgifte van de in tabel 2 van dit artikel genoemde producten, als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 2

Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

Initiële afgifte

DTO

€ 305

ATO complex basistarief

€ 4.796

ATO niet-complex basistarief

€ 3.998

Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

€ 299

Opleidingsmodule MPL

€ 6.099

Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

€ 3.049

Opleidingsmodule praktijk IR

€ 1.524

Opleidingsmodule praktijk EIR

€ 1.220

Variant op opleidingsmodule IR, EIR

€ 460

Opleidingsmodule FI1

€ 1.524

Opleidingsmodule FI-refresher seminar

€ 913

Overige opleidingsmodule instructeurs

€ 1.043

Opleidingsmodule praktijk CPL

€ 1.219

Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, per module

€ 1.067

Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

€ 913

Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

€ 1.068

Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

€ 460

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

€ 763

Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

€ 460

Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

€ 762

Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module1

€ 913

Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

€ 913

Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

€ 1.372

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

€ 12.938

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

€ 25.874

Taalbeoordelingsinstantie

€ 5.032

Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

€ 1.830

Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

€ 3.202

Overige aanvragen per besluit

€ 460

Praktische instructie examinatoren

€ 763

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.533

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 339

Alternative Means of Compliance

€ 1.003

Opleidingsmodule extension privilege to TMG – sailplanes

€ 744

Additionele startmethodes – sailplanes

€ 145

Opleidingsmodule cloud flying rating

€ 892

Class extension – balloons

€ 448

Class or group extension – balloons

€ 448

Extension tethered flight – balloons

€ 448

Opleidingsmodule advanced UPRT course– aeroplanes

€ 436

Opleidingsmodule upset recovery instructor training course

€ 436

1 Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

3

Voor de afgifte van de opleidingsmodule flight test rating is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat per geval te bepalen tarief verschuldigd.

4

Voor wijzigingen op in tabel 2 van dit artikel genoemde producten zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

€ 2.243

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 145

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 145

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 1.372

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 12.938

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 25.874

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 479

Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

€ 305

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

€ 305

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 479

Verwijderen van een simulator van de erkenning

€ 145

Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

€ 458

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.533

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 339

Alternative Means of Compliance

€ 1.003

1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

3 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

5

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 4

Omschrijving

Eerste afgifte

FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

€ 6.446

FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

€ 6.144

FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

€ 8.085

FSTD-A BITD (per kwalificatie)

€ 4.043

6

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het vijfde lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 5

Omschrijving

Tarieven

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

€ 3.882

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

€ 3.882

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

€ 2.910

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

€ 2.424

Wijziging operator

€ 1.142

Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

€ 305

§ 2.2.2: Onderhoudstechnici

Artikel 12
1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Erkenning opleidingsinstelling:

– basisopleiding

€ 28.099

– categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

€ 31.239

– categorie typen luchtvaartuigen n1 > 10

€ 43.872

1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

€ 3.925

Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

€ 4.711

Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

€ 7.066

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd.

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 2.403

Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 1.146

Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

€ 3.971

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 730

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van examens op basis van Part 66.A.45 h2 van verordening (EU) nr. 1321/2014 is een tarief verschuldigd van € 615 per examen.

4

Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typetrainingen op basis van Part 66.B.130 van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 4

Omschrijving

Tarieven

Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

€ 566

Goedkeuring theoretisch deel

€ 340

Goedkeuring praktisch deel

€ 227

5

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning van een opleidingsorganisatie ten behoeve van opleidingen voor platforminspecteurs op basis van ARO.RAMP.120 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 965/2012 is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat per geval te bepalen tarief verschuldigd.

Afdeling 2.3: Luchtvaartuigen

Artikel 13

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet luchtvaart, voor het verlengen van een tijdelijk bewijs van inschrijving conform artikel 3.3, derde lid, van de Wet luchtvaart, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.4, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief van € 158 verschuldigd, met dien verstande dat aanvragen van doorhaling alleen in rekening worden gebracht in geval van uitvoer naar het buitenland van een luchtvaartuig.

2

In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het verlengen, het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 79 verschuldigd.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Verlenging

Luchtvaartuig ≤ 2.057 kg

€ 274

€ 92

Luchtvaartuig > 2.057 kg en ≤ 5.700 kg

€ 602

€ 202

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 2.065

€ 688

In het tarief voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid is de daarvoor noodzakelijke BvL-acceptatiekeuring als bedoeld in artikel 17 van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid, niet inbegrepen.

4

Voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate als bedoeld in het Besluit luchtvaartuigen 2008 geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate wordt geen tarief geheven voor het Airworthiness Review Certificate.

5

Vervallen.

6

Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een Airworthiness Review Certificate of een geluidsdocument is een vast tarief van € 109 verschuldigd.

7

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief van € 322 verschuldigd.

8

Voor de behandeling van een aanvraag voor de vernieuwing van een geluidscertificaat is een vast tarief van € 109 verschuldigd.

9

Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 2

Omschrijving

AMP initieel:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP initieel:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen2

€ 558

€ 784

€ 857

€ 258

Overige luchtvaartuigen

€ 1.928

€ 2.813

€ 2.351

€ 558

1 Al dan niet gemotoriseerd.

2 Toeslag in voorkomende gevallen.

10

Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 3

Omschrijving

AMP wijziging:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP wijziging:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen2

€ 328

€ 404

€ 857

€ 258

Overige luchtvaartuigen

€ 558

€ 784

€ 2.351

€ 558

1 Al dan niet gemotoriseerd.

2 Toeslag in voorkomende gevallen.

11

Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor RPA’s met een totale startmassa van maximaal 150 kg is, in afwijking van het derde lid, een tarief verschuldigd van € 129.

Artikel 14

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een uurtarief van € 153 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 158 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 14 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een vast tarief van € 659 verschuldigd.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 7 van de Regeling amateurbouwluchtvaartuigen is een vast tarief van € 659 verschuldigd.

Artikel 15

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een Airworthiness Review Certificate, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.571

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 5.025

Artikel 16

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

– A1 line maintenance2

€ 21.818

– A1 base maintenance

€ 26.528

– A2, A4

€ 17.891

– A3

€ 17.891

– B1

€ 21.818

– B2, B3

€ 17.891

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 9.256

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 17.891

– D

€ 15.537

1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

2 Dit tarief is van toepassing als de aanvraag uitsluitend line maintenance betreft. Bij een aanvraag voor zowel base maintenance als line maintenance is alleen het base maintenance tarief van toepassing.

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

€ 1.571

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

€ 784

1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1- categorie en overige categorieën. Het onderscheid tussen base maintenance en line maintenance is niet van invloed op de hoogte van het aanvullingstarief.

2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A- categorie en overige categorieën.

Tabel 3

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.925

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 4.711

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 7.066

Toeslag line stations

€ 408 x N2

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 16 x P3

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

Toeslag per nevenlocatie in Nederland

€ 1.256

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.571

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 2.355

Toeslag line stations

€ 408 x N

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 16 x P

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

€ 2.682

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

2 N = het aantal line stations

3 P = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en herafgifte betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 4) en een aanvullend tarief (tabellen 5 en 6):

Tabel 4

Omschrijving1

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

– A2, A4

€ 13.386

– A3

€ 13.386

– B1

€ 16.322

– B2, B3

€ 13.386

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 6.900

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.386

– D

€ 11.612

1Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

Tabel 5

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie

€ 588

Tabel 6

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 942

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.177

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.766

Toeslag line stations

€ 300 x N2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e)

€ 2.682

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

€ 2.682

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

2 N = het aantal line stations

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 7

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

Part MAF erkenning

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 2.403

€ 1.617

€ 1.186

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

€ 2.403

€ 1.617

€ 1.186

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

€ 3.971

€ 2.864

€ 2.128

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

Bijschrijven line station (per line station).

Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.146

€ 832

€ 595

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 730

€ 534

€ 389

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

€ 131

€ 131

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e)

€ 2.682

€ 2.682

Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

€ 2.682

€ 2.682

Wijziging van Part MAF naar Part 145

€ 9.504

1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 4 van dit artikel getarifeerd.

2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor een 14 CFR Part 145 Repair Station Approval, een CAR 573 Maintenance Organization Approval en een RBAC 145 Maintenance Organization Approval zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 7a

Omschrijving

Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non – A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

€ 598

€ 598

– Beoordeling FAA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7b

Omschrijving

Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

€ 299

€ 299

– Beoordeling TCCA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7c

Omschrijving

Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

€ 299

€ 299

– Beoordeling ANAC-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

4

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf of geluidmeetbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 15.537.

5

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 8a

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

Part MAF erkenning

Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

€ 2.403

€ 1.617

€ 1.186

6

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 9

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

€ 2.874

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

€ 832

Wijziging nationale erkenning

€ 1.617

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 534

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

7

Voor de behandeling van de aanvraag voor het bijschrijven van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, als bedoeld in de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 10

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

– Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

€ 4.915

– Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

€ 1.460

8

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EU) 748/2012 of een accoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EU) 748/2012 ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Tabel 11

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring

(Subpart F)

Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

– Bedrijven ≤ 500 werknemers1

€ 26.528

€ 19.415

– Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

€ 42.254

€ 30.815

– Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

€ 81.486

€ 59.402

1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

Tabel 12

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring (Subpart F)

Herafgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.925

€ 2.858

€ 305

Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

€ 4.711

€ 3.430

€ 305

Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

€ 7.066

€ 5.144

€ 305

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

9

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het achtste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 13

Omschrijving

Wijziging

POA

(Subpart G)

Wijziging

akkoordverklaring

(Subpart F)

Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

€ 2.403

€ 1.122

Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

€ 3.971

€ 2.038

Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.146

€ 1.122

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 730

€ 356

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

€ 121

1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

10

Vervallen.

11

Vervallen.

12

Voor het leveren van technische assistentie in de vorm van inspecties en het uitvoeren van conformiteitsinspecties op verzoek van de Federal Aviation Administration (FAA), Transport Canada (TCCA) of de Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ingevolge de tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Brazilië gesloten luchtvaartveiligheidsovereenkomsten is een tarief verschuldigd van € 1.755,-.

13

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPA ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 5.141.

14

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging dan wel verlenging van een erkenning als bedoeld in het dertiende lid is een vast tarief verschuldigd van € 1.028.

15

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een nationale ontwerporganisatie ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 15

Omschrijving

Afgifte

Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

€ 18.676

Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

€ 11.141

Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

€ 6.172

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

€ 730

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

Artikel 16a

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAO ingevolge bijlage V quinquies van verordening (EU) nr. 1321/2014 en artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

Tabel 1

Omschrijving1

Eerste afgifte

Classificatie erkenning bedrijf

Onderhoud

Beheer permanente luchtwaardigheid

– A – Niet-complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen

€ 13.386

€ 7.374

– A -Vliegtuigen met een MTOM van hoogstens 2.730 kg

€ 13.386

€ 7.374

– A – Helikopters

€ 13.386

€ 7.374

– A – Luchtschepen

€ 13.386

€ 7.374

– A – Ballonnen

€ 13.386

€ 7.374

– A – Zweefvliegtuigen

€ 13.386

€ 7.374

– B – Turbinemotoren

€ 16.322

– B – Zuigermotoren en elektrische motoren

€ 13.386

– C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 6.900

– C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.386

– D – Niet-destructieve tests (NDT)

€ 11.612

Wijziging van Part M Subpart F of Subpart G of Part-145, per vergunning, naar Part CAO conform Verordening (EU) 2019/1383 artikel 4, vierde lid

Indien de aanvrager tegelijkertijd een aanvraag voor wijziging van Part-M Subpart F of Part-145 en Part-M Subpart G naar Part-CAO aanvraagt, wordt op het totaal tarief een korting van 25% toegepast ten opzichte van het hoogste in rekening te brengen tarief

€ 3.672

€ 3.672

Alternative means of compliance

€ 1.003

€ 1.003

1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie & beheer van permanente luchtwaardigheid

€ 588

Toeslag indien luchtvaartmanagementtaken zijn uitbesteed

€ 2.355

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 942

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.177

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.766

Toeslag line stations

€ 300 x N2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate

€ 2.682

Toeslag privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

€ 2.682

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

2 N = het aantal line stations

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 3

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 1.186

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component

€ 1.186

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

€ 2.128

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

– bijschrijving nieuwe of gewijzigde onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

– bijschrijving line station (per line station).

– alle overige wijzigingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 595

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 389

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review

€ 2.682

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

€ 2.682

Alternative Means of Compliance

€ 1.003

1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 2 van dit artikel getarifeerd.

2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

Afdeling 2.4: Vluchtuitvoering

Artikel 17

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Producten

Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax

AOC (niet zijnde ROC)

Basistarief2

€ 3.5063

€ 4.2724

€ 26.680

€ 27.746

Plus:

Pax

€ 605

€ 605

€ 605

€ 605

Cargo

€ 458

€ 605

€ 913

Helicopter Emergency Medical Service per type

€ 2.035

VFR night per class/type

€ 305

€ 305

€ 305

IFR per class/type

€ 605

€ 605

€ 605

Bijschrijving:

– Extra class/type5

€ 913

€ 913

€ 4.573

€ 9.148

– Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

€ 77

€ 77

€ 153

€ 153

– Area of operation (per area)6

€ 305

€ 605

€ 605

€ 605

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

€ 3.049

€ 3.049

€ 3.049

Special approval:7

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

€ 1.356

€ 1.356

€ 1.356

– MNPS per type

€ 1.830

€ 1.830

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

€ 1.830

€ 1.830

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

€ 1.356

€ 1.356

– ETOPS per type

€ 2.035

€ 2.035

– RVSM per type

€ 678

€ 678

– Gevaarlijke stoffen

€ 1.230

€ 1.230

€ 1.230

– Helicopter offshore operations per type

€ 2.035

€ 2.035

– Helicopter Hoist operations per type

€ 1.355

€ 1.355

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

€ 2.039

€ 2.039

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

€ 1.006

€ 1.006

€ 1.006

Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

€ 305

€ 914

€ 914

SPO High Risk Autorisatie

€ 1.003

€ 1.003

€ 1.003

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

€ 2.103

€ 2.103

– Flight time specification schemes8

€ 2.682

€ 2.682

– CS deviatie art. 76.7 van de basisverordening

€ 2.775

€ 2.775

– Fatigue Risk Management system

€ 5.141

€ 5.141

– Electronic Flight Bag per type

€ 2.439

€ 2.439

€ 2.439

€ 2.439

– Steep approach per type/runway

€ 1.830

€ 1.830

€ 1.830

Alternative training and qualification programme per type

€ 4.573

€ 4.573

Ontheffing per onderwerp9

€ 1.533

€ 1.533

€ 1.533

€ 1.533

Herhaling ontheffing per onderwerp10

€ 339

€ 339

€ 339

€ 339

Goedkeuring wet lease

€ 458

€ 458

€ 458

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.890

€ 1.890

€ 1.890

€ 1.890

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.775

€ 2.775

€ 2.775

€ 2.775

Alternative Means of Compliance

€ 1.197

€ 1.197

€ 1.197

€ 1.197

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 560

€ 1.003

€ 1.003

€ 1.003

Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 305

€ 305

€ 305

€ 305

1 Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

2 Voor de ‘eerste afgifte AOC (niet zijnde ROC)’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

3 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 8.947.

4 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 9.690.

5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma. Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

6 Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

7 Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

8 Dit is het basistarief voor een beoordeling van flight time specification schemes conform de regelgeving.

9 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

10 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

2

Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 2

Wijzigingen

Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax,

Pax

€ 610

€ 610

€ 610

€ 2.554

Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

Cargo

€ 458

€ 838

€ 913

Helicopter Emergency Medical Service per type

€ 2.035

VFR night per class/type

€ 305

€ 305

€ 305

IFR per class/type

€ 610

€ 610

€ 610

Bijschrijving:

– Extra class / type3

€ 913

€ 913

€ 4.573

€ 9.148

– Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

€ 77

€ 77

€ 159

€ 159

– Bijschrijving luchtvaartuig:

registratie per dag, binnen bestaand type3

€ 159

€ 159

€ 458

€ 458

– Extra registratie per dag

€ 77

€ 77

€ 159

€ 159

Afschrijving class / type4

€ 305

€ 305

€ 647

€ 647

Afschrijving luchtvaartuig:

Registratie per dag

€ 159

€ 159

€ 305

€ 305

Dry lease-out per dag

€ 483

€ 483

Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

€ 160

€ 160

– Area of operation (per area)5

€ 305

€ 610

€ 610

€ 610

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

€ 3.049

€ 3.049

€ 3.049

Special approval:6

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

€ 1.356

€ 1.356

€ 1.356

– MNPS, per type

€ 1.830

€ 1.830

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

€ 1.830

€ 1.830

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

€ 1.356

€ 1.356

– ETOPS, per type

€ 2.035

€ 2.035

– RVSM, per type

€ 678

€ 678

– Gevaarlijke stoffen

€ 678

€ 678

€ 678

– Helicopter Offshore operations per type

€ 1.941

€ 1.941

– Helicopter Hoist operations per type

€ 1.356

€ 1.356

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

€ 2.035

€ 2.035

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

€ 1.003

€ 1.003

€ 1.003

SPO High Risk Autorisatie

€ 1.003

€ 1.003

€ 1.003

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

€ 2.103

€ 2.103

– Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

€ 560

€ 560

– MEL revisie per type

€ 153

€ 153

€ 763

€ 763

– Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

€ 2.439

€ 2.439

€ 2.439

€ 2.439

– Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

€ 1.830

€ 1.830

– Alternative training en qualification programme per type

€ 4.879

€ 4.879

Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

€ 153

€ 153

€ 458

€ 458

Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

€ 153

€ 153

€ 458

€ 458

Wijziging operator naam en / of principal place of business

€ 153

€ 153

€ 153

€ 153

Ontheffing8

€ 1.533

€ 1.533

€ 1.533

€ 1.533

Herhaling ontheffing9

€ 339

€ 339

€ 339

€ 339

Goedkeuring wet lease

€ 458

€ 458

€ 458

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.891

€ 1.891

€ 1.891

€ 1.891

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.775

€ 2.775

€ 2.775

€ 2.775

Alternative Means of Compliance

€ 1.150

€ 1.150

€ 1.150

€ 1.150

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 307

€ 613

€ 613

€ 613

Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 77

€ 77

€ 77

€ 77

1 Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

2 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2

3 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

4 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

5 Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

6 Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

7 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

8 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

9 Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

Artikel 18

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Basisvergunning:

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

€ 18.676

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 11.141

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

€ 12.397

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 7.374

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.355

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.355

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.711

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.711

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 7.066

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 7.066

Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2.355

Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2.355

Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.711

Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.711

Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 7.066

Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 7.066

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.495

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.495

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 7.066

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 7.066

Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 6.282

Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 3.139

Alternative means of compliance

€ 1.197

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 3

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.602

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 3.030

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

€ 517

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

€ 361

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 6.172

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

€ 3.030

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

€ 730

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

€ 534

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 131

Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

€ 1.890

Wijziging van de vergunning van Part-M Subpart G naar Part-CAMO overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1321/2014

€ 10.404

Alternative means of compliance

€ 1.150

1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagementbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 15.537.

4

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 4

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.602

Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 3.030

5

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde en vierde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 5

Omschrijving

Wijziging

Wijziging nationale erkenning

€ 1.617

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 534

Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

€ 131

Artikel 18a

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een ROC als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen is een vast tarief verschuldigd van € 2.057.

2

Voor de behandeling van een aanvraag om wijziging van een ROC als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen is een vast tarief verschuldigd van € 257.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een ROC als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen is een vast tarief verschuldigd van € 257.

4

Voor de behandeling van een aanvraag om wijziging van een ROC als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen is een vast tarief verschuldigd van € 129.

Artikel 19

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3.234

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 8.482

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 160

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

– Wijziging

€ 323

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.852

Afdeling 2.5: Luchthavens

Artikel 20

1
 • a.

  Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte of de verlenging van een erkenning ingevolge artikel 2 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is een vast tarief van € 683 verschuldigd.

 • b.

  Voor de behandeling van de wijziging van een erkenning ingevolge artikel 2 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is een vast tarief van € 326 verschuldigd.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de erkenning ingevolge artikel 2 van de Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is een vast tarief van € 3.643 verschuldigd.

3

Voor de behandeling van de wijziging van een erkenning ingevolge artikel 7 van de Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is een vast tarief van € 326 verschuldigd.

Artikel 21

Vervallen

Artikel 22

1

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor de luchthaven Schiphol:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 139.332

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 28.254

– Wijzigingen waarvoor goedkeuring van is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

€ 153

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 6.103

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 28.254

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a van de basisverordening zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 2

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 139.332

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 28.254

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

€ 6.103

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 3

Omschrijving

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 387

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 387

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 387

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 387

Artikel 23

Vervallen

Afdeling 2.6: Diverse tarieven

Artikel 24

1

Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in:

 • a.

  part 21, subpart P, van verordening (EU) nr. 748/2012 om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is (Permit to Fly), is een vast tarief verschuldigd van € 293, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan twee uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 153 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

 • b.

  part 21, subpart P, van verordening (EU) nr. 748/2012 voor het vaststellen van de voorwaarden voor het uitvoeren van de vlucht met een niet luchtwaardig luchtvaartuig (Approval Flight Conditions) om de luchtvaart uit te oefenen, is een vast tarief verschuldigd van € 957, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan vijf uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 153 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

 • c.

  artikel 3.8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • € 233 voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg; en

  • € 957 voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg;

 • d.

  artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig dat niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid, is een vast tarief verschuldigd van € 70;

 • e.

  artikel 16d, van de Luchtvaartwet om luchtvervoer te mogen uitvoeren zonder vergunning is een vast tarief verschuldigd van € 645;

 • f.

  de bij of krachtens titel 6.5 van de Wet luchtvaart gegeven regels inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen of een wijziging van zulk een ontheffing als bedoeld in artikel 6.58, eerste respectievelijk zesde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 1.821;

 • g.

  artikel 8.12 van de Wet luchtvaart om objecten op te richten of te plaatsen waarvoor geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  – Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

  € 547

  – Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 1.613

 • h.

  artikel 1 van de Regeling modelvliegen is een vast tarief verschuldigd van € 66.

2

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een vast tarief verschuldigd van:

 • a.

  € 678 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

 • b.

  € 16.172 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

3

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de basisverordening, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 2

Omschrijving

Tarieven

Tarieven

Behandelingsduur aanvraag

≤ 5 uren

> 5 uren additioneel per uur

t.a.v. luchtvaartuigen

– voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

– voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 233

€ 958

€ 153

€ 153

t.a.v. overig

€ 958

€ 153

4

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 11 van het Besluit luchtverkeer 2014 is een vast tarief verschuldigd van € 1.497.

Artikel 25

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a.

  afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b.

  afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c.

  luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d.

  ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e.

  toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning, wijziging en verlenging: 75%;

 • f.

  ontheffing om luchtvervoer te mogen uitvoeren: 100%.

Artikel 25a

Bij een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging van de erkenning in verband met splitsing of fusie van erkende rechtspersonen, benoemd in de artikelen 8 (AeMC), 11 (ATO), 16 (MOA), 17 (AOC), 18 (CAMO), of een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging na doorstart vanuit surseance of faillissement van een der voornoemde erkende rechtspersonen, is een uurtarief van € 153 verschuldigd. Het te betalen tarief voor een erkenning in geval van een doorstart vanuit surseance of faillissement zal het tarief voor de eerste afgifte niet te boven gaan.

Artikel 25b

Bij een aanvraag voor toestemming voor onderhoud in het buitenland, benoemd in artikel 8, tweede lid, onderdeel a en b, van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, is de eigenaar c.q. houder als aanvrager een tarief verschuldigd van € 338.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 26

De Regeling tarieven luchtvaart 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 27

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 28

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2008.