Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Print     PDF
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Medische Zorg,

Gelet op Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PbEG L 13/1) en Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199);

Gelet op de artikelen 2.3, eerste lid, 3.2, eerste en vierde lid, 3.4, vierde lid, 3.6, derde lid, onder e, 3.17, vijfde lid, 3.20, vierde lid, 3.22, derde lid, 4.7, eerste lid, 4.15, derde lid, 5.4, derde en vierde lid, 5.5, derde lid, 5.7, zesde lid, 6.2, zesde lid, 6.7, eerste lid, 6.21, eerste en derde lid, 9.8, eerste lid, 9.10, eerste en tweede lid, 10.4, derde lid, en 10.8, eerste lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en artikel 76, derde lid, van de Kernenergiewet;

Gelet op de artikelen 1, 18, eerste lid, 19, 41, 41a en 42 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en de artikelen 1b, 1c, 2, 4c, 23, 27 en 32 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen;

Gelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;

BESLUITEN:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1: (begripsomschrijvingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;

 • categorie 1-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 1-stof in bijlage 4.1 of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie 1;

 • categorie 2-stof radioactieve stof die is aangewezen als categorie 2-stof in bijlage 4.1 of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie 2;

 • categorie 3-stof: radioactieve stof die is aangewezen als categorie 3-stof in bijlage 4.1 of die op grond van de in die bijlage opgenomen voorwaarden behoort tot categorie 3;

 • cyclotron: circulaire versneller;

 • diploma: diploma, certificaat of ander getuigschrift:

  • a.

   als bedoeld in de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013,

  • b.

   als bedoeld in de Regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen zoals deze regeling luidde op 19 juli 2003, of

  • c.

   dat is afgegeven door een erkende instelling;

 • erkende instelling: instelling als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit;

 • erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 5.11 van het besluit;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • Ministers: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Minister voor Medische Zorg;

 • opleiding: opleiding of opleidingen van de instelling waarvoor een erkenning is aangevraagd of verleend;

 • opleidingsverantwoordelijke: persoon of personen die door de instelling zijn aangewezen voor de borging van de kwaliteit van de opleiding;

 • register: register als bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van het besluit;

 • stralingsbeschermingseenheid: stralingsbeschermingseenheid als bedoeld in artikel 5.9 van het besluit.

Hoofdstuk 2: Rechtvaardiging

Artikel 2.1: (generieke aanwijzing handelingen en maatregelen als gerechtvaardigd of niet-gerechtvaardigd)

1

De in bijlage 2.1, onderdeel A, genoemde categorieën of soorten handelingen of maatregelen worden generiek als gerechtvaardigd aangewezen overeenkomstig artikel 2.3, eerste lid, van het besluit.

2

De in bijlage 2.1, onderdeel B, genoemde categorieën of soorten handelingen of maatregelen worden generiek als niet-gerechtvaardigd aangewezen overeenkomstig artikel 2.3, eerste lid, van het besluit.

Hoofdstuk 3: Controlestelsel

§ 3.1: Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Artikel 3.1: (handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal)

1

Als categorieën of soorten handelingen als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het besluit, waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd, worden aangewezen de in bijlage 3.1, onderdeel A, genoemde categorieën of soorten handelingen.

2

Als handelingen met natuurlijke bronnen als bedoeld in artikel 3.2, vierde lid, van het besluit, waarvoor vanuit het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een handeling kan leiden tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden in het water, waardoor de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes wordt of worden beïnvloed, worden aangewezen de in bijlage 3.1, onderdeel B, genoemde handelingen.

§ 3.2: Vergunning, registratie en kennisgeving

Artikel 3.2: (complexvergunning)

Een complexvergunning is vereist:

 • a.

  in een onderneming en op locaties, indien in verschillende organisatieonderdelen of op verschillende locaties door de ondernemer verschillende handelingen met in totaal meer dan 100 bronnen worden verricht;

 • b.

  in specifieke overige door de Autoriteit bij de aanvraag om een vergunning aangewezen gevallen, waarin sprake is van een qua risico’s vergelijkbaar complex van handelingen als bedoeld onder a.

Artikel 3.3: (aanwijzing van gevallen waarin bij een aanvraag om een vergunning gegevens m.b.t. een beveiligingsplan, bedrijfsnoodplan of beëindigingsplan dienen te worden verstrekt)

In gevallen, waarin krachtens artikel 4.2, 6.2 of 10.1 een beveiligingsplan, bedrijfsnoodplan of beëindigingsplan is vereist, worden bij een aanvraag om een vergunning gegevens met betrekking tot die plannen verstrekt als bedoeld in artikel 3.6, derde lid, aanhef en onderdeel e, van het besluit.

§ 3.3: Vrijstelling en vrijgave controlestelsel

Artikel 3.4: (vrijstelling radioactieve materialen)

1

Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor onbeperkte hoeveelheden als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel A.

2

Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de totale activiteit als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel B, kolom 3.

3

Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor handelingen met matige hoeveelheden van elk type materiaal als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel B, kolom 2.

Artikel 3.5: (vrijgavewaarden radioactieve materialen)

Vrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor handelingen met onbeperkte hoeveelheden radioactieve materialen als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage 3.2, tabel A.

Hoofdstuk 4: Algemene regels voor bronnen en handelingen in geplande blootstellingsituaties

§ 4.1: Beveiligingsplan

Artikel 4.1: (afbakening werkingssfeer)

Deze paragraaf is niet van toepassing voor zover de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen van toepassing is.

Artikel 4.2: (aanwijzing gevallen waarin een beveiligingsplan is vereist)

De verplichting tot het zorgen voor een beveiligingsplan krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het besluit, berust op de ondernemer die houder is van een vergunning voor het verrichten van handelingen met categorie 1-, 2-, of 3-stoffen.

§ 4.2: Financiële zekerheid hoogactieve bronnen

Artikel 4.3: (financiële zekerheid hoogactieve bronnen)

Het minimumbedrag waarvoor per volume-eenheid af te voeren hoogactieve bron, de daarbij behorende bronhouder en de vaste afscherming financiële zekerheid als bedoeld in artikel 4.15, derde lid, van het besluit, wordt gesteld, bedraagt € 175 per dm3, of gedeelte daarvan, af te voeren materiaal.

Hoofdstuk 5: Informatie en deskundigheid

Afd. 5.1: Stralingsbeschermingsdeskundigen

§ 5.1.1: Eisen deskundigheid en opleiding

Artikel 5.1: (vereiste niveau van deskundigheid)

Deskundigheid van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.4, derde lid, van het besluit, voor een handeling waarvoor een vergunning, registratie of kennisgeving is vereist of voor een maatregel of blootstellingsituatie waarvoor een kennisgeving is vereist, is ten minste van het niveau:

 • a.

  van een algemeen coördinerend deskundige, overeenkomstig artikel 5.2, voor:

  • 1°.

   omvangrijke handelingen of handelingen die een uitgebreide bescherming tegen ioniserende straling vereisen en waarvoor een complexvergunning is vereist;

  • 2°.

   handelingen waarvoor overeenkomstig artikel 5.28 een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist;

  • 3°.

   door de Autoriteit bij beschikking of verordening aangewezen specifieke handelingen met een aanmerkelijk risico; of

 • b.

  van een coördinerend deskundige, overeenkomstig artikel 5.4, voor andere dan in onderdeel a bedoelde handelingen, maatregelen of blootstellingsituaties.

Artikel 5.2: (eisen stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)
1

Aan de eisen met betrekking tot de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, wordt voldaan, indien:

 • a.

  een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige bij een erkende instelling is gevolgd, en

 • b.

  de deskundige beschikt over de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B.

2

Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens voldaan door een persoon die overeenkomstig paragraaf 5.1.3 heeft aangetoond te beschikken over competenties en kwalificaties die gelijkwaardig zijn.

Artikel 5.3: (eisen opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)

Een opleiding bij een erkende instelling tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige:

 • a.

  voorziet cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B;

 • b.

  beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c.

  beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • d.

  heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a; en

 • e.

  verstrekt uitsluitend diploma’s tot algemeen coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in de aanhef, met goed gevolg hebben doorlopen.

Artikel 5.4: (eisen stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)
1

Aan de eisen met betrekking tot de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, wordt voldaan indien:

 • a.

  een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige bij een erkende instelling is gevolgd, en

 • b.

  de deskundige beschikt over de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C.

2

Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens voldaan door een persoon die overeenkomstig paragraaf 5.1.3 heeft aangetoond te beschikken over competenties en kwalificaties die gelijkwaardig zijn.

Artikel 5.5: (eisen opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)

Een opleiding bij een erkende instelling tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige:

 • a.

  voorziet cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C;

 • b.

  beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en kwalificaties, bedoeld onder a, te voorzien;

 • c.

  beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • d.

  heeft een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a; en

 • e.

  verstrekt uitsluitend diploma’s tot coördinerend deskundige aan cursisten die de opleiding, bedoeld in dit artikel, met goed gevolg hebben doorlopen.

§ 5.1.2: Registratie (inschrijving register, herregistratie of buitengewone registratie)

Artikel 5.6: (registratie)
1

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

2

Registratie, herregistratie of buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige vindt plaats door de Autoriteit indien is voldaan aan de voorwaarden die krachtens deze paragraaf daaraan worden gesteld.

Artikel 5.7: (criteria voor registratie)
1

Voor registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige vereist.

2

Voor registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige vereist.

3

Registratie is eenmalig en kent een duur van vijf jaar.

Artikel 5.8: (criteria voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)
1

Voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is vereist:

 • a.

  een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige;

 • b.

  een werkgeversverklaring of ondernemersverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling, en

 • c.

  documentatie waaruit blijkt dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform onderdeel A van bijlage 5.1, 200 punten heeft verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

2

Een herregistratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 5.9: (criteria voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)
1

Voor herregistratie van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is vereist:

 • a.

  een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige;

 • b.

  een werkgeversverklaring of ondernemersverklaring die aantoont dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 250 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling, en

 • c.

  documentatie waaruit blijkt dat diegene in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag conform bijlage 5.1, onderdeel A, 120 punten heeft verdiend met kennisonderhoud binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling.

2

Een herregistratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 5.10: (criteria voor buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige)
1

Voor een buitengewone registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, is vereist:

 • a.

  een eerdere registratie of herregistratie,

 • b.

  een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige, en

 • c.

  voldoen aan de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel B.

2

Een buitengewone registratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

Artikel 5.11: (criteria voor buitengewone registratie van een stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige)
1

Voor een buitengewone registratie als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b, is vereist:

 • a.

  een eerdere registratie of herregistratie:

 • b.

  een diploma van een opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige, en

 • c.

  voldoen aan de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.1, onderdeel C.

2

Een buitengewone registratie kent een duur van maximaal vijf jaar.

§ 5.1.3: Erkenning EU-beroepskwalificaties

Artikel 5.12: (begrippen)

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • algemene wet: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;

 • aanvraag: aanvraag als bedoeld in artikel 5 van de algemene wet, tot het verlenen van erkenning van beroepskwalificaties voor het beroep van stralingsbeschermingsdeskundige;

 • aanvrager: migrerende beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene wet die op grond van deze regeling erkenning van zijn beroepskwalificaties aanvraagt voor het gereglementeerd beroep van stralingsbeschermingsdeskundige.

Artikel 5.13: (aanvraag)
1

Een aanvraag wordt ingediend bij de Autoriteit.

2

De aanvrager overlegt de documenten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a tot en met d, van de algemene wet. Op verzoek van de Autoriteit worden ook de documenten, bedoeld in onderdeel e of f van het genoemde artikel, overgelegd.

3

Desgevraagd verschaft de aanvrager tevens de informatie, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de algemene wet.

Artikel 5.14: (aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid)
1

Indien bij de toepassing van artikel 11, eerste, tweede en derde lid, van de algemene wet is gebleken dat de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van de aanvrager wezenlijk verschillen van de daaraan gestelde eisen, bedoeld in artikel 5.5, derde lid, van het besluit, en dat het daardoor noodzakelijk is dat een aanpassingsstage wordt doorlopen of een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd, maakt de aanvrager zijn keuze tussen de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid kenbaar, tenzij artikel 11, vijfde lid, van de algemene wet van toepassing is.

2

In afwijking van het eerste lid, kan, in geval artikel 11, zesde lid, van de algemene wet van toepassing is, worden bepaald dat zowel een aanpassingsstage wordt doorlopen als een proeve van bekwaamheid wordt afgelegd.

3

Bij de toepassing van dit artikel wordt artikel 11, zevende en achtste lid, van de algemene wet in acht genomen.

Artikel 5.15: (aanpassingsstage)

Indien de aanvrager voor een aanpassingsstage in aanmerking wenst te komen, stelt de Autoriteit vast:

 • a.

  de inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden waarop de aanpassingsstage betrekking heeft,

 • b.

  de duur van de aanpassingsstage,

 • c.

  in voorkomend geval, de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage, en

 • d.

  de wijze waarop de aanpassingsstage wordt beoordeeld.

Artikel 5.16: (proeve van bekwaamheid)

Indien de aanvrager voor een proeve van bekwaamheid in aanmerking wenst te komen, stelt de Autoriteit vast:

 • a.

  met betrekking tot welke inhoudsgebieden of onderdelen van inhoudsgebieden de proeve wordt afgelegd, en

 • b.

  de wijze waarop en de termijn waarbinnen de diverse onderdelen van de proeve zullen worden afgenomen.

Artikel 5.17: (kosten)

De kosten die samengaan met de aanvraag, zoals het in behandeling nemen van de aanvraag, de afgifte van de beslissing op de aanvraag en het organiseren van een proeve van bekwaamheid en van een aanpassingsstage, kunnen, met inachtneming van artikel 33, derde lid, van de algemene wet, ten laste van de aanvrager komen.

Artikel 5.18: (afwijzen aanvraag)

De aanvraag wordt afgewezen, indien de aanvrager de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten niet heeft voldaan.

Artikel 5.19: (intrekken afgegeven erkenning EU-beroepskwalificatie)

Indien na afgifte van de erkenning van de EU-beroepskwalificaties is gebleken, dat de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren, wordt de erkenning ingetrokken en vervangen door een afwijzing van de aanvraag.

Artikel 5.20: (tijdelijke en incidentele dienstverrichting)
1

Voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland door een dienstverrichter als bedoeld in artikel 21 van de algemene wet, in een functie die gewoonlijk wordt uitgeoefend door een stralingsbeschermingsdeskundige, overlegt deze dienstverrichter aan de Autoriteit de documenten, bedoeld in artikel 23, derde lid, onderdeel a tot en met d, van de algemene wet. Op verzoek van de Autoriteit worden ook de documenten, bedoeld in onderdeel e of f, van het genoemde artikel, overgelegd.

2

Onverminderd het eerste lid, overlegt de dienstverrichter die een functie wil gaan verrichten die gewoonlijk door een stralingsbeschermingsdeskundige wordt uitgeoefend, voorafgaande aan de eerste dienstverrichting in Nederland aan de afnemer van zijn dienst, de gegevens, bedoeld in artikel 29, onder a tot en met d, van de algemene wet.

Artikel 5.21: (informatieplichten IMI)
1

Ten behoeve van de uitvoering van artikel 31b van de algemene wet, informeert de Autoriteit onmiddellijk de Minister en de Minister wie het aangaat nadat een migrerende beroepsbeoefenaar door een rechterlijke instantie of een andere bij of krachtens de wet bevoegde instantie in Nederland schuldig is bevonden aan het gebruik van valse beroepskwalificaties in verband met een procedure als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 3a van de algemene wet of de daarop gebaseerde bepalingen van deze regeling.

2

Onverminderd het eerste lid, verstrekt de Autoriteit de Minister en de Minister wie het aangaat op diens verzoek alle informatie die hij nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de algemene wet.

Afdeling 5.2: Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Artikel 5.22: (eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming)

1

Een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming heeft voor toepassingen die behoren tot een hierna genoemde categorie een opleiding gevolgd die voldoet aan de eisen, genoemd in het bijbehorend onderdeel van bijlage 5.2:

 • a.

  medische toepassingen: bijlage 5.2, onderdeel A;

 • b.

  tandheelkunde:

 • c.

  diergeneeskunde: bijlage 5.2, onderdeel C;

 • d.

  splijtstofcyclus:

 • e.

  verspreidbare radioactieve stoffen:

 • f.

  handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal: bijlage 5.2, onderdeel F;

 • g.

  versnellers: bijlage 5.2, onderdeel G;

 • h.

  industriële radiografie: bijlage 5.2, onderdeel H;

 • i.

  meet- en regeltoepassingen: bijlage 5.2, onderdeel I.

2

Een opleiding bij een erkende instelling voorziet een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor een in het eerste lid bedoelde toepassing van de bijbehorende kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in het desbetreffende onderdeel van bijlage 5.2.

3

Een opleiding bij een erkende instelling als bedoeld in het tweede lid:

 • a.

  beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in dat lid, te voorzien;

 • b.

  beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging, bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • c.

  beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b;

 • d.

  verstrekt uitsluitend diploma’s voor de desbetreffende toepassing aan cursisten die een opleiding als bedoeld in het eerste lid met goed gevolg hebben afgerond.

Afdeling 5.3: Eisen aan opleidingen voor medisch-radiologische handelingen

Artikel 5.23: (eisen opleidingen voor medisch-radiologische handelingen)

1

Een opleiding bij een erkende instelling voor opleidingen voor medisch-radiologische handelingen voorziet een persoon als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid van de in die leden bedoelde kerncompetenties en overige kwalificaties.

2

Voor andere medische specialisten als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling, onder wiens verantwoordelijkheid medisch-radiologische handelingen worden uitgevoerd: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel A.

3

Voor radiotherapeuten-oncoloog als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel B.

4

Voor radiologen als bedoeld in artikel 3 van de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: de kerncompetenties en overige kwalificaties, bedoeld in bijlage 5.3, onderdeel C.

Artikel 5.24: (eisen opleidingen voor medisch-radiologische handelingen, vervolg)

Een opleiding bij een erkende instelling voor opleidingen voor medisch-radiologische handelingen:

 • a.

  beschikt over faciliteiten die nodig zijn om cursisten van de kerncompetenties, bedoeld in artikel 5.23, te voorzien;

 • b.

  beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging als bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26;

 • c.

  beschikt over een opleidingsverantwoordelijke die is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in artikel 5.1, onderdeel b;

 • d.

  verstrekt uitsluitend diploma’s voor medisch-radiologische handelingen aan cursisten die een opleiding als bedoeld in artikel 5.23 met goed gevolg hebben afgerond.

Afdeling 5.4: Kwaliteitsborging erkende instellingen

Artikel 5.25: (eisen procedures en examens)

Een opleiding aan een erkende instelling beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging van de examens indien:

 • a.

  een examenreglement is vastgesteld waarbij ten minste is geregeld:

  • 1°.

   de samenstelling van de examencommissie, voor wat betreft de vereiste deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming en didactiek;

  • 2°.

   de betrokkenheid van een ambtenaar van de Autoriteit of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport indien het een medische opleiding betreft;

  • 3°.

   de duur en wijze van examineren;

  • 4°.

   de geheimhouding van de examenopgaven;

  • 5°.

   de beoordelingsnormen en de normen voor slagen, herexamens en afwijzen;

  • 6°.

   bepalingen omtrent een practicum;

  • 7°.

   een beroepsprocedure en een klachtenprocedure over het examen;

  • 8°.

   een regeling voor de examinering van kandidaten met dyslexie of een arbeidshandicap;

 • b.

  de opleidingsverantwoordelijke na afloop van elk examen een examenverslag vaststelt;

 • c.

  de instelling aan iedere kandidaat het examenreglement kenbaar maakt;

 • d.

  het schriftelijk examenwerk gedurende ten minste een jaar na afloop van het examen wordt bewaard en op verzoek van de cursist voor hem ter inzage wordt gelegd.

Artikel 5.26: (eisen procedures en diploma’s)

Een opleiding aan een erkende instelling beschikt over adequate procedures ten behoeve van de kwaliteitsborging van de diploma’s, hetgeen in ieder geval omvat dat:

 • a.

  de instelling een model heeft vastgesteld voor het diploma van de opleiding;

 • b.

  verstrekte diploma’s worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en door de erkende instelling;

 • c.

  de instelling over een actueel administratiesysteem beschikt waarin cursisten, geaccordeerde scoringslijsten en uitgegeven diploma’s van de opleiding worden geregistreerd.

Afdeling 5.5: Organisatie deskundigheid

§ 5.5.1: Organisatie algemeen

Artikel 5.27: (verplichtingen ondernemer)
1

De ondernemer zorgt ervoor dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zo vaak als nodig, maar in ieder geval jaarlijks voor 1 juni, over het voorafgaande kalenderjaar verantwoording aan de ondernemer aflegt door middel van een rapportage.

2

De rapportage bevat een opsomming van de activiteiten in dat kalenderjaar in het kader van de stralingsbescherming en de resultaten daarvan.

3

De rapportage wordt opgeslagen in het beheersysteem en bevat in ieder geval:

 • a.

  een overzicht van de uitgevoerde taken, bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, van het besluit;

 • b.

  mutaties in de organisatie van de stralingsbescherming, en

 • c.

  een beschrijving van calamiteiten en stralingsincidenten.

§ 5.5.2: Stralingsbeschermingseenheid

Artikel 5.28: (vereiste aanwezigheid stralingsbeschermingseenheid)
1

De aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is vereist in gevallen waarin overeenkomstig artikel 3.2 een complexvergunning is vereist.

2

De aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is voorts vereist binnen inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, waarop het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen van toepassing is.

3

Bij andere vergunningen dan bedoeld in het eerste of tweede lid kan worden bepaald dat de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid is vereist, indien in de desbetreffende onderneming:

 • a.

  handelingen worden verricht die naar het oordeel van de Autoriteit overeenkomen met gevallen als bedoeld in het eerste lid of een inrichting als bedoeld in het tweede lid, en

 • b.

  naar het oordeel van de Autoriteit een beheersysteem is vereist, dat vergelijkbaar is met dat in de ondernemingen of inrichtingen, bedoeld in het eerste of tweede lid.

Artikel 5.29: (nadere regels taken, bevoegdheden en werkwijze stralingsbeschermingseenheid)

Indien de aanwezigheid van een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist, beschikt de ondernemer over een interne regeling stralingsbescherming, waarin in ieder geval is vastgelegd:

 • a.

  de doelstellingen en uitgangspunten van het beheersysteem;

 • b.

  het werkingsgebied;

 • c.

  de stralingsbeschermingsorganisatie, met een omschrijving van de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden van de bij het verrichten van handelingen betrokken organisatie-onderdelen en werknemers, alsmede het interne toezicht en de rapportage daarover;

 • d.

  de formatieve omvang van de stralingsbeschermingseenheid, de vereiste deskundigen en de aanvullend benodigde administratieve of technische ondersteuning;

 • e.

  een verbod om zonder interne toestemming handelingen te verrichten;

 • f.

  een beheersysteem van interne toestemmingen;

 • g.

  werkwijzen en procedures voor handelingen inclusief de toelatingseisen voor werknemers of blootgestelde werknemers, registratieverplichtingen en periodieke controles;

 • h.

  een plan voor de inzameling, de opslag en de overdracht van radioactief afval; en

 • i.

  een calamiteitenregeling voor incidenten of ongevallen met bronnen.

Artikel 5.30: (taken stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige in de stralingsbeschermingseenheid)

De stralingsbeschermingsdeskundige, bedoeld in artikel 5.1, onderdeel a, in de stralingsbeschermingseenheid heeft tot taak:

 • a.

  het voorbereiden en opstellen van het stralingsbeschermingsbeleid en het adviseren over dit beleid;

 • b.

  het voorbereiden en, indien daartoe gemandateerd, verlenen van interne toestemmingen;

 • c.

  het houden van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en van de voorschriften in de interne regeling, in de stralingsbeschermingsvoorschriften en in de interne toestemmingen;

 • d.

  het kennisgeven van de nieuwe toepassingen aan de Autoriteit, voor zover de verplichting tot kennisgeving volgt uit een voorschrift in de vergunning;

 • e.

  het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens die betrekking hebben op de stralingsbescherming, op de stralingstoepassingen en de bronnen; en

 • f.

  het zo vaak als nodig, maar in ieder geval jaarlijks voor 1 juni over het voorafgaande kalenderjaar, zorgdragen voor een rapportage over de stralingsbescherming aan de ondernemer en de Autoriteit.

Hoofdstuk 6: Algemene bepalingen inzake blootstelling

§ 6.1: Stralingsincidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties

Artikel 6.1: (systeem voor het registreren en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties)

De verplichting tot het invoeren en in werking houden van een systeem voor het registreren en analyseren van stralingsincidenten, ongevallen of radiologische noodsituaties, bedoeld in artikel 6.2, zesde lid, van het besluit, berust op de in artikel 4.2, aangewezen vergunninghouders.

Artikel 6.2: (bedrijfsnoodplan)

De verplichting tot het zorgen voor een bedrijfsnoodplan als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, van het besluit, berust op de in artikel 4.2 aangewezen ondernemer.

§ 6.2: Bouwmaterialen

Artikel 6.3: (aanwijzing bouwmaterialen)

1

Als bouwmaterialen, bedoeld in artikel 6.21, eerste lid, van het besluit, worden aangewezen de in bijlage 6.1 genoemde bouwmaterialen.

2

In geval met toepassing van de in artikel 6.21, tweede lid, van het besluit bedoelde methode door de ondernemer is bepaald dat er een gerede kans is dat het referentieniveau van 1 millisievert in een kalenderjaar als bedoeld in artikel 9.10, achtste lid, van het besluit wordt overschreden, doet de ondernemer ter uitvoering van artikel 6.21, derde lid, van het besluit een kennisgeving aan de Autoriteit.

Hoofdstuk 7

(gereserveerd).

Hoofdstuk 8: Medische blootstelling

Artikel 8.1: (eisen aan medisch-radiologische apparatuur)

De ondernemer zorgt ervoor dat:

 • a.

  indien nieuwe apparatuur in gebruik wordt genomen, deze, indien uitvoerbaar, een voorziening heeft die de stralingsdosis tijdens een radiologische verrichting aangeeft;

 • b.

  bij een toestel waarmee radiodiagnostische verrichtingen worden toegepast, een filter wordt gebruikt teneinde de stralingsbelasting van de patiënt te beperken;

 • c.

  een toestel beschikt over een vaste of automatische diafragma-instelling zodat de randen van de röntgenbundel zichtbaar zijn, tenzij het mammografisch of tandheelkundig onderzoek betreft;

 • d.

  een toestel waarmee radiodiagnostische verrichtingen worden toegepast is voorzien van een diafragma of tubus met het doel de röntgenbundel te beperken tot het juiste gebied;

 • e.

  het diafragma een middel bevat om afmetingen van de bundel vooraf te kunnen aangeven;

 • f.

  een toestel, geschikt voor doorlichting, bij cumulatief doorlichten frequent een akoestisch signaal afgeeft.

Hoofdstuk 9: Blootstelling van leden van de bevolking

Artikel 9.1: (dosisbeperking registratieplichtige handelingen)

1

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een multifunctionele individuele dosis verstaan: een effectieve dosis die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie op zodanige wijze dat dit de hoogst mogelijke dosis geeft.

2

De ondernemer zorgt ervoor dat bij het verrichten van een handeling, behorend tot een categorie als genoemd in artikel 3.10, derde lid, van het besluit, waarvoor een registratie is vereist:

 • a.

  de bijdrage aan de effectieve dosis voor personen op enig punt buiten de locatie ten gevolge van die handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, en

 • b.

  de multifunctionele individuele dosis op enig punt buiten de locatie in geen geval de waarde van 10 microsievert per kalenderjaar overschrijdt.

3

In geval van handelingen met van nature voorkomende radionucliden waar de schade ten gevolge van die handelingen bepaald en getoetst wordt via de externe straling ten gevolge van de besmetting van enig niet-bereikbaar oppervlak, geldt met het oog op de stralingsbescherming dat, indien de externe straling onder normale bedrijfsomstandigheden op 0,1 meter afstand van enig bereikbare buitenzijde van een bron een hoger omgevingsdosisequivalenttempo veroorzaakt dan 10 microsievert per uur, zodanige maatregelen worden genomen dat voor die handelingen een dosisbeperking van 1 millisievert effectieve dosis in een kalenderjaar wordt gehanteerd.

Artikel 9.2: (referentieniveaus)

1

Voor blootstelling van leden van de bevolking in een radiologische noodsituatie geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder a, van het besluit van 100 millisievert als acute effectieve dosis of jaarlijkse effectieve dosis.

2

Voor blootstelling van leden van de bevolking in de transitie van een radiologische noodsituatie naar een bestaande blootstellingsituatie, in het bijzonder bij de beëindiging van langetermijnbeschermingsmaatregelen zoals vestiging elders, geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder b, van het besluit van 20 millisievert als jaarlijkse effectieve dosis.

3

Voor blootstelling van leden van de bevolking in een bestaande blootstellingsituatie geldt een referentieniveau als bedoeld in artikel 9.10, eerste lid, van het besluit, van 20 millisievert als jaarlijkse effectieve dosis.

Hoofdstuk 10: Het beheer en het zich ontdoen van radioactieve afvalstoffen

Artikel 10.1: (aanwijzing categorieën van gevallen waarin een beëindigingsplan vereist is)

In gevallen behorend tot de volgende categorieën handelingen zorgt de ondernemer voor een beëindigingsplan als bedoeld in artikel 10.8, eerste lid, van het besluit:

 • a.

  handelingen met een versneller die deeltjes met een energie van meer dan 20 mega-elektronvolt produceert of handelingen met een cyclotron die deeltjes met een energie van meer dan 8 mega-elektronvolt produceert;

 • b.

  handelingen ten behoeve van olie- of gasexploratie of olie- of gasproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 4, waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal voorhanden is;

 • c.

  handelingen ten behoeve van kolengestookte energieproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 14, of

 • d.

  handelingen ten behoeve van thermische fosforproductie als bedoeld in bijlage 3.1, onderdeel A, onderdeel 7.

Hoofdstuk 11: Intrekking en wijziging overige regelingen

Artikel 11.1: (intrekking)

De Uitvoeringsregeling stralingsbescherming en de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling worden ingetrokken.

Artikel 11.2: (wijziging Regeling nucleaire drukapparatuur)

Wijzigt de Regeling nucleaire drukapparatuur.

Artikel 11.3: (wijziging Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen)

Wijzigt de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen.

Artikel 11.4: (wijziging Regeling detectie radioactief besmet schroot)

Wijzigt de Regeling detectie radioactief besmet schroot.

Artikel 11.5: (wijziging bijlage bij artikel 1, § 1.1, van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet)

Wijzigt de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Artikel 11.6: (wijziging Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen)

Wijzigt de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.

Artikel 11.7: (wijziging Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties)

Wijzigt de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties.

Hoofdstuk 12: Nadere overgangsbepalingen

Artikel 12.1: (nadere regels overgangsrecht, algemeen)

Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, wordt verwezen naar een bepaling of bijlage van het Besluit stralingsbescherming of van een op dat besluit gebaseerde ministeriële regeling, geldt die verwijzing met ingang van dat tijdstip als een verwijzing naar de volgens de concordantietabel, opgenomen in de nota van toelichting bij het besluit, overeenkomstige bepaling van het besluit of van de op die bepaling gebaseerde bepaling van een ministeriële regeling of verordening.

Artikel 12.2: (nadere regels overgangsrecht vergunningen, algemeen)

Indien een vergunning die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend krachtens het Besluit stralingsbescherming, krachtens artikel 12.5, derde of zesde lid, van het besluit wordt aangemerkt als een registratie, blijven de aan die vergunning verbonden voorschriften, voorwaarden en beperkingen met ingang van dat tijdstip van kracht, tenzij strijdig met de bij of krachtens het besluit voor de desbetreffende handeling of bron gestelde algemene regels.

Artikel 12.3: (nadere regels overgangsrecht, vervoer)

1

Voor zover een handeling meldingsplichtig was ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, en voor deze handeling een vergunningplicht is gaan gelden ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, als gewijzigd door artikel 13.2 van het besluit, wordt binnen een jaar na dat tijdstip een aanvraag om een vergunning ingediend. De melding of globale melding geldt als tijdelijke vergunning tot het tijdstip waarop de beslissing op de aanvraag onherroepelijk is geworden, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de melding of globale melding zou zijn vervallen.

2

Voor zover ingevolge het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, een vergunning is verleend voor een handeling die ingevolge het besluit kennisgevingsplichtig is geworden, geldt die vergunning met ingang van dat tijdstip als een kennisgeving, tot het tijdstip waarop de vergunning zou zijn ingetrokken of zou zijn vervallen.

Artikel 12.4: (nadere regels overgangsrecht; sommatie)

Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, wordt verwezen naar een in de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming opgenomen sommatiemethode, geldt die verwijzing met ingang van dat tijdstip als een verwijzing naar de overeenkomstige methode, bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, van het besluit, met inachtneming van artikel 3.17, tweede en derde lid, van het besluit.

Artikel 12.5: (nadere regels overgangsrecht, sommatie met Asom of Csom)

1

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ‘Asom’ of ‘Csom’ verstaan: de gewogen sommatie van de activiteit of activiteitsconcentratie van de natuurlijke radionucliden, volgens de in bijlage 7.2 behorende bij artikel 7.3 van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming, zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, aangegeven methode, waarbij voor de wijze van uitvoering van de gewogen sommatie wordt verwezen naar bijlage 1.2 behorende bij artikel 1.2, tweede lid, van de genoemde regeling.

2

Indien in een vergunning, ontheffing of andere beschikking, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is verleend op grond van de wet of een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, een voorschrift, voorwaarde of beperking is opgenomen waarin een waarde wordt bepaald met behulp van de begrippen ‘Asom’ of ‘Csom’, blijft die waarde met de daaraan ten grondslag liggende berekeningsmethode, bedoeld in het eerste lid, ook na het genoemde tijdstip onverminderd van toepassing.

Artikel 12.6: (nadere regels overgangsrecht, financiële zekerheid hoogactieve bronnen)

In gevallen waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling op grond van het Besluit stralingsbescherming een verplichting tot financiële zekerheidstelling voor een hoogactieve bron gold, wordt binnen drie maanden na dat tijdstip aan artikel 4.3 voldaan.

Artikel 12.7: (nadere regels overgangsrecht, reguliere procedure Awb voor vergunningen voor bepaalde handelingen met van nature voorkomende radionucliden)

Artikel 11.2, eerste lid, aanhef en onder a, van het besluit is van overeenkomstige toepassing op de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om vergunning voor handelingen met van nature voorkomende radionucliden, met dien verstande dat in deze gevallen voor ‘handelingen met open bronnen’ wordt gelezen ‘handelingen met van nature voorkomende radionucliden’ en dat bij de sommatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel, wordt getoetst aan de vrijstellingswaarden voor de totale activiteit, bedoeld in bijlage 3, onderdeel B, tabel B, kolom 3, van het besluit of bijlage 3.2, tabel B, kolom 3, van deze regeling.

Artikel 12.8: (nadere regels overgangsrecht, handelingen met natuurlijke bronnen)

1

Ten aanzien van een werkzaamheid als bedoeld in artikel 12.8, eerste lid, van het besluit, waarvoor ingevolge het Besluit stralingsbescherming een melding is gedaan en die op grond van dat lid is aangemerkt als een handeling met natuurlijke bronnen, waarvoor op grond van het besluit een vergunningplicht of registratieplicht is gaan gelden, wordt voor 6 februari 2020 een daartoe strekkende aanvraag ingediend.

2

Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden geldt de melding als een tijdelijke vergunning of tijdelijke registratie.

Artikel 12.9: (nadere regels overgangsrecht, overige voorheen meldingsplichtige handelingen)

1

Ten aanzien van een andere handeling dan bedoeld in artikel 12.11, eerste lid, van het besluit, waarvoor ingevolge het Besluit stralingsbescherming een melding is gedaan en waarvoor op grond van het besluit een vergunningplicht of registratieplicht is gaan gelden, wordt voor 6 februari 2020 een daartoe strekkende aanvraag ingediend.

2

Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden geldt de melding als een tijdelijke vergunning of tijdelijke registratie.

Artikel 12.10: (nadere regels overgangsrecht, overige voorheen niet meldingsplichtige of vergunningplichtige handelingen)

1

Ten aanzien van een andere handeling dan bedoeld in artikel 12.11, tweede lid, van het besluit of een werkzaamheid als bedoeld in het Besluit stralingsbescherming die voor 6 februari 2018 werd verricht en waarvoor op grond van het Besluit stralingsbescherming geen meldingsplicht of vergunningplicht gold, terwijl die handeling, of ingevolge het besluit als handeling aangemerkte werkzaamheid, op grond van het besluit kennisgevingsplichtig, registratieplichtig of vergunningplichtig is geworden, wordt voor 1 juni 2019 de daartoe strekkende kennisgeving of aanvraag om een registratie of vergunning ingediend.

2

Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden, geldt de aanvraag als een tijdelijke vergunning of een tijdelijke registratie.

Artikel 12.11: (nadere regels overgangsrecht, afwijkende vergunningvoorschriften)

1

In gevallen waarin een vergunning die is verleend op grond van het Besluit stralingsbescherming een voorschrift bevat dat niet in overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens het besluit en de vergunninghouder toepassing wil blijven geven aan dat voorschrift, vraagt hij voor 6 februari 2020 een ontheffing als bedoeld in artikel 11.7 van het besluit of andere toepasselijke ontheffing krachtens het besluit aan.

2

Tot het tijdstip waarop de beslissing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk van kracht is geworden kan het vergunningvoorschrift waarvoor de ontheffing is aangevraagd worden toegepast.

Hoofdstuk 13: Slotbepalingen

Artikel 13.1: (inwerkingtreding)

1

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt.

2

Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na de datum van uitgifte van het koninklijk besluit waardoor het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt, treedt deze regeling, in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Artikel 13.2: (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Bijlagen: bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage bij hoofdstuk 2. Rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimitering

Bijlage 2.1, behorend bij artikel 2.1 (aanwijzing van categorieën of soorten gerechtvaardigde of niet-gerechtvaardigde handelingen en maatregelen).

Bijlagen bij hoofdstuk 3. Controlestelsel

Bijlage 3.1, behorend bij artikel 3.1 (aanwijzing van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal).

Bijlage 3.2, behorend bij de artikelen 3.4 en 3.5 (vrijstellings- en vrijgavewaarden).

Bijlage bij hoofdstuk 4. Algemene regels voor bronnen en handelingen in geplande blootstellingsituaties

Bijlage 4.1, behorend bij de artikelen 1.1 en 4.2 (begrippen en indeling van radioactieve stoffen in categorieën met het oog op het beveiligingsplan).

Bijlagen bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid

Bijlage 5.1, behorend bij afdeling 5.1, de paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 (eisen deskundigheid en opleiding stralingsbeschermingsdeskundigen).

Bijlage 5.2, behorend bij afdeling 5.2 (eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming).

Bijlage 5.3, behorend bij afdeling 5.3 (eisen opleidingen medisch-radiologische handelingen).

Bijlage bij hoofdstuk 6. Algemene bepalingen inzake blootstelling

Bijlage 6.1, behorend bij artikel 6.3, eerste lid (lijst van grondstoffen en bouwmaterialen die gezien de uitgezonden gammastraling in aanmerking moeten worden genomen, omdat ze kunnen leiden tot een overschrijding van het desbetreffende referentieniveau van 1 millisievert in een kalenderjaar en om die reden aandacht vragen vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming).

Bijlage: bij hoofdstuk 2. rechtvaardiging, van de regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 2.1: behorend bij artikel 2.1 (aanwijzing van categorieën of soorten gerechtvaardigde of niet-gerechtvaardigde handelingen en maatregelen).

Bijlage 2.1, onderdeel A. Categorieën of soorten gerechtvaardigde handelingen en maatregelen.

NR

Categorie of soort

Voorbeelden

Doel

Argumenten rechtvaardiging1

I

Onderzoeks- en Industriële toepassingen

I.A

Ingekapselde bronnen voor:

I.A.1

Meet- en regel

techniek

♦ diktemeting

♦ meten en regelen van of binnen diverse productie-processen

♦ optimalisatie van processen

♦ dichtheidsmeting

♦ kostenbesparing

♦ niveaumeting

♦ veiliger en betrouwbaarder procesvoering

♦ gramgewichtsmeting (bijv. bandweegmeting)

♦ reduceren van milieubelasting door geringere uitval van productie

♦ vochtigheidsmeting

♦ geen contact met procesmedium, dus geringere toxische belasting bij onderhoud

♦ concentratiemeting

♦ verplaatsingsmeting

♦ debietmeting

♦ samenstelling olie-, gas en water mengsels meten

I.A.2

IJking

♦ diverse ijkbronnen

♦ testen en ijken van diverse apparatuur en stoffen

♦ optimaliseren van processen, meet- en regelsystemen en analyseopstellingen

♦ voorkomen van te grote of te kleine bestralingen

I.A.3

Analyse

♦ gaschromatografie

♦ analyseren van bepaalde stoffen en materialen

♦ benutting van fysische mogelijkheden

♦ elementenanalyse m.b.v. neutronenactivering

♦ controle kwaliteit producten en productproces, dus minder afval en minder gevaar bij gebruik

♦ stofmonitoring

♦ vermeerdering van kennis

♦ stofemissiemeting

♦ röntgenfluorescentie-analyse

♦ bètascoop (bepaling dikte dunne metaallagen)

I.A.4

Niet destructief onderzoek (NDO)

♦ transmissie en backscatter

♦ verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een te onderzoeken object (controle) zonder dit object te beschadigen

♦ verhoging integriteit van procesinstallaties

♦ gammagrafie

♦ optimalisatie van processen

♦ neutronenactivering

♦ tijd- en kostenbesparing

♦ neutronenradiografie

♦ benutting van fysische mogelijkheden

♦ vermeerdering van kennis

I.A.5

Afscherming of ballast met behulp van verarmd uranium

♦ afscherming van relatief grote stralingsbronnen

♦ ballast of afscherming

♦ benutting van fysische mogelijkheden

♦ ballast- en uitbalanceermateriaal, bijv. in de uiteinden van vleugels van vliegtuigen

♦ kostenbesparing

♦ hergebruik

I.A.6

Productbewerking

♦ voedseldoorstraling

♦ steriliseren, desinfecteren en bewerking van materialen

♦ optimalisatie van processen

♦ sterilisatie

♦ benutting van fysische mogelijkheden

♦ modificatie van plastic folie en "solid state" materialen

♦ verbetering volksgezondheid

I.A.7

Procestechnologisch onderzoek

♦ gammatransmissie, gammabackscatter en neutronenbackscatter met mobiele bronnen

♦ karakterisering en opsporing van storingen in chemische processen

♦ optimalisatie van processen

♦ verstoppingen in leidingen opsporen

♦ doelmatiger plannen van onderhoud

♦ werking destillatiebronnen onderzoeken

♦ opsporen oorzaken processtoringen

♦ aangroeiing in procesapparaten en depositie in leidingen meten

♦ tijdige signalering van onveilige situaties

I.A.8

Exploratie onderzoek

♦ gammabackscatter t.b.v. dichtheidsmetingen van gesteenten in gas- en olievelden via boorputten

♦ verhoging rendement olie- en gasvelden

♦ optimalisatie ontginning van energiebronnen

♦ neutronenbackscatter voor opsporen water-, gas- en olievelden via boorputten

♦ betere benutting van energievoorraden

♦ beter in beeld brengen van energiereserves

I.A.9

(Consumenten)

producten

♦ aanwijsinstrumenten2 (klokken, horloges, navigatie-instrumenten)

♦ (nood) verlichting

♦ vermindering van (mogelijk) gevaar

♦ lampen (H-3, Kr-85, Th-228, Th-230, Thorium (Th-232 en Th-228 inclusief vervalproducten en Th-230)

♦ bevorderen ontsteking van lampen of betere werking

♦ effectiviteit

♦ starters (H-3 en

Kr-85)

♦ bevordering ontsteking van (TL-)lampen

♦ elektronische componenten

♦ snellere werking

Luminescente vluchtweg-aanduiding

♦ helderheid

♦ luminescente noodverlichting in bijv. vliegtuigen en bioscopen

♦ helderheid

♦ luminescente bronnen in richtmiddelen op dienstwapen politie

♦ veilig kunnen gebruiken van een dienstwapen bij slecht licht

♦ voorkomen van gevaarstelling personen bij gebruik dienstwapen

♦ ionisatie rookmelders voor bedrijfsmatige toepassingen

♦ beeldschermen

I.A.10

Ontsteking

♦ spark gap tubes H-3 en Ni-63

♦ ontsteking olie of gas brander door middel van hoge energie ontsteeklans

♦ optimalisatie van processen

♦ veiliger en betrouwbaarder procesvoering

♦ kostenbesparing

I.B

Open bronnen bij:

I.B.1

Procesindustrie

♦ ertsverwerkende industrie

♦ bewerken van primaire en secundaire grondstoffen in de procesindustrie

♦ verbetering van marktpositie

♦ olie- en gaswinning

♦ bevordering van investeringen

♦ minerale delfstoffen en -zanden

♦ bevordering hergebruik

♦ pigmentindustrie

♦ vermindering afvalstromen

♦ thoriumverwerkende industrie

♦ benutting natuurlijke voorraden

♦ chemische industrie

♦ verbetering maatschappelijke aspecten

I.B.2

Energie-opwekking

♦ kolencentrales

♦ elektriciteitsproductie

♦ elektriciteits-productie

♦ aardgasstook

♦ energieproductie

♦ energieproductie

♦ kernenergiecentrale Borssele

♦ het Strategisch Akkoord (mbt tot de Kerncentrale Borssele)

♦ olie- en gastransport

♦ geothermie

I.B.3

Onderzoek en experimenten

♦ industriële-, onderzoeks- en ziekenhuisradio-nuclidenlaboratoria

♦ uitvoering van experimenten

♦ bevordering van kennis

♦ Hoge Flux Reactor

in vivo onderzoek

♦ benutten van fysische mogelijkheden

♦ Hoger Onderwijs Reactor

♦ labeling

♦ optimalisatie van processen

♦ kernfysisch- en materiaal-onderzoek

♦ verbetering volksgezondheid

♦ bevordering van kennis en inzicht

I.B.4

Tracermetingen

♦ verrichten van biologisch en/of milieukundig onderzoek in het vrije veld

♦ tracermetingen

♦ kostenbesparing

♦ tracermetingen in de industrie t.b.v. procestechnologisch onderzoek

♦ optimalisatie van processen

♦ tracermetingen t.b.v. olie- en gaswinning (stromen)

♦ verhoging veiligheid

♦ debietmetingen

♦ benutten van fysische mogelijkheden

♦ karakterisering procesvoering (bijv. bepaling menging, verblijftijd, kortsluitingen, dode volumina etc)

I.B.5

Productie van onderzoeks- en therapeutische middelen

♦ productie van radiofarmaca

♦ vervaardigen radioactieve stoffen t.b.v. medisch onderzoek of therapie

♦ (volks)gezondheid

♦ productie van Mo/Tc- en Kr-generatoren

♦ wetenschappelijk onderzoek

♦ optimalisatie van processen

♦ Hoge Flux Reactor

♦ industriële toepassingen

♦ industriële behoeften

♦ cyclotron

I.B.6

Verhoging van de massieke activiteits-concentratie van U-235

♦ verrijking via ultracentrifuge

♦ geschikt maken van uraniumerts of gebruikte brandstof voor (her)gebruik als brandstof

♦ benutting natuurlijke voorraden

♦ verbetering marktpositie

♦ toelevering brandstof kernreactoren

I.B.7

Schoonmaken of decontamineren

♦ schoonmaken van vervuilde apparatuur en installatieonderdelen

♦ schoonmaken t.b.v. product- of materiaal (her)gebruik

♦ voorkomen van grote hoeveelheden radioactief afval

♦ scales verwijderen

♦ schoonmaken ten behoeve van scheiden van afval

♦ bevorderen hergebruik

♦ sanering vervuilde grond

I.B.8

Bouwmaterialen

♦ materialen voor grond-, weg- en waterbouw

♦ toepassingen bij grote constructies zoals wegen, dijken etc.

♦ (her)gebruik van primaire en secundaire grondstoffen uit de procesindustrie

I.C

Toestellen en/of versnellers voor:

I.C.1

Analyse en onderzoek d.m.v. ioniserende straling

♦ röntgendiffractie-apparaat

♦ analyses

♦ bevordering van kennis

♦ röntgenspectrograaf

♦ fluorescentie-analyse

♦ benutten van fysische mogelijkheden

I.C.2

Doorlichten van objecten m.b.v. ioniserende straling

♦ doorlichten van bagage

♦ opsporing wapens, drugs etc.

♦ voorkoming of opsporing van misdrijven

♦ industriële radiografie

♦ verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een te onderzoeken object (controle) zonder dit object te beschadigen

♦ verhoging integriteit van procesinstallaties

♦ röntgengrafie

♦ geautomatiseerd sorteren van metalen

♦ optimalisatie van processen

♦ tijds- en kostenbesparing

♦ benutting van fysische mogelijkheden

I.C.3

Doorlichten van objecten m.b.v. ver-snellers

♦ doorlichten van containers in havens en vliegvelden

♦ opsporing

♦ voorkoming of opsporing van misdrijven

I.C.4

Onderzoek m.b.v. versnellers

♦ cyclotron

♦ onderzoek

♦ bevordering van kennis

♦ lineaire versnellers

♦ experimenten

♦ Van der Graaff-generatoren

♦ diagnosestelling

♦ elektronenmicroscoop

I.C.5

Productie van elektronica m.b.v. ionen-implantatie

♦ ionenimplantatie t.b.v. chipindustrie

♦ controle kwaliteit chips

♦ kostenbesparing

I.C.6

Productie van radionucliden m.b.v. versnellers

♦ productie van I-123 en FDG-18

♦ medische toepassingen

♦ verbetering volksgezondheid

♦ (wetenschappelijk) onderzoek

♦ bevordering kennis

♦ industriële toepassingen

♦ optimalisatie van processen

I.C.7

Meet- en regeltechniek

♦ toestel of versneller

♦ diktemetingen

♦ optimalisering van processen

♦ kostenbesparing

♦ veiliger en betrouwbaarder procesvoering

I.C.8

Productbewerking

♦ vervaardigen materialen

♦ bewerking van materialen

♦ optimalisatie van processen

♦ benutting van fysische mogelijkheden

I.D

Toepassingen die zowel met ingekapselde bronnen, open bronnen als toestellen en/of versnellers kunnen plaatsvinden:

I.D.1

Onderwijs

♦ natuurkunde onderwijs op middelbare scholen, in het beroepsonderwijs en op de universiteit

♦ onderwijs waarbij bronnen worden gebruikt

♦ bevordering kennis

♦ stralingshygiënische opleidingen

♦ onderwijs in het toepassen van bronnen

♦ opleiding tot stralingsbescher-mingsdeskundige of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

I.D.2

Demonstraties

♦ exposities bij wetenschappelijke vergaderingen

♦ demonstratie producten

♦ verkoopbevordering

♦ beurzen

I.D.3

Oefeningen

♦ brandweeroefeningen

♦ oefenen in het detecteren van bronnen

♦ vermindering van gevaar

♦ veiligheidsoefeningen

♦ bevorderen van kennis

I.D.4

Afvalverwerking en afvaldeponie

♦ erkende ophaaldienst radioactief afval

♦ afvalverwerking

♦ gecontroleerde en beheersbare afvaldeponie of -verwerking

♦ afvaldeponie

♦ opslag van afval

I.D.5

Eerste hulp bij ongewenste situaties door het veiligstellen en indien nodig afvoeren bij derden van radioactieve stoffen of splijtstoffen of ertsen, in het geval van het onverwacht of niet gepland en ongewild aanwezig zijn van die stoffen bij die derden en die derden niet gerechtigd zijn die stoffen voorhanden te hebben

♦ schroot- en afvalverwerkers, veembedrijven, container terminals, onderhouds- en servicebedrijven voor de olie en gasproductie-bedrijven

♦ opheffen van een ongewenste en illegale situatie

♦ vermindering van (mogelijk) gevaar voor mens en milieu

♦ veiligstellen of het afvoeren van bij derden onbevoegd voorhanden zijnde stoffen

♦ opheffen van illegale situaties

I.D.6

Ontmantelen installatie of versneller, inclusief de door de toepassing veroorzaakte besmetting of activering van installaties en bouwdelen

♦ kernenergiecentrale

♦ veilig demonteren en voor afvoer gereedmaken

♦ gecontroleerde en veilige ontmanteling

♦ (proces)installatie

♦ cyclotron

♦ lineaire versnellers

♦ Van der Graaf generatoren

♦ elektronenmicroscoop

I.D.7

(wetenschappelijk) onderzoek en experimenten

♦ industriële-, onderzoeks- en ziekenhuislaboratoria

♦ uitvoering van experimenten

♦ bevorderen van kennis en inzicht

in vivo en in vitro onderzoek

♦ benutten van fysische mogelijkheden

♦ optimalisatie van processen

♦ verbeteren volksgezondheid

♦ bevorderen van kwaliteit

II

Medische en veterinaire toepassingen3

II.A

Medische praktijk met toestellen en/of versnelllers en open- of ingekapselde bronnen:

II.A.1

Therapie

♦ therapie m.b.v. toestellen of versnellers

♦ curatieve of palliatieve therapie i.v.m. de behandeling van kanker, littekenweefsel of andere huid-defecten en voor pijnbestrijding etc.

♦ individuele gezondheid

♦ therapie of simulatie- of planningsdoeleinden t.b.v. therapie

♦ volksgezondheid

in vivo nucleair geneeskundige therapie

♦ brachytherapie / telecurie

♦ Boron Neutron Capture Therapy (in HFR) -> α + Li-7 kern

II.A.2

Onderzoek van personen op medische indicatie

♦ statische afbeelding en/of doorlichting; gefixeerd of mobiel

♦ verkrijgen van informatie over de medische toestand van een patiënt (diagnostiek)

♦ individuele gezondheid

♦ interventie radiologie en/of cardiologie

♦ de bevordering van de keuze en/of uitvoering van therapie

♦ volksgezondheid

♦ tandheelkundige of kaakchirurgische opnamen

♦ ondersteuning bij in vivo diagnostiek

♦ ondersteuning bij urologische, pulmonologische, chirurgische of anaesthesiologische procedures

♦ CT-scan

♦ PET-scan

in vivo en in vitro nucleair geneeskundig onderzoek

II.A.3

(Bio)medisch onderzoek bij vrijwilligers

♦ uittesten nieuwe radiofarmaca

♦ bevordering medische kennis omtrent diagnostische en therapeutische technieken

♦ volksgezondheid

♦ uittesten nieuwe onderzoeks- of therapeutische technieken

♦ vermeerdering van kennis

II.A.4

Preventie of vroeg-diagnostiek bij bevolkings-groepen en individuen

♦ radiologisch onderzoek m.b.v. mammografie

♦ vroege detectie van ziekten of afwijkingen

♦ volksgezondheid

♦ tuberculose longonderzoek

♦ individuele gezondheid

♦ preventief onderzoek, bijv. preoperatief

♦ arbeidsgeneeskundig onderzoek

II.A.5

Niet-medische beeldvorming

♦ het radiologisch onderzoek van personen vanwege verzekeringstechnische overwegingen of vanwege het in of op het lichaam opsporen van verboden voorwerpen of stoffen

♦ verkrijgen van inzicht in de fysieke toestand van personen

♦ zekerstelling

♦ voorkoming van lichamelijk onderzoek

♦ voorkoming van misdrijven

II.B

Veterinaire praktijk met toestellen en/of versnellers en open- of ingekapselde bronnen:

II.B.1

Diagnostiek

♦ diagnostiek

♦ diagnostiek bij dieren

♦ bevordering van kennis

♦ nucleaire geneeskunde

♦ zonder de toepassing doel vaak niet haalbaar

II.B.2

Therapie

♦ radiotherapie

♦ therapie bij dieren

♦ bevordering van kennis

♦ nucleaire geneeskunde

♦ zonder de toepassing doel vaak niet haalbaar

1 Voor alle toepassingen gelden in meer of mindere mate de argumenten ‘werkgelegenheid’, ‘de verhoging van gemak’ en ‘economische of sociale voordelen voor de maatschappij’.

2 Bepaalde aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radionucliden zijn toegevoegd, zijn voor ‘civiel’ gebruik niet te rechtvaardigen en daarom ingevolge het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming verboden.

3 Voor zover het de blootstelling van het personeel of leden van de bevolking ten gevolge van onderzoek of therapie van anderen of dieren betreft en niet de blootstelling van personen of dieren die zelf een onderzoek of therapie ondergaan.

NR

Categorie of soort

Doel

Argumenten rechtvaardiging

III

Vervoer en opslag in verband met vervoer, en het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (inclusief radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen)

III.A

Vervoer:

III.A.1

Het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied van splijtstoffen die vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, naar een ontvanger die gerechtigd is om deze stoffen te ontvangen. Een bewijsstuk wordt overlegd, waaruit blijkt dat de ontvanger gerechtigd is deze stoffen te ontvangen.

♦ aan- en afvoer van splijtstoffen binnen, van, naar en door Nederland

♦ indien de ontvanger gerechtigd is om de splijtstoffen die vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen voorhanden te hebben, is het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied gerechtvaardigd.

III.A.2

Het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied van splijtstoffen die niet vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen naar een ontvanger die gerechtigd is om deze stoffen te ontvangen.

♦ aan- en afvoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen binnen, van, naar en door Nederland

♦ indien de ontvanger gerechtigd is om de splijtstoffen die niet vallen onder de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen voorhanden te hebben, is het binnen en/of buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied gerechtvaardigd

III.A.3

Het vervoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen door een erkende ophaaldienst van deze stoffen

♦ afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen door een erkende ophaaldienst

♦ gecentraliseerde radioactief afvalberging bij een aangewezen instelling

III.A.4

Het vervoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen naar een aangewezen instelling voor de ontvangst van deze stoffen

♦ afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen naar een aangewezen instelling

♦ gecentraliseerde radioactief afvalberging bij een aangewezen instelling

III.A.5

Het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen die in bezit zijn genomen door een daartoe aangewezen instelling of persoon

♦ afvoer van in bezit genomen splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen

♦ bij inbeslagname moeten de splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen veilig worden gesteld

III.A.6

Het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in situaties zoals bedoeld in I.D.5 naar een locatie waar nader onderzoek kan plaatsvinden of een locatie van een ondernemer die gerechtigd is die stoffen voorhanden te hebben

♦ afvoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen bij derden die niet gerechtigd zijn deze stoffen voorhanden te hebben

♦ bij niet gepland of onverwacht aantreffen van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen moeten deze stoffen veilig worden gesteld

III.A.7

Opslag in verband met vervoer1, indien het desbetreffende vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen gerechtvaardigd is

♦ tijdelijk opslag dat nodig is om splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen te kunnen vervoeren (onder andere bij overslag)

♦ noodzakelijk onderdeel van vervoer en dus gerechtvaardigd

III.B

In-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen:

III.B.1

In-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen, naar een ontvanger die gerechtigd is om de radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen voorhanden te hebben en schriftelijk bekend gemaakt is dat het transitland of het land van bestemming deze stoffen accepteert

♦ aan- en afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen

♦ indien de ontvanger gerechtigd is om de radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen voorhanden te hebben, is de in-, uit- en doorvoer van deze stoffen gerechtvaardigd

1 Er is slechts sprake van opslag in verband met vervoer, indien deze opslag in het kader van het vervoer noodzakelijk is en in beginsel niet langer duurt dan twee werkdagen. Indien een langere periode noodzakelijk is, dient dit te worden gemotiveerd.

Bijlage 2.1, onderdeel B. Categorieën of soorten niet-gerechtvaardigde handelingen en maatregelen.

Nr

Categorie of soort

Voorbeelden

Doel

Argument

I

(Consumenten) producten:

I.A

Opzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen aan speelgoed, sieraden of cosmetische producten

♦ verfraaiing

♦ nut van de toepassing weegt niet op tegen de schade

♦ verboden in Richtlijn 2013/59/EURATOM

I.B

Gebruik van schoenfluoroscopen en kryptoscopen

♦ kindervoet-metingen in normale schoenwinkels

♦ voetmetingen voor juiste schoenen

♦ nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar

♦ voordelen zijn zeer gering ten opzichte van het nadeel voor leden van de bevolking en werkers

I.C

Toepassing van radiumhoudende korsetten, etc.

♦ vermeende gezondheids-voordelen

♦ nut van de toepassing is niet aantoonbaar;

♦ vermeende voordelen zijn niet aantoonbaar en wegen daarom niet op tegen het gezondheidsnadeel

I.D

Toepassing van radioactieve bliksemafleiders

♦ vermeende betere werking

♦ fysisch werkings-mechanisme is niet aangetoond

I.E

Diverse toepassingen van luminescente bronnen

♦ in visdobbers

♦ visdobber bij nacht waar te nemen

♦ goede alternatieven voorhanden

♦ bij het labellen van dieren

♦ om dieren 's nachts te kunnen volgen

♦ het beperkte voordeel weegt niet op tegen het nadeel van potentiële en oncontroleerbare blootstelling

♦ het gebruik en bezit van luminescente bronnen in richtmiddelen (anders dan op dienstwapen politie)

♦ gebruik door sportschutters op schiet-verenigingen

♦ goede alternatieven beschikbaar

I.F

Toepassing van lexiscopen

♦ nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar

♦ het beperkte voordeel weegt niet op tegen het nadeel van potentiële en oncontroleerbare blootstelling

♦ microafweging valt in het voordeel uit van andere diagnostische technieken

I.G

Detailhandel in thoriumlasstaven

♦ lassen van hooggelegeerde staalsoorten en non-ferro metalen

♦ kwalitatief hoogwaardig lasresultaat

♦ inhalatiedoses tijdens lassen zijn relatief hoog

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.H

Detailhandel in gloeikousjes, die thorium bevatten

♦ verlichting in tenten, caravans etc.

♦ verlichting zonder de aanwezigheid van een elektriciteitsnet

♦ bij onoordeelkundig verwisselen van de kousjes in besloten ruimtes zoals tenten en caravans kan de inhalatiedosis te hoog worden

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.I

Detailhandel in antistatische middelen die Po-210 of Am-241 bevatten

♦ borsteltjes voor schoonmaak van fotografisch materiaal

♦ statische elektriciteit op bijv. foto-grafisch materiaal verminderen

♦ de voordelen van de toepassing weegt niet op tegen de dosis voor personeel

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.J

Detailhandel in gasontladingsbuizen, die Co-60 bevatten

♦ elektronische apparaten

♦ snelheid en betrouwbaarheid van de buizen verbeteren

♦ de voordelen van de toepassing wegen niet op tegen de dosis voor personeel

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.K

Detailhandel in cameralenzen die thorium bevatten

♦ oculairen, camera's

♦ brekingsindex van lenzen vergroten

♦ de voordelen van de toepassing wegen niet op tegen de dosis voor personeel

♦ goede alternatieven zijn beschikbaar

I.L

Verkoop van ionisatie rookmelders aan particulieren met uitzondering van rookmelders die vallen onder Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96).

♦ detectie van rook

♦ snelheid en betrouwbaar-heid van rookmelder verbeteren

♦ Goede alternatieven zijn beschikbaar

II

Consumptie:

II.A

Toepassing van radiumhoudende drinkbekers

♦ vermeende gezondheids-voordelen

♦ nut van de toepassing is onvoldoende aantoonbaar

♦ relatief hoge dosis

II.B

Opzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen aan levensmiddelen of diervoeder

♦ levensmiddelen en diervoeder voor normaal gebruik

♦ opzettelijke vermenging besmette en niet-besmette levensmiddelen

♦ verboden in Richtlijn 2013/59/EURATOM

♦ verdunning met het doel om onder niveaus te komen

♦ opzettelijk toevoegen besmette (grond)stoffen aan niet-besmette levensmiddelen

III

Radioactief schroot:

III.A

Opslag van radioactief schroot op locaties, waar schroot wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of overgeslagen tenzij als opslag in verband met vervoer en tenzij als opslag bij een erkende ophaaldienst of aangewezen instelling, zoals bedoeld in artikel 10.6, zesde, onderscheidenlijk vijfde of zevende lid, van het besluit

♦ aluminium-, ijzer- of roestvrijstaal-schroothandelaren

♦ terzijde plaatsen tot verdere afhandeling van schroot dat radioactief is gebleken en niet kan worden teruggezonden

♦ de mogelijke blootstelling van personen op locaties die daar niet voor geschikt zijn

♦ schrootverwerkingsbedrijven

♦ aangewezen of erkende alternatieve opslaglocaties zijn beschikbaar

IV

Medische toepassingen:

IV.A

Praktijkoefeningen met toestellen en/of versnellers op proefpersonen

♦ beroepsonderwijs en op de universiteit

♦ praktijk-ervaring tijdens opleiding met toestellen en/of versnellers opdoen

♦ gevaar voor de gezondheid van de proefpersonen

Bijlagen: bij hoofdstuk 3. Controlestelsel, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 3.1: behorend bij artikel 3.1 (aanwijzing van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal).

Bijlage 3.1, onderdeel A, behorend bij artikel 3.1, eerste lid.

Lijst van handelingen waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd.

Nr

Type Industrie

Nr

Soort handeling

1

Bewerking van minerale delfstoffen, minerale zanden, zeldzame aarden zoals:

1.1

Op- en overslag van genoemde materialen, besmette installatiedelen en van slib, scale en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

zirkoonzanden,

baddeleyte,

bauxiet,columbiet

1.2

Malen, breken, zeven, microniseren en drogen van genoemde materialen

coltan, ilmeniet,

monaziet,

rutiel, scheelite,

struversiet,

tantaliet,

tantaal- en

fosforslakken

1.3

Lozen in water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen bij de bewerkingen

1.4

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval

van besmette installatiedelen, filterstof, slib, scale en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

1.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

2

Productie van thoriumverbindingen of thoriumhoudende producten

2.1

Opslag van materialen en grondstoffen zoals zirkoonoxide, rutielerts en ilmeniet, thoriumhoudend wolfraam, zirkoonzanden en producten zoals laselektroden en lasdraden

2.2

Productie van thoriumverbindingen en thoriumhoudende producten zoals laselektroden en lasdraden

2.3

Ontmantelen, amoveren en saneren

3

Las- en

loodgieters

bedrijven

3.1

Opslag laselektroden en lasdraden

3.2

Aanslijpen laselektroden

3.2

WIG/TIG lassen

4

Olie- of gasexploratie

en olie- of

gasproductie,

gastransport en

hieraan dienstverlenende bedrijven

4.1

Opslag van besmette installatiedelen, sludge, scale, gas en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.

4.2

Opslag van kaliumzouten, brine en mud

4.3

Boor- en testfase: omgang met sludge, brine, mud, testwater en gas

4.4

Productiefase: omgang met sludge, scale, brine, productiewater en gas

4.5

Reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, slib of sludge besmette installatiedelen

4.6

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie, transport of verwerking van olie of gas

4.7

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

besmette installatiedelen, sludge, scale, slib en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden, kaliumzouten, brine en muds

4.8

Raffinage: omgang met besmette installatiedelen

4.9

Ontmantelen, amoveren en saneren: omgang met alle hierboven genoemde materialen

5

Geothermie en

warmte/

koude opslag

5.1

Opslag van gebruikte filters

5.2

Boor- en testfase: omgang van sludge, brine, testwater en gas

5.3

Productiefase: omgang met sludge, scale, brine, gas en productiewater

5.4

Reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, sludge of slib besmette installatiedelen en filters

5.5

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie

5.6

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van filters en installatiedelen

5.7

Ontmantelen, amoveren en saneren van besmette installatiedelen

6

Titaandioxide pigment

productie

6.1

Opslag van grondstoffen en van (afval)stoffen zoals filterkoek en filterdoek

6.2

Productie en verwerking van ruwe ertsen, titaanslakken en metaalchloriden

6.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

(afval)stoffen (o.a. scale, filterkoek en -doek) die vrijkomen ten gevolge van de productie van titaandioxide pigment

6.4

Lozen in (oppervlakte)water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong

6.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

7

Thermische fosforproductie

7.1

Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat

7.2

Productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten

7.3

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten

7.4

Intern materiaal (her)gebruik van o.a. cotrellstof en -slurry, ovenwandmateriaal en ovenuitruimmateriaal en van stoffen die vrijkomen bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaak-werkzaamheden en van besmette installatiedelen

7.5

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten

7.6

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry, calcinaat, besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

7.7

Ontmantelen, amoveren en saneren

8

Fijn en grof keramiek

8.1

Opslag en mengen van zirkoonhoudende grond- en hulpstoffen

8.2

Ontmantelen, amoveren en saneren van productieinstallaties

9

Gieterijen

9.1

Opslag van zirkoonzanden en zirkoonmeel

9.2

Gebruik en hergebruik van zirkoonzanden bij productieproces.

9.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

zirkoonzanden, zirkoonmeel en filters

9.4

Lozen in water of lucht van zirkoonhoudend stof

9.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

10

(Metaal)opper-

vlaktebehandeling

10.1

Plasma coaten, plasma spuiten en reinigen met zirkoonoxide of yttriumoxide.

10.2

Gebruik van straal- en polijstmiddelen op basis van zirkoon-verbindingen en ceriumoxide

10.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

(gebruikt) straal- en polijstmiddel, afval van coatings, filterstof, doekenfilters

10.4

Lozen in water of lucht van zirkoon-, ytrium- of ceriumhoudend stof

10.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

11

Productie van

fosforzuur en

fosfaat-meststoffen

11.1

Opslag van grondstoffen en halffabricaten zoals fosfaaterts, fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten, kaliumverbindingen

11.2

Productie, mengen, granuleren of vermalen van grondstoffen en halffabricaten zoals fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten en kaliumverbindingen

11.3

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen en omgang met slib

11.4

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

11.5

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen, mono- en diammoniumfosfaten, fosforgips en (stof)filters

11.6

Ontmantelen, amoveren en saneren

12

Glasindustrie

12.1

Opslag van zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen

12.2

Bouw, gebruik, reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van installaties: omgang met scale, zirkoniumhoudende hittebestendige materialen en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

12.3

Productie: omgang met zirkoonoxide en -silicaat en kalium

12.4

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen

12.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

13

Cementproductie, onderhoud

van (Portland)-klinkerovens

13.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

13.2

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten

14

Kolencentrales,

onderhoud stoomketels

14.1

Opslag van besmette installatiedelen en materiaal dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

14.2

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten

14.3

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

14.4

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

14.5

Ontmantelen, amoveren en saneren

15

Staal- en ijzerproductie

15.1

Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding, de cokesproductie, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en bij decontaminatie van installatiedelen

15.2

Productie: gebruik van vuurvaste materialen

15.3

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten

15.4

Intern materiaal-hergebruik van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding

15.5

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de ertsvoorbereiding

15.6

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. filterstof en besmette installatiedelen, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

15.7

Ontmantelen, amoveren en saneren

16

Metallurgische industrie (anders dan staal)

16.1

Onderhoud,ontmantelen, amoveren en saneren van zirkonium bevattend installatiedelen

17

Filtreer-inrichtingen

voor grondwater

17.1

Opslag van gebruikte filterzanden, gebruikte ionenwisselaarsharsen en materiaal met natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

17.2

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materiaal met natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden

17.2

Ontmantelen, amoveren en saneren

18

Zinkproductie

18.1

Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van zink, zoals kobalt- en koperkoek en (wastoren)slib

18.2

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen

18.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

kobalt- en koperkoek, (wastoren)slib en besmette installatiedelen

18.4

Ontmantelen, amoveren en saneren

19

Grond-, weg-

en waterbouw

19.1

Opslag van (fosfor)slakken

19.2

Materiaal(her)gebruik van (fosfor)slakken

20

Chemische industrie

20.1

Opslag van (verbindingen van) zeldzame aarden, zirkoon en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol)

20.2

Productie van Fluid Cracking Catalyst met zeldzame aarden en zirkoon

20.3

Productie van katalysatoren op basis van (verarmd) uranium of (verbindingen) van zeldzame aarden en zirkoon

20.4

Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn (bv met radiumscale) of isolatie-materiaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten.

20.5

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen (met bijvoorbeeld radiumscale) en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

21

Sloopbedrijven

21.1

Opslag van isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

21.2

Slopen van installaties met isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

21.3

Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van

isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol)

22

Opslag van afval

(op aangewezen deponieën)

22.1

Verwerking en overslag van radioactief (besmet) afval

22.2

Opslaan van radioactief afval dat in deponie gebracht wordt of zich daar bevindt

23

Onderzoeks-instituten en laboratoria

23.1

Onderzoek aan, en opslag van, materialen die nucliden van natuurlijke oorsprong bevatten

24

Transport (intern en extern) van materialen die radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten

24.1

Opslag in verband met vervoer, laden, lossen en transport van materialen die op deze lijst staan

25

Schroothandel en schroot verwerkende bedrijven die onder het Besluit detectie radioactief schroot vallen

25.1

Verwerking, zich ontdoen en opslag van gecontamineerd schroot

25.2

Ontmantelen, amoveren en saneren

26

Industriële reinigings- of schoonmaak-

bedrijven, ontmanteling en decontaminatie

26.1

Schoonmaken van besmette materialen, apparaten etc.

26.2

Opslag, verwerking, overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materialen met radionucliden van natuurlijke oorsprong zoals fosforslik, fosforslak, scale, calcinaat, rotschlamm, fosfaaterts, isolatiematerialen (zoals slakken- en zirkoonwol) en verontreinigde bodem

27

Afvalverwerkingsbedrijven

27.1

Opslag van bijvoorbeeld sludge, scale, brine, mud, filters, filterkoek en besmette installatiedelen

27.2

Verwerken, decontaminatie en reinigen van sludge, scale, brine, mud, filters, installatiedelen, oppervlaktebesmettingen, afvalwater

27.3

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

27.4

Ontmantelen, amoveren en saneren

28

Ontginning van andere ertsen dan uraniumerts

28.1

Mijnbouw

28.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong

29

Overige

bedrijven

29.1

Gebruik van kalium en kaliumverbindingen

29.2

Mineralenverzamelingen (o.a. musea)

Bijlage 3.1, onderdeel B, behorend bij artikel 3.1, tweede lid.

Lijst van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, waarvoor vanuit het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een handeling kan leiden tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden in het water, waardoor de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes wordt of worden beïnvloed.

Nr

Type Industrie

Nr

Soort handeling

W1

Olie- of gasexploratie en

olie- of

gasproductie

en hieraan dienstverlenende bedrijven

W1.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de exploratie, productie of verwerking van olie of gas

W1.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W2

Geothermie en

warmte/koude

opslag

W2.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de exploratie of productie

W2.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W3

Titaandioxide pigmentproductie

W3.1

Lozen van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong naar (oppervlakte)water

W3.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W4

Thermische fosforproductie

W4.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat

W4.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

W5

Staal- en

IJzerproductie

W5.1

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de ertsvoorbereiding

W5.2

Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren

Bijlage 3.2: behorend bij de artikelen 3.4 en 3.5 (vrijstellings- en vrijgavewaarden)

Bijlage 3.2, tabel A.

Waarden voor de activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vaste materialen kunnen worden toegepast.

Vrijstellings- en vrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor onbeperkte hoeveelheden als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, respectievelijk artikel 3.20, vierde lid, van het besluit.

Deel 1: kunstmatige radionucliden;

Deel 2: van nature voorkomende radionucliden.

Tabel A, deel 1

Kunstmatige radionucliden

Radionuclide

Activiteits-

concentratie

(kBq.kg-1)

Radionuclide

Activiteits-

concentratie

(kBq.kg-1)

Be-10

1 E+02

Eu-147

1 E+01

C-11

1 E+03

Eu-148

1 E+00

N-13

1 E+02

Eu-149

1 E+01

O-15

1 E+02

Eu-150 (34,2 y)

1 E-01

Mg-281

1 E+01

Eu-156

1 E+00

Al-26

1 E-01

Eu-157

1 E+02

Si-32

1 E+02

Eu-158

1 E+01

Cl-39

1 E+08

Gd-145

1 E+03

K-44

1 E+01

Gd-1461

1 E+00

K-45

1 E+01

Gd-147

1 E+02

Ca-41

1 E+02

Gd-148

1 E+00

Sc-43

1 E+03

Gd-149

1 E+01

Sc-44

1 E+02

Gd-151

1 E+01

Sc-44m

1 E+01

Gd-152

1 E+02

Sc-49

1 E+03

Tb-147

1 E+03

Ti-441

1 E-01

Tb-149

1 E-01

Ti-45

1 E+03

Tb-150

1 E+02

V-47

1 E+01

Tb-151

1 E+01

V-49

1 E+04

Tb-153

1 E+01

Cr-48

1 E+01

Tb-154

1 E+02

Cr-49

1 E+01

Tb-155

1 E+02

Fe-601

1 E+01

Tb-156

1 E+00

Ni-56

1 E+01

Tb-156m (24,4 h)

1 E+01

Ni-57

1 E+01

Tb-157

1 E+02

Ni-66

1 E+03

Tb-158

1 E-01

Cu-60

1 E+01

Tb-161

1 E+03

Cu-61

1 E+03

Dy-155

1 E+02

Cu-67

1 E+02

Dy-157

1 E+02

Zn-62

1 E+02

Dy-159

1 E+03

Zn-63

1 E+01

Ho-155

1 E+02

Zn-71m

1 E+02

Ho-157

1 E+02

Zn-72

1 E+00

Ho-159

1 E+02

Ga-65

1 E+01

Ho-161

1 E+03

Ga-66

1 E+01

Ho-162

1 E+02

Ga-67

1 E+02

Ho-162m

1 E+03

Ga-68

1 E+03

Ho-164

1 E+03

Ga-70

1 E+03

Ho-164m

1 E+03

Ga-73

1 E+03

Ho-166m

1 E-01

Ge-66

1 E+03

Ho-167

1 E+03

Ge-67

1 E+01

Er-161

1 E+03

Ge-681

1 E+01

Er-165

1 E+04

Ge-69

1 E+01

Er-172

1 E+01

Ge-75

1 E+03

Tm-162

1 E+01

Ge-77

1 E+01

Tm-166

1 E+01

Ge-78

1 E+03

Tm-167

1 E+03

As-69

1 E+01

Tm-172

1 E+01

As-70

1 E+08

Tm-173

1 E+02

As-71

1 E+01

Tm-175

1 E+01

As-72

1 E+01

Yb-162

1 E+02

As-78

1 E+02

Yb-166

1 E+04

Se-70

1 E+01

Yb-167

1 E+02

Se-73

1 E+02

Yb-169

1 E+01

Se-73m

1 E+03

Yb-177

1 E+03

Se-79

1 E-01

Yb-178

1 E+03

Se-81

1 E+03

Lu-169

1 E+03

Se-81m

1 E+03

Lu-170

1 E+03

Se-83

1 E+01

Lu-171

1 E+01

Br-74

1 E+01

Lu-172

1 E+00

Br-74m

1 E+10

Lu-173

1 E+00

Br-75

1 E+03

Lu-174

1 E+00

Br-76

1 E+01

Lu-174m

1 E+01

Br-77

1 E+01

Lu-176

1 E-01

Br-80

1 E+02

Lu-176m

1 E+03

Br-80m

1 E+03

Lu-177m

1 E-01

Br-83

1 E+03

Lu-178

1 E+02

Br-84

1 E+02

Lu-178m

1 E+01

Rb-79

1 E+01

Lu-179

1 E+03

Rb-81

1 E+03

Hf-170

1 E+03

Rb-81m

1 E+03

Hf-1721

1 E+01

Rb-82m

1 E+01

Hf-173

1 E+01

Rb-831

1 E+00

Hf-175

1 E+00

Rb-84

1 E+01

Hf-177m

1 E+01

Rb-87

1 E+01

Hf-178m

1 E+01

Rb-88

1 E+03

Hf-179m

1 E+01

Rb-89

1 E+01

Hf-180m

1 E+02

Sr-80

1 E+03

Hf-182

1 E-01

Sr-81

1 E+01

Hf-182m

1 E+03

Sr-821

1 E+03

Hf-183

1 E+03

Sr-83

1 E+01

Hf-184

1 E+03

Y-86

1 E+01

Ta-172

1 E+01

Y-86m

1 E+02

Ta-173

1 E+03

Y-871

1 E+01

Ta-174

1 E+03

Y-88

1 E-01

Ta-175

1 E+03

Y-90m

1 E+03

Ta-176

1 E+01

Y-94

1 E+01

Ta-177

1 E+03

Y-95

1 E+01

Ta-178

1 E+01

Zr-86

1 E+01

Ta-179

1 E+01

Zr-88

1 E+00

Ta-180

1 E+03

Zr-89

1 E+02

Ta-180m

1 E+03

Nb-88

1 E+01

Ta-182m

1 E+02

Nb-89 (2,03 h)

1 E+01

Ta-183

1 E+01

Nb-89 (1,01 h)

1 E+01

Ta-184

1 E+03

Nb-90

1 E+01

Ta-185

1 E+02

Nb-91

1 E+02

Ta-186

1 E+01

Nb-91m

1 E+01

W-176

1 E+03

Nb-92m

1 E+01

W-177

1 E+03

Nb-95m

1 E+02

W-1781

1 E+02

Nb-96

1 E+00

W-179

1 E+02

Nb-97m

1 E+04

W-1881

1 E+01

Mo-93m

1 E+01

Re-177

1 E+03

Tc-93

1 E+03

Re-178

1 E+01

Tc-93m

1 E+03

Re-181

1 E+01

Tc-94

1 E+02

Re-182 (64 h)

1 E+00

Tc-94m

1 E+09

Re-182 (12,7 h)

1 E+01

Tc-95

1 E+01

Re-183

1 E+01

Tc-95m1

1 E+00

Re-184

1 E+00

Tc-98

1 E-01

Re-184m

1 E-01

Tc-101

1 E+02

Re-186m

1 E+00

Tc-104

1 E+01

Re-187

1 E+03

Ru-94

1 E+09

Re-188m

1 E+02

Rh-99

1 E+03

Re-1891

1 E+02

Rh-99m

1 E+03

Os-180

1 E+02

Rh-100

1 E+02

Os-181

1 E+03

Rh-101

1 E+00

Os-182

1 E+01

Rh-101m

1 E+01

Os-189m

1 E+07

Rh-102

1 E-01

Os-1941

1 E+00

Rh-102m

1 E+00

Ir-182

1 E+01

Rh-106

1 E+03

Ir-184

1 E+02

Rh-106m

1 E+03

Ir-185

1 E+03

Rh-107

1 E+02

Ir-186 (15,8 h)

1 E+02

Pd-100

1 E+00

Ir-186 (1,75 h)

1 E+03

Pd-101

1 E+02

Ir-187

1 E+02

Pd-107

1 E+03

Ir-188

1 E+03

Ag-102

1 E+03

Ir-1891

1 E+02

Ag-103

1 E+03

Ir-190m (1,12 h)

1 E+09

Ag-104

1 E+02

Ir-192m

1 E+03

Ag-104m

1 E+01

Ir-193m

1 E+04

Ag-106

1 E+03

Ir-194m

1 E+01

Ag-106m

1 E+00

Ir-195

1 E+03

Ag-108

1 E+03

Ir-195m

1 E+03

Ag-108m1

1 E-01

Pt-186

1 E+03

Ag-110

1 E+03

Pt-1881

1 E+02

Ag-112

1 E+02

Pt-189

1 E+02

Ag-115

1 E+01

Pt-190

1 E+00

Cd-104

1 E+02

Pt-193

1 E+01

Cd-107

1 E+04

Pt-195m

1 E+03

Cd-113

1 E-01

Pt-199

1 E+02

Cd-113m

1 E-01

Pt-200

1 E+02

Cd-117

1 E+03

Au-193

1 E+02

Cd-117m

1 E+02

Au-194

1 E+01

In-109

1 E+03

Au-195

1 E+01

In-110 (4,9 h)

1 E+02

Au-196

1 E+01

In-110 (69,1 min)

1 E+03

Au-198m

1 E+01

In-112

1 E+02

Au-200

1 E+02

In-114

1 E+03

Au-200m

1 E+02

In-115

1 E+01

Au-201

1 E+02

In-116m

1 E+08

Hg-193

1 E+03

In-117

1 E+01

Hg-193m

1 E+03

In-117m

1 E+03

Hg-1941

1 E-01

In-119m

1 E+02

Hg-195

1 E+02

Sn-110

1 E+02

Hg-195m1

1 E+02

Sn-111

1 E+02

Hg-199m

1 E+02

Sn-117m

1 E+02

Tl-194

1 E+01

Sn-119m

1 E+01

Tl-194m

1 E+01

Sn-121

1 E+03

Tl-195

1 E+03

Sn-121m1

1 E+00

Tl-197

1 E+03

Sn-123

1 E+02

Tl-198

1 E+02

Sn-123m

1 E+02

Tl-198m

1 E+03

Sn-1261

1 E-01

Tl-199

1 E+02

Sn-127

1 E+03

Pb-195m

1 E+01

Sn-128

1 E+08

Pb-198

1 E+03

Sb-115

1 E+01

Pb-199

1 E+03

Sb-116

1 E+01

Pb-200

1 E+02

Sb-116m

1 E+03

Pb-201

1 E+01

Sb-117

1 E+04

Pb-202

1 E-01

Sb-118m

1 E+02

Pb-202m

1 E+02

Sb-119

1 E+05

Pb-205

1 E+01

Sb-120 (5,76 d)

1 E+02

Pb-209

1 E+03

Sb-120 (15,89 min)

1 E+00

Pb-2101

1 E-01

Sb-124m

1 E+02

Pb-2121

1 E+01

Sb-126

1 E+00

Bi-200

1 E+01

Sb-126m

1 E+03

Bi-201

1 E+02

Sb-127

1 E+01

Bi-202

1 E+02

Sb-128 (9,01 h)

1 E+01

Bi-203

1 E+03

Sb-128(10,4 min)

1 E+01

Bi-205

1 E+03

Sb-129

1 E+02

Bi-208

1 E-01

Sb-130

1 E+01

Bi-210m1

1 E-01

Sb-131

1 E+01

Bi-211

1 E+04

Te-116

1 E+03

Bi-2121

1 E+03

Te-119m

1 E+00

Bi-213

1 E+03

Te-121

1 E+01

Po-206

1 E+00

Te-121m

1 E+00

Po-208

1 E+00

Te-123

1 E-01

Po-209

1 E+00

I-120

1 E+03

Po-210

1 E+00

I-120m

1 E+02

At-207

1 E+02

I-121

1 E+03

Fr-2211

1 E+04

I-124

1 E+01

Fr-222

1 E+03

I-128

1 E+02

Fr-223

1 E+03

I-132m

1 E+02

Ra-2231

1 E+01

Cs-125

1 E+01

Ra-224

1 E+01

Cs-127

1 E+02

Ra-226

1 E-01

Cs-130

1 E+02

Ra-228

1 E-01

Cs-135m

1 E+09

Ac-224

1 E+03

Ba-126

1 E+05

Ac-2251

1 E+01

Ba-128

1 E+02

Ac-226

1 E+02

Ba-131m

1 E+02

Ac-2271

1 E-02

Ba-133

1 E-01

Ac-228

1 E+02

Ba-133m

1 E+02

Th-227

1 E+01

Ba-135m

1 E+02

Th-2281

1 E-01

Ba-139

1 E+03

Th-230

1 E-01

Ba-141

1 E+01

Th-231

1 E+03

Ba-142

1 E+01

Th-2321

1 E-01

La-131

1 E+08

Th-2341

1 E+02

La-132

1 E+02

Pa-227

1 E+03

La-135

1 E+03

Pa-228

1 E+01

La-137

1 E+02

Pa-231

1 E-02

La-138

1 E-01

Pa-232

1 E+01

La-141

1 E+03

Pa-234

1 E+01

La-142

1 E+03

Pa-234m

1 E+03

La-143

1 E+02

U-234

1 E+00

Ce-134

1 E+03

U-2351

1 E+00

Ce-135

1 E+01

U-2381

1 E+00

Ce-137

1 E+03

Np-232

1 E+03

Ce-137m

1 E+02

Np-233

1 E+02

Pr-136

1 E+01

Np-234

1 E+01

Pr-137

1 E+03

Np-235

1 E+03

Pr-138m

1 E+03

Np-236 (1,52E+5 y)

1 E+00

Pr-139

1 E+03

Np-236 (22,5 h)

1 E+02

Pr-142m

1 E+07

Np-238

1 E+01

Pr-144

1 E+03

Np-240m

1 E+03

Pr-144m

1 E+04

Pu-245

1 E+02

Pr-145

1 E+03

Pu-246

1 E+01

Pr-147

1 E+01

Am-237

1 E+03

Nd-136

1 E+09

Am-238

1 E+05

Nd-138

1 E+03

Am-239

1 E+03

Nd-139

1 E+02

Am-240

1 E+01

Nd-139m

1 E+03

Am-244

1 E+01

Nd-1401

1 E+04

Am-244m

1 E+04

Nd-141

1 E+06

Am-245

1 E+03

Nd-151

1 E+01

Am-246

1 E+01

Pm-141

1 E+01

Am-246m

1 E+01

Pm-143

1 E+00

Cm-238

1 E+03

Pm-144

1 E-01

Cm-240

1 E+02

Pm-145

1 E+01

Cm-241

1 E+01

Pm-146

1 E-01

Cm-249

1 E+03

Pm-148

1 E+01

Cm-250

1 E-02

Pm-148m1

1 E+00

Bk-245

1 E+02

Pm-150

1 E+03

Bk-246

1 E+03

Pm-151

1 E+01

Bk-247

1 E-01

Sm-141

1 E+03

Bk-250

1 E+03

Sm-141m

1 E+01

Cf-244

1 E+04

Sm-142

1 E+03

Es-250

1 E+03

Sm-145

1 E+02

Es-251

1 E+05

Sm-146

1 E+00

Fm-252

1 E+03

Sm-147

1 E+00

Fm-253

1 E+02

Sm-155

1 E+02

Fm-257

1 E+01

Sm-156

1 E+02

Md-257

1 E+05

Eu-145

1 E+00

Md-258

1 E+01

Eu-146

1 E+00

1 Moeder-radionucliden en hun dochternucliden waarvan de dosisbijdragen in de dosisberekening worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van de moeder-radionuclide moet worden beschouwd), worden in Aanhangsel A bij tabel A gegeven.

Aanhangsel A bij tabel A.

Lijst van de in tabel A bedoelde radionucliden in seculair evenwicht met hun dochters

Moedernuclide

Dochternuclide(n)

(De waarde tussen haakjes is de fractie die naar dat nuclide vervalt)

Mg-28

Al-28

Ti-44

Sc-44

Fe-60

Co-60m

Ge-68

Ga-68

Rb-83

Kr-83m

Sr-82

Rb-82

Y-87

Sr-87m

Tc-95m

Tc-95 (0,04)

Ag-108m

Ag-108

Sn-121m

Sn-121 (0,776)

Sn-126

Sb-126m

Nd-140

Pr-140

Pm-148m

Pm-148 (0,046)

Gd-146

Eu-146

Hf-172

Lu-172

W-178

Ta-178

W-188

Re-188

Re-189

Os-189m (0,241)

Os-194

Ir-194

Ir-189

Os-189m

Pt-188

Ir-188

Hg-194

Au-194

Hg-195m

Hg-195 (0,542)

Pb-210

Bi-210 Po-210

Pb-212

Bi-212, Po-212 (0,64), Tl-208 (0,36)

Bi-210m

Tl-210

Bi-212

Po-212 (0,64), Tl-208 (0,36)

Fr-221

At-217

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211 (0,003),

Tl-207 (0,997)

Ac-225

Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978), Tl-209 (0,0216),

Pb-209 (0,978)

Ac-227

Fr-223, Th-227, Ra-223, At-219 (< 0,001), Rn-219,

Bi-215 (< 0,001), Po-215, Pb-211, Bi 211

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (0,64),

Tl-208 (0,36)

Th-232

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (0,64), Tl-208 (0,36)

Th-234

Pa-234m, Pa-234

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234m, Pa-234

Tabel A, deel 2

Van nature voorkomende radionucliden.

Waarden voor de activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vaste materialen kunnen worden toegepast.

Van nature voorkomende radionucliden

Radionuclide

Activiteitsconcentratie

(kBq.kg-1)

Rb-87

1

Cd-113

1

In-115

1

La-138

1

Sm-147

1

Gd-152

1

Lu-176

1

Re-187

1

Pt-190

1

Bijlage 3.2, tabel b

Tabel B. Vrijstellingswaarden voor de totale activiteit (kolom 3) en vrijstellingswaarden voor de activiteitsconcentratie in matige hoeveelheden van elk type materiaal (kolom 2).

Vrijstellingswaarden voor radionucliden op basis van de totale activiteit als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, (kolom 3) en vrijstellingswaarden voor handelingen met matige hoeveelheden van elk type materiaal als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit (kolom 2).

Radionuclide

Activiteitsconcentratie

(kBq kg– 1)

Activiteit

(Bq)

H-3 (elementair en getritiëerde verbindingen incl. OBT1

1E+6

1E+9

Be-10

1E+4

1E+6

C-11

1E+1

1E+6

C-11 monoxide

1E+1

1E+9

C-11 dioxide

1E+1

1E+9

C-14 monoxide

1E+8

1E+11

C-14 dioxide

1E+7

1E+11

N-13

1E+2

1E+9

Ne-19

1E+2

1E+9

Mg-282

1E+1

1E+5

Al-26

1E+1

1E+5

Si-32

1E+3

1E+6

S-35 (organisch)

1E+5

1E+8

S-35 (damp)

1E+6

1E+9

Cl-39

1E+1

1E+5

Ar-39

1E+7

1E+4

K-44

1E+1

1E+5

K-45

1E+1

1E+5

Ca-41

1E+5

1E+7

Sc-43

1E+1

1E+6

Sc-44

1E+1

1E+5

Sc-44m3

1E+2

1E+7

Sc-49

1E+3

1E+5

Ti-442

1E+1

1E+5

Ti-45

1E+1

1E+6

V-47

1E+1

1E+5

V-49

1E+4

1E+7

Cr-48

1E+2

1E+6

Cr-49

1E+1

1E+6

Fe-602

1E+2

1E+5

Ni-56

1E+1

1E+6

Ni-57

1E+1

1E+6

Ni-66

1E+4

1E+7

Cu-60

1E+1

1E+5

Cu-61

1E+1

1E+6

Cu-67

1E+2

1E+6

Zn-62

1E+2

1E+6

Zn-63

1E+1

1E+5

Zn-71m

1E+1

1E+6

Zn-723

1E+2

1E+6

Ga-65

1E+1

1E+5

Ga-66

1E+1

1E+5

Ga-67

1E+2

1E+6

Ga-68

1E+1

1E+5

Ga-70

1E+3

1E+6

Ga-73

1E+2

1E+6

Ge-66

1E+1

1E+6

Ge-67

1E+1

1E+5

Ge-682

1E+1

1E+5

Ge-69

1E+1

1E+6

Ge-75

1E+3

1E+6

Ge-77

1E+1

1E+5

Ge-78

1E+2

1E+6

As-69

1E+1

1E+5

As-70

1E+1

1E+5

As-71

1E+1

1E+6

As-72

1E+1

1E+5

As-78

1E+1

1E+5

Se-70

1E+1

1E+6

Se-73

1E+1

1E+6

Se-73m

1E+2

1E+6

Se-79

1E+4

1E+7

Se-81

1E+3

1E+6

Se-81m3

1E+3

1E+7

Se-83

1E+1

1E+5

Br-74

1E+1

1E+5

Br-74m

1E+1

1E+5

Br-75

1E+1

1E+6

Br-76

1E+1

1E+5

Br-77

1E+2

1E+6

Br-80

1E+2

1E+5

Br-80m3

1E+3

1E+7

Br-83

1E+3

1E+6

Br-84

1E+1

1E+5

Kr-81m

1E+3

1E+10

Rb-79

1E+1

1E+5

Rb-81

1E+1

1E+6

Rb-81m

1E+3

1E+7

Rb-82m

1E+1

1E+6

Rb-832

1E+2

1E+6

Rb-84

1E+1

1E+6

Rb-87

1E+4

1E+7

Rb-88

1E+1

1E+5

Rb-89

1E+1

1E+5

Sr-80

1E+3

1E+7

Sr-81

1E+1

1E+5

Sr-822

1E+1

1E+5

Sr-83

1E+1

1E+6

Y-86

1E+1

1E+5

Y-86m

1E+2

1E+7

Y-872

1E+1

1E+6

Y-88

1E+1

1E+6

Y-90m

1E+1

1E+6

Y-94

1E+1

1E+5

Y-95

1E+1

1E+5

Zr-86

1E+2

1E+7

Zr-88

1E+2

1E+6

Zr-89

1E+1

1E+6

Nb-88

1E+1

1E+5

Nb-89 (2,03 h)

1E+1

1E+5

Nb-89 (1,01 h)

1E+1

1E+5

Nb-90

1E+1

1E+5

Nb-95m

1E+2

1E+7

Nb-96

1E+1

1E+5

Mo-93m

1E+1

1E+6

Tc-93

1E+1

1E+6

Tc-93m

1E+1

1E+6

Tc-94

1E+1

1E+6

Tc-94m

1E+1

1E+5

Tc-95

1E+1

1E+6

Tc-95m3

1E+1

1E+6

Tc-98

1E+1

1E+6

Tc-101

1E+2

1E+6

Tc-104

1E+1

1E+5

Ru-94

1E+2

1E+6

Rh-99

1E+1

1E+6

Rh-99m

1E+1

1E+6

Rh-100

1E+1

1E+6

Rh-101

1E+2

1E+7

Rh-101m

1E+2

1E+7

Rh-102

1E+1

1E+6

Rh-102m

1E+2

1E+6

Rh-106m

1E+1

1E+5

Rh-107

1E+2

1E+6

Pd-1003

1E+2

1E+7

Pd-101

1E+2

1E+6

Pd-107

1E+5

1E+8

Ag-102

1E+1

1E+5

Ag-103

1E+1

1E+6

Ag-104

1E+1

1E+6

Ag-104m

1E+1

1E+6

Ag-106

1E+1

1E+6

Ag-106m

1E+1

1E+6

Ag-112

1E+1

1E+5

Ag-115

1E+1

1E+5

Cd-104

1E+2

1E+7

Cd-107

1E+3

1E+7

Cd-113

1E+3

1E+6

Cd-113m

1E+3

1E+6

Cd-1173

1E+1

1E+6

Cd-117m3

1E+1

1E+6

In-109

1E+1

1E+6

In-110 (4,9 h)

1E+1

1E+6

In-110 (69,1 min)

1E+1

1E+5

In-112

1E+2

1E+6

In-114

1E+3

1E+5

In-115

1E+3

1E+5

In-116m

1E+1

1E+5

In-117

1E+1

1E+6

In-117m3

1E+2

1E+6

In-119m

1E+2

1E+5

Sn-1103

1E+2

1E+7

Sn-111

1E+2

1E+6

Sn-117m

1E+2

1E+6

Sn-119m

1E+3

1E+7

Sn-121

1E+5

1E+7

Sn-121m2

1E+3

1E+7

Sn-123

1E+3

1E+6

Sn-123m

1E+2

1E+6

Sn-1262

1E+1

1E+5

Sn-127

1E+1

1E+6

Sn-1283

1E+1

1E+6

Sb-115

1E+1

1E+6

Sb-116

1E+1

1E+6

Sb-116m

1E+1

1E+5

Sb-117

1E+2

1E+7

Sb-118m

1E+1

1E+6

Sb-119

1E+3

1E+7

Sb-120 (5.76 d)

1E+1

1E+6

Sb-120 (15,89 min)

1E+2

1E+6

Sb-124m

1E+2

1E+6

Sb-126

1E+1

1E+5

Sb-126m

1E+1

1E+5

Sb-1273

1E+1

1E+6

Sb-128 (9,01 h)

1E+1

1E+5

Sb-128 (10,4 min)

1E+1

1E+5

Sb-1293

1E+1

1E+6

Sb-130

1E+1

1E+5

Sb-131

1E+1

1E+6

Te-1163

1E+2

1E+7

Te-121

1E+1

1E+6

Te-121m

1E+2

1E+6

Te-123

1E+3

1E+6

I-120

1E+1

1E+5

I-120m

1E+1

1E+5

I-121

1E+2

1E+6

I-124

1E+1

1E+6

I-128

1E+2

1E+5

I-132m

1E+2

1E+6

Xe-120

1E+2

1E+9

Xe-121

1E+2

1E+9

Xe-1222

1E+2

1E+9

Xe-123

1E+2

1E+9

Xe-125

1E+3

1E+9

Xe-127

1E+3

1E+5

Xe-129m

1E+3

1E+4

Xe-133m

1E+3

1E+4

Xe-135m

1E+2

1E+9

Xe-138

1E+2

1E+9

Cs-125

1E+1

1E+4

Cs-127

1E+2

1E+5

Cs-130

1E+2

1E+6

Cs-135m

1E+1

1E+6

Ba-126

1E+2

1E+7

Ba-128

1E+2

1E+7

Ba-131m

1E+2

1E+7

Ba-133

1E+2

1E+6

Ba-133m

1E+2

1E+6

Ba-135m

1E+2

1E+6

Ba-137m

1E+1

1E+6

Ba-139

1E+2

1E+5

Ba-141

1E+1

1E+5

Ba-142

1E+1

1E+6

La-131

1E+1

1E+6

La-132

1E+1

1E+6

La-135

1E+3

1E+7

La-137

1E+3

1E+7

La-138

1E+1

1E+6

La-141

1E+2

1E+5

La-142

1E+1

1E+5

La-143

1E+2

1E+5

Ce-134

1E+3

1E+7

Ce-135

1E+1

1E+6

Ce-137

1E+3

1E+7

Ce-137m3

1E+3

1E+6

Pr-136

1E+1

1E+5

Pr-137

1E+2

1E+6

Pr-138m

1E+1

1E+6

Pr-139

1E+2

1E+7

Pr-142m

1E+7

1E+9

Pr-144

1E+2

1E+5

Pr-145

1E+3

1E+5

Pr-147

1E+1

1E+5

Nd-1363

1E+2

1E+6

Nd-138

1E+3

1E+7

Nd-139

1E+2

1E+6

Nd-139m3

1E+1

1E+6

Nd-141

1E+2

1E+7

Nd-151

1E+1

1E+5

Pm-141

1E+1

1E+5

Pm-143

1E+2

1E+6

Pm-144

1E+1

1E+6

Pm-145

1E+3

1E+7

Pm-146

1E+1

1E+6

Pm-148

1E+1

1E+5

Pm-148m2

1E+1

1E+6

Pm-150

1E+1

1E+5

Pm-151

1E+2

1E+6

Sm-141

1E+1

1E+5

Sm-141m

1E+1

1E+6

Sm-142

1E+2

1E+7

Sm-145

1E+2

1E+7

Sm-146

1E+1

1E+5

Sm-147

1E+1

1E+4

Sm-155

1E+2

1E+6

Sm-156

1E+2

1E+6

Eu-145

1E+1

1E+6

Eu-146

1E+1

1E+6

Eu-147

1E+2

1E+6

Eu-148

1E+1

1E+6

Eu-149

1E+2

1E+7

Eu-150 (34,2 y)

1E+1

1E+6

Eu-150 (12,6 h)

1E+3

1E+6

Eu-156

1E+1

1E+6

Eu-157

1E+2

1E+6

Eu-158

1E+1

1E+5

Gd-145

1E+1

1E+5

Gd-1462

1E+1

1E+6

Gd-147

1E+1

1E+6

Gd-148

1E+1

1E+4

Gd-149

1E+2

1E+6

Gd-151

1E+2

1E+7

Gd-152

1E+1

1E+4

Tb-147

1E+1

1E+6

Tb-149

1E+1

1E+6

Tb-150

1E+1

1E+6

Tb-151

1E+1

1E+6

Tb-153

1E+2

1E+7

Tb-154

1E+1

1E+6

Tb-155

1E+2

1E+7

Tb-156

1E+1

1E+6

Tb-156m (24,4 h)

1E+3

1E+7

Tb-156m (5 h)

1E+4

1E+7

Tb-157

1E+4

1E+7

Tb-158

1E+1

1E+6

Tb-161

1E+3

1E+6

Dy-155

1E+1

1E+6

Dy-157

1E+2

1E+6

Dy-159

1E+3

1E+7

Ho-155

1E+2

1E+6

Ho-157

1E+2

1E+6

Ho-159

1E+2

1E+6

Ho-161

1E+2

1E+7

Ho-162

1E+2

1E+7

Ho-162m

1E+1

1E+6

Ho-164

1E+3

1E+6

Ho-164m3

1E+3

1E+7

Ho-166m

1E+1

1E+6

Ho-167

1E+2

1E+6

Er-1613

1E+1

1E+6

Er-165

1E+3

1E+7

Er-172

1E+2

1E+6

Tm-162

1E+1

1E+6

Tm-166

1E+1

1E+6

Tm-167

1E+2

1E+6

Tm-172

1E+2

1E+6

Tm-173

1E+2

1E+6

Tm-175

1E+1

1E+6

Yb-162

1E+2

1E+7

Yb-1663

1E+2

1E+7

Yb-167

1E+2

1E+6

Yb-169

1E+2

1E+7

Yb-177

1E+2

1E+6

Yb-1783

1E+3

1E+6

Lu-169

1E+1

1E+6

Lu-170

1E+1

1E+6

Lu-171

1E+1

1E+6

Lu-172

1E+1

1E+6

Lu-173

1E+2

1E+7

Lu-174

1E+2

1E+7

Lu-174m

1E+2

1E+7

Lu-176

1E+2

1E+6

Lu-176m

1E+3

1E+6

Lu-177m3

1E+1

1E+6

Lu-178

1E+2

1E+5

Lu-178m

1E+1

1E+5

Lu-179

1E+3

1E+6

Hf-170

1E+2

1E+6

Hf-1722

1E+1

1E+6

Hf-173

1E+2

1E+6

Hf-175

1E+2

1E+6

Hf-177m

1E+1

1E+5

Hf-178m

1E+1

1E+6

Hf-179m

1E+1

1E+6

Hf-180m

1E+1

1E+6

Hf-182

1E+2

1E+6

Hf-182m

1E+1

1E+6

Hf-183

1E+1

1E+6

Hf-184

1E+2

1E+6

Ta-172

1E+1

1E+6

Ta-173

1E+1

1E+6

Ta-174

1E+1

1E+6

Ta-175

1E+1

1E+6

Ta-176

1E+1

1E+6

Ta-177

1E+2

1E+7

Ta-178

1E+1

1E+6

Ta-179

1E+3

1E+7

Ta-180

1E+1

1E+6

Ta-180m

1E+3

1E+7

Ta-182m

1E+2

1E+6

Ta-183

1E+2

1E+6

Ta-184

1E+1

1E+6

Ta-185

1E+2

1E+5

Ta-186

1E+1

1E+5

W-176

1E+2

1E+6

W-177

1E+1

1E+6

W-1782

1E+1

1E+6

W-179

1E+2

1E+7

W-1882

1E+2

1E+5

Re-177

1E+1

1E+6

Re-178

1E+1

1E+6

Re-181

1E+1

1E+6

Re-182 (64 h)

1E+1

1E+6

Re-182 (12,7 h)

1E+1

1E+6

Re-184

1E+1

1E+6

Re-184m

1E+2

1E+6

Re-186m

1E+3

1E+7

Re-187

1E+6

1E+9

Re-188m

1E+2

1E+7

Re-1892

1E+2

1E+6

Os-180

1E+2

1E+7

Os-181

1E+1

1E+6

Os-1823

1E+2

1E+6

Os-189m

1E+4

1E+7

Os-1942

1E+2

1E+5

Ir-182

1E+1

1E+5

Ir-184

1E+1

1E+6

Ir-185

1E+1

1E+6

Ir-186 (15,8 h)

1E+1

1E+6

Ir-186 (1,75 h)

1E+1

1E+6

Ir-187

1E+2

1E+6

Ir-188

1E+1

1E+6

Ir-1892

1E+2

1E+7

Ir-190m (3.10 h)

1E+1

1E+6

Ir-190m (1.2 h)

1E+4

1E+7

Ir-192m

1E+2

1E+7

Ir-193m

1E+4

1E+7

Ir-194m

1E+1

1E+6

Ir-195

1E+2

1E+6

Ir-195m3

1E+2

1E+6

Pt-186

1E+1

1E+6

Pt-1882

1E+1

1E+6

Pt-189

1E+2

1E+6

Pt-193

1E+4

1E+7

Pt-195m

1E+2

1E+6

Pt-199

1E+2

1E+6

Pt-2003

1E+2

1E+6

Au-193

1E+2

1E+7

Au-194

1E+1

1E+6

Au-195

1E+2

1E+7

Au-198m

1E+1

1E+6

Au-2003

1E+2

1E+5

Au-200m

1E+1

1E+6

Au-201

1E+2

1E+6

Hg-193

1E+2

1E+6

Hg-193m

1E+1

1E+6

Hg-1942

1E+1

1E+6

Hg-195

1E+2

1E+6

Hg-195m2 (organisch)

1E+2

1E+6

Hg-195m2 (anorganisch)

1E+2

1E+6

Hg-197m (organisch)

1E+2

1E+6

Hg-197m (anorganisch)

1E+2

1E+6

Hg-199m

1E+2

1E+6

Tl-194

1E+1

1E+6

Tl-194m

1E+1

1E+6

Tl-195

1E+1

1E+6

Tl-197

1E+2

1E+6

Tl-198

1E+1

1E+6

Tl-198m

1E+1

1E+6

Tl-199

1E+2

1E+6

Pb-195m

1E+1

1E+6

Pb-198

1E+2

1E+6

Pb-199

1E+1

1E+6

Pb-200

1E+2

1E+6

Pb-201

1E+1

1E+6

Pb-202

1E+3

1E+6

Pb-202m

1E+1

1E+6

Pb-205

1E+4

1E+7

Pb-209

1E+5

1E+6

Pb-2113

1E+2

1E+6

Pb-2143

1E+2

1E+6

Bi-200

1E+1

1E+6

Bi-201

1E+1

1E+6

Bi-202

1E+1

1E+6

Bi-203

1E+1

1E+6

Bi-205

1E+1

1E+6

Bi-210m2

1E+1

1E+5

Bi-213

1E+2

1E+6

Bi-214

1E+1

1E+5

Po-206

1E+1

1E+6

Po-208

1E+1

1E+4

Po-209

1E+1

1E+4

At-2073

1E+1

1E+6

Fr-2223

1E+3

1E+5

Fr-223

1E+2

1E+6

Ac-224

1E+2

1E+6

Ac-2252

1E+1

1E+4

Ac-2263

1E+2

1E+5

Ac-2272

1

1E+3

Th-232

1E+1

1E+4

Th-232-sec2

1

1E+3

Pa-2273

1E+3

1E+6

Pa-2283

1E+1

1E+6

Pa-232

1E+1

1E+6

Pa-234

1E+1

1E+6

U-2302

1E+1

1E+5

U-235-sec2

1

_ _

U-238-sec2

1

1E+3

Np-232

1E+1

1E+6

Np-233

1E+2

1E+7

Np-234

1E+1

1E+6

Np-235

1E+3

1E+7

Np-236 (1,15 10 5 y)

1E+2

1E+5

Np-236 (22,5 h)

1E+3

1E+7

Np-238

1E+2

1E+6

Pu-2453

1E+2

1E+6

Pu-2463

1E+2

1E+6

Am-237

1E+2

1E+6

Am-238

1E+1

1E+6

Am-239

1E+2

1E+6

Am-2403

1E+1

1E+6

Am-244

1E+1

1E+6

Am-244m

1E+4

1E+7

Am-245

1E+3

1E+6

Am-246

1E+1

1E+5

Am-246m

1E+1

1E+6

Cm-2383

1E+2

1E+7

Cm-240

1E+2

1E+5

Cm-241

1E+2

1E+6

Cm-249

1E+3

1E+6

Cm-2503

1E-1

1E+3

Bk-245

1E+2

1E+6

Bk-246

1E+1

1E+6

Bk-247

1

1E+4

Bk-250

1E+1

1E+6

Cf-244

1E+4

1E+7

Es-250

1E+2

1E+6

Es-251

1E+2

1E+7

Fm-252

1E+3

1E+6

Fm-253

1E+2

1E+6

Fm-257

1E+1

1E+5

Md-257

1E+2

1E+7

Md-258

1E+2

1E+5

1 OBT = organisch gebonden tritium.

2 Moeder-radionucliden en hun dochternucliden waarvan de dosisbijdrage in de dosisberekening worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van het moeder-nuclide moet worden beschouwd), worden hierna in Aanhangsel A bij tabel B vermeld: Moeder-radionuclide-sec: Moeder-radionucliden in evenwicht met hun dochternucliden waarvan de dosisbijdrage in de dosisberekening worden opgenomen (zodat enkel het vrijstellingsniveau van het moeder-nuclide moet worden beschouwd), worden hierna in Aanhangsel A bij tabel B vermeld.

3 Radionucliden, waarvoor dosisberekening de activiteit, respectievelijk activiteitsconcentratie van de kortlevende dochternucliden opgeteld moeten worden bij die van de moeder, worden hierna in Aanhangsel B bij tabel B vermeld.

Aanhangsel A bij tabel B.

Lijst van de in tabel B bedoelde radionucliden in seculair evenwicht met hun dochters

Moedernuclide

Dochternuclide(n)

(De waarde tussen haakjes is de fractie die naar dat nuclide vervalt)

Mg-28

Al-28

Ti-44

Sc-44

Fe-60

Co-60m

Ge-68

Ga-68

Rb-83

Kr-83m

Sr-82

Rb-82

Y-87

Sr-87m

Sn-121m

Sn-121 (0,776)

Sn-126

Sb-126m

Xe-122

I-122

Pm-148m

Pm-148 (0,046)

Gd-146

Eu-146

Hf-172

Lu-172

W-178

Ta-178

W-188

Re-188

Re-189

Os-189m (0,241)

Os-194

Ir-194

Ir-189

Os-189m

Pt-188

Ir-188

Hg-194

Au-194

Hg-195m

Hg-195 (0,542)

Bi-210m

Tl-210

Ac-225

Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978),

Tl-209 (0,0216), Pb-209 (0,978)

Ac-227

Fr-223 (0,0138)

Th-232-sec

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220,

Po-216

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235-sec

Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (0,986),

Fr-223 (0,014), Ra-223, Rn-219, Po-215,

Pb-211, Bi-211

U-238-sec

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226,

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,

Pb-210, Bi-210, Po-210

Aanhangsel B bij tabel B.

Radionucliden, waarvan voor dosisberekening de activiteit, resp. activiteitsconcentratie van de kortlevende dochternucliden opgeteld moeten worden bij die van de moeder.

De in Aanhangsel B bij tabel B genoemde radionucliden hebben dochters met halveringstijden van 10 dagen of minder, die voor 10% of meer bijdragen aan de dosis.

Deze dochters zijn ook niet meegenomen bij de evenwichten als opgenomen in aanhangsel A van tabel B. Zij dienen derhalve bij dosisberekeningen in de sommatie meegenomen te worden. Voorts is de ratio tussen de moeder en dochter bij evenwicht gegeven.

Moedernuclide

Dochternuclide

Ratio

Sc-44m

Sc-44

0,986

Zn-72

Ga-72

1

Se-81m

Se-81

1

Br-80m

Br-80

1

Tc-95m

Tc-95

1

Pd-100

Rh-100

1

Cd-117

In-117m

0,92

In-117

0,5124

Cd-117m

In-117

1

In-117m

0,01

In-117m

In-117

0,47

Sn-110

In-110 (korte halfwaardetijd)

1

Sn-128

Sb-128

1

Sb-127

Te-127

0,824

Sb-129

Te-129

0,775

Te-116

Sb-116

1

Ce-137m

Ce-137

0,99

Nd-136

Pr-136

1

Nd-139m

Pr-139

1

Nd-139

0,12

Ho-164m

Ho-164

1

Er-161

Ho-161

1

Yb-166

Tm-166

1

Yb-178

Lu-178

1

Lu-177m

Lu-177

0,21

Os-182

Re-182

Ir-195m

Ir-195

0,04

Pt-200

Au-200

1

Au-200m

Au-200

0,18

Pb-211

Bi-211

1

Pb-214

Bi-214

1

Po-214

1

At-207

Bi-203

0,1

Fr-222

Ra-222

1

Ac-226

Th-226

0,828

Ra-222

0,828

Pa-227

Ac-223

0,85

Fr-219

0,85

At-215

0,85

Bi-211

0,85

Tl-207

0,85

Pa-228

Ac-224

0,02

Pu-245

Am-245

1

Pu-246

Am-246

1

Am-240

Np-236

1

Cm-238

Am-238

0,9

Cm-250

Bk-250

0,14

Bijlage 3.2, tabel C

Hoeveelheidsgrenzen als bedoeld in artikel 3.17, eerste lid, onderdeel c, laatste volzin, van het besluit.

(gereserveerd)

Bijlagen: bij hoofdstuk 4. Algemene regels voor bronnen en handelingen in geplande blootstellingsituaties, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Bijlage 4.1: behorend bij de artikelen 1.1 en 4.2 (begrippen en indeling van radioactieve stoffen in categorieën met het oog op het beveiligingsplan).

In deze bijlage wordt verstaan onder:

A: activiteit van een radionuclide als gedefinieerd in bijlage 2 van het besluit;

D: D-waarde van een radionuclide, bepaald overeenkomstig tabel 1 van het document ‘Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values)’, EPR-D-Values 2006, van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA1), waarbij de laagste waarde wordt genomen.

Categorie

Radioactieve stoffen:

1

Kunstmatige radioactieve stoffen ten behoeve van:

• nucleaire batterijen (‘radioisotope thermoelectric generators’)

• bestraling ten behoeve van sterilisatie en inactivatie van biologisch materiaal, alsmede onderzoek hiernaar

• teletherapie apparatuur

of

Overige kunstmatige radioactieve stoffen waarvan:

A/D>1000

2

Kunstmatige radioactieve stoffen ten behoeve van:

• industriële radiografie (gammagrafie)

• brachytherapie (‘high dose rate’ en ‘medium dose rate’)

of

Overige kunstmatige radioactieve stoffen waarvan:

1000 >A/D >10

3

Kunstmatige radioactieve stoffen ten behoeve van:

• hoogactieve bronnen in vaste industriële meetapparatuur

• bemetingsapparatuur t.b.v. olie- en gaswinning (‘well logging’)

of

Overige kunstmatige radioactieve stoffen waarvan:

10 > A/D ≥ 1

Voor de toepassing van deze tabel wordt de indeling in een categorie bepaald op basis van de expliciete aanwijzing in de tabel of, indien deze er niet, is door de A/D waarde.

Indien verschillende radioactieve stoffen worden gebruikt of opgeslagen in één ruimte, maar er per stof afzonderlijk beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, wordt de categorie indeling per stof bepaald als hierboven aangegeven. Indien geen afzonderlijke beveiligingsmaatregelen getroffen zijn, dan wordt de categorie-indeling bepaald door de categorie met de laagste cijferaanduiding, door voor de afzonderlijke stoffen te vergelijken:

 • De categorie-indeling op basis van de expliciete aanwijzing in de tabel indien deze er is; en

 • De categorie-indeling op basis van de gesommeerde A/D waarde.

De gesommeerde A/D-waarde wordt daarbij bepaald volgens de formule:

Waar

Ai,n = activiteit van iedere radioactieve stof i met radionuclide n,

Dn = D waarde voor radionucliden.

Bijlagen: bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Bijlage 5.1: behorend bij afdeling 5.1, de paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 (eisen deskundigheid en opleiding stralingsbeschermingsdeskundigen).

Bijlage 5.1, onderdeel A: Puntensysteem t.b.v. bij- en nascholing stralingsbeschermingsdeskundigen op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige

Activiteit

Toelichting

Waardering

Minimum te behalen punten per 5 jaar bij herregistratie stralingsbeschermingsdeskundige

Na- en bijscholing

Bewijs van deelname aan een door de aangewezen instelling goedgekeurde cursus

10 punten per dag

Niveau coördinerend deskundige: 60 punten

Niveau algemeen coördinerend deskundige: 70 punten

Na- en bijscholing met examen

Bewijs van positief resultaat op examen/toets bij door de aangewezen instelling goedgekeurde cursus

15 punten per dag

Bijwonen symposia en congressen

Bewijs van deelname aan een door de aangewezen instelling goedgekeurd symposium, congres, e.d.

5 punten per dag

Niveau coördinerend deskundige: 20 punten

Niveau algemeen coördinerend deskundige: 60 punten

(Poster)presentatie op symposium, congressen, gastdocentschap

Bewijs via programma van het symposium

10 punten per lezing

Publicatie in vaktijdschrift

Ingestuurd tijdschrift

5 punten per publicatie

Publicatie in gerefereerd tijdschrift

Ingestuurd tijdschrift

10 punten per publicatie

Doceren aan erkend opleidingsinstituut of erkende nascholing

Cursusprogramma

2 punten per lesuur

Deelnemen aan (inter)nationale commissies

Deelnemerslijst

10 punten per commissie per jaar

Lidmaatschap één of meerdere vakverenigingen

Bewijs van lidmaatschap van één of meer van de verenigingen op een door de aangewezen instelling samengestelde lijst

2 punten per jaar

Bijlage 5.1, onderdeel B: Kerncompetenties stralingsbeschermings-deskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige.

Om te voldoen aan de kerncompetenties om te worden ingeschreven als stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige dient deze persoon aan te tonen over de volgende kerncompetenties te beschikken:

Kerncompetentie 1:

De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige kan op overtuigende wijze inhoudelijk leiding geven aan meerdere toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming en aan een stralingsbeschermingseenheid teneinde in complexe organisaties het systeem van stralingsbescherming vorm en inhoud te geven. Dit betekent dat hij vooraf schriftelijke interne toestemmingen op basis van gedane risico-inventarisaties (RI&E’s) kan verlenen voor alle handelingen (en werkzaamheden) met ioniserende straling in of door de organisatie (ondernemer). Hij kan de eerst aanspreekbare functionaris zijn voor compliance met alle betreffende (stralings)regelgeving inclusief de verleende complexvergunning op grond van de Kernenergiewet voor zowel de ondernemer als de overheid (inspecties) en kan daarom op reguliere basis intern toezicht organiseren, bijvoorbeeld door het houden van audits. Ook bij non-compliance, incidenten en andere onverwachte gebeurtenissen betreffende stralingstoepassingen gerelateerd aan de organisatie (ondernemer) kan de stralingsbeschermingsdeskundige het initiatief tot beheersing van de situatie nemen en tot probleemoplossing komen en met maatregelen ter voorkoming van herhaling.

In deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige:

 • 1.

  een stralingsbeschermingseenheid kan opzetten;

 • 2.

  in overleg met de ondernemer een beleidsplan voor de stralingshygiëne kan opstellen;

 • 3.

  de vigerende regelgeving kent en kan toepassen;

 • 4.

  alle (potentiële) stralingsrisico’s in kaart kan brengen;

 • 5.

  contact kan leggen en onderhouden met alle relevante belanghebbenden in de organisatie;

 • 6.

  kan participeren in relevante formele en informele overleggen;

 • 7.

  medewerkers van de stralingsbeschermingseenheid inhoudelijk kan aansturen, motiveren en coachen;

 • 8.

  adequaat kan reageren op stralingsincidenten;

 • 9.

  een up-to-date Kernenergiewetdossier kan voeren;

 • 10.

  een auditplan kan opstellen en uitvoeren;

 • 11.

  een stralingsjaarverslag kan schrijven;

 • 12.

  adequate veiligheidsmaatregelen kan voorstellen; en

 • 13.

  helder kan communiceren naar alle relevante belanghebbenden bij non-compliance.

Daarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau algemeen coördinerend deskundige):

 • 1.

  zich bewust is kan zijn van zijn rol in de organisatie;

 • 2.

  wet- en regelgeving kan interpreteren en implementeren, inclusief aanpalende regelgeving;

 • 3.

  de good practices in het vak kent en kan toepassen;

 • 4.

  effectief overleg kan organiseren dan wel daarin effectief kan participeren;

 • 5.

  globaal bekend is met de verspreidingsmodellen van activiteit in water, bodem en lucht en deze kan toepassen of kan laten toepassen;

 • 6.

  de ecologische risico’s van bedoelde of onbedoelde lozingen van activiteit door de organisatie kan inschatten en evalueren;

 • 7.

  de stralingsveiligheidsaspecten bij ontwerp en gebruik van deeltjesversnellers kan toepassen;

 • 8.

  de lokale en (inter)nationale hulpverlenings- en rampenorganisaties kent;

 • 9.

  een bedrijfsnoodplan kan opstellen.

Kerncompetentie 2:

De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige kan communiceren met en geeft proactief advies aan alle geledingen in de organisatie en daarbuiten betreffende stralingsaangelegenheden. Hij kan zowel in de diepte als in de breedte over stralingsbeschermingszaken adviseren en kan daarbij als een betrouwbare partner worden gezien. Bij nieuwe ontwikkelingen kan hij zich hiervan in een vroeg stadium inhoudelijk op de hoogte stellen teneinde de stralingsbeschermingsaspecten te kunnen beoordelen en optimaliseren. Hij kan een kwalitatief goede vergunnings(wijzigings)aanvraag opstellen. De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige kan bij het bovenstaande rekening houden met alle belanghebbenden en met de basisprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging, het ALARA-principe en de dosislimieten).

In deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau van algemeen coördinerend deskundige):

 • 1.

  afschermings- en dosisberekeningen in complexe situaties kan beoordelen of zelf kan uitvoeren;

 • 2.

  doelgroepgericht kan communiceren;

 • 3.

  heldere en vakmatig goed onderbouwde adviezen kan geven; en

 • 4.

  vanwege zijn kennis gezag kan opbouwen.

Daarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau algemeen coördinerend deskundige):

 • 1.

  de werkwijze en de inhoud van de publicaties van nationale en internationale organisaties kent; en

 • 2.

  goede kennis heeft van de fysische basis van het vakgebied en deze kan toepassen.

Kerncompetentie 3:

De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige kan actief werken aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van anderen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie (voorlichting en instructie, actieve deelname aan studiedagen en (internationale) congressen). Dit betekent dat hij wetenschappelijke publicaties kan vertalen naar voor de praktijk van de stralingsbescherming relevante informatie en daarmee verder kan bouwen aan dit vakgebied. Samen met andere stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundigen in Nederland kan hij de stralingsbeschermingscultuur actief uitdragen en is zich van de ethische en communicatieve aspecten van het vakgebied bewust.

In deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige:

 • 1.

  kritisch kan reflecteren op wetenschappelijke publicaties, rekenmodellen en regelgeving en daarover zijn mening onder woorden kan brengen;

 • 2.

  actief kan participeren bij congressen en symposia;

 • 3.

  in databases en literatuurzoeksystemen de weg kent;

 • 4.

  de grondslagen van het vakgebied stralingsbescherming beheerst;

 • 5.

  voorlichting en instructie kan geven, voordrachten houden, onderwijs verzorgen, posters maken en effectief met de pers kan omgaan;

 • 6.

  de ethische aspecten van het vakgebied stralingsbescherming kan bespreken; en

 • 7.

  in een debat op argumenten gebruikmakend van debattechnieken overtuigend over komt.

Daarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau algemeen coördinerend deskundige):

 • 1.

  boven de leerstof van de opleiding Stralingsbeschermingsdeskundige staat;

 • 2.

  de grondbeginselen van het vak epidemiologie kan toepassen;

 • 3.

  de normatieve en ethische basisprincipes die gerelateerd zijn aan het vakgebied; stralingsbescherming en de uitwerking daarvan in nationale en internationale codes beheerst;

 • 4.

  de aspecten van de stralingsbeschermingscultuur kent;

 • 5.

  de relatie tussen gezondheidseffect en blootstelling kan benoemen en onderbouwen;

 • 6.

  risicovergelijkingen kan maken;

 • 7.

  de methoden voor risicocommunicatie beheerst;

 • 8.

  grondbeginselen van de radiobiologie goed beheerst, van moleculaire effecten tot gezondheidsschade, voor het gehele dosisbereik van laag tot hoog;

 • 9.

  de stralingsongevallencasuïstiek kent; en

 • 10.

  de wetenschappelijke discussies over de validiteit van bijvoorbeeld de Linear- Non-Threshold-hypothese en de relatie tussen de effecten van lage versus hoge blootstellingen kent.

Bijlage 5.1, onderdeel C: Kerncompetenties stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige.

Kerncompetentie 1:

De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige kan op overtuigende wijze inhoudelijk adequate adviezen en aanwijzingen van preventieve aard geven aan een organisatie, toezicht houden en relevante wet- en regelgeving handhaven (inclusief verleende Kernenergiewetvergunning) op het gebied van de ioniserende straling.

In deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau van coördinerend deskundige):

 • 1.

  een adequate risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kan maken, gerelateerd aan het ondernemingsdoel met inachtneming van de werknemersbelangen; zich bewust is van het spanningsveld tussen verschillende (deel)belangen en dat in de praktijk soepel en flexibel kan hanteren zonder het te behalen doel (een veilige werkplek) uit het oog te verliezen;

 • 2.

  adequate werkplannen en procedures kan opstellen, evalueren en verbeteren;

 • 3.

  adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) kan geven voor beleid gericht op risicobeperking en praktische implicaties daarvan voor medewerkers, bezoekers van de organisatie en de leefomgeving en dit beleid adequaat en overtuigend kan uitdragen en implementeren in de organisatie;

 • 4.

  het spanningsveld tussen het toepassen van het ALARA-principe en de daarmee gepaard gaande kosten kan hanteren;

 • 5.

  zijn positie in de organisatie en naar buiten toe goed kan inschatten (organisatiesensitiviteit) en daardoor proportioneel en in een bestuurlijke context kan handelen;

 • 6.

  op basis van kennis van verschillende detectiemethoden adequaat kan adviseren en oordelen over de inzet/toepassing van bepaalde werkwijzen bij bekende en (soms) onbekende stralingsbronnen;

 • 7.

  bij nieuw- en verbouw kan adviseren over de gewenste bouwkundige voorzieningen met betrekking tot stralingsveiligheid;

 • 8.

  betrouwbaar en reproduceerbaar het stralingsniveau, een oppervlaktebesmetting, de activiteit (bijvoorbeeld in excreta) en het dosis(tempo) kan meten (meettechniek, meetstatistiek);

 • 9.

  reguliere kwaliteitsmonitoringsystemen kan opzetten en audits kan houden;

 • 10.

  geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kan adviseren voor de te onderscheiden werkzaamheden/handelingen (wijze van blootstelling) en situaties (bijvoorbeeld een zwangere blootgestelde werker);

 • 11.

  aan blootgestelde werkers de meest geschikte vorm van persoonsdosimetrie kan toekennen;

 • 12.

  verkregen meetgegevens kan interpreteren en duiden in het kader van normen en limieten;

 • 13.

  met radiometrische grootheden kan rekenen;

 • 14.

  afschermingsberekeningen kan uitvoeren, blootstellingspaden en afgeleide operationele limieten kan bepalen en de effectieve (volg)dosis door uitwendige bestraling en inwendige besmettingen kan berekenen (via vuistregels, ICRP-modellen en metingen).

Daarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau coördinerend deskundige):

 • 1.

  (voor)kennis heeft van de wiskunde, fysica en scheikunde op het examenniveau van het voortgezet onderwijs;

 • 2.

  over een verzameling van basisvaardigheden beschikt om vakliteratuur te kunnen lezen en de inhoud toe te kunnen passen (wiskunde: integreren/differentiëren, statistiek, rekenvaardigheden, werken met rekenbladen (spreadsheets) etc.);

 • 3.

  kennis heeft van de drie hoofdprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging, ALARA, limieten);

 • 4.

  kennis heeft van de basisanatomie en fysiologie van de mens;

 • 5.

  voor alle toegepaste stralingstypen afschermingsberekeningen kan maken;

 • 6.

  de verleende Kernenergiewetvergunning kan interpreteren en weet wanneer deze gewijzigd moet worden;

 • 7.

  de terreingrensdosis kan berekenen – mede via de daartoe gepubliceerde modellen – en daarnaast de medewerkers- en bezoekersdoses binnen de terreingrens;

 • 8.

  kennis heeft van actuele en relevante wet- en regelgeving en de hieromtrent benodigde administratie adequaat uitvoert;

 • 9.

  kennis heeft van beveiliging van stralingsbronnen;

 • 10.

  een aan de gestelde eisen voldoende vergunningsaanvraag of -wijziging c.q. revisie kan opstellen;

 • 11.

  alle dosis- en aanverwante begrippen kent die in de regelgeving worden genoemd en er mee kan werken;

 • 12.

  de eisen kent die aan een Kernenergiewetdossier worden gesteld en deze kan toepassen voor de eigen organisatie;

 • 13.

  de regels kent en toepast die gelden per onderdeel van de levenscyclus/logistieke beheersketen van radioactieve stoffen en bronnen/toestellen;

 • 14.

  een indeling in speciale, bewaakte en gecontroleerde zones kan maken, inclusief beschrijving van vereiste bouwkundige voorzieningen en toegangsprocedures;

 • 15.

  bekend is met transportregelgeving (ADR) met betrekking tot radioactieve stoffen, kan vaststellen of aan de eisen van ADR-klasse 7 moet worden voldaan, etiketten kan (her)kennen, een transportindex-bepaling kan uitvoeren en een vervoersdocument correct kan invullen;

 • 16.

  de actuele ICRP-modellen voor inwendige-besmettingsberekeningen kent en er mee kan rekenen, met inbegrip van de daarbij voorkomende begrippen zoals U, SEE en SAF;

 • 17.

  het ALARA-beginsel kan toepassen op handelingen en werkzaamheden van uiteenlopende complexiteit;

 • 18.

  op de hoogte is van de ecologische aspecten van ioniserende straling (gezondheidseffecten op planten, dieren en ecosystemen);

 • 19.

  bekend is met de nuclidenkaart (of analoog) en de daarop vermelde gegevens in berekeningen kan toepassen;

 • 20.

  voldoende kennis en inzicht heeft in de radiobiologie om risicoschattingen te maken en daarop gebaseerde adviezen te geven aan (onder andere zwangere) blootgestelden;

 • 21.

  effectieve, doelgroepgerichte (werk)instructie en voorlichting geeft, zowel individueel als in groepen;

 • 22.

  kennis heeft van de fysische en radiobiologische eigenschappen van alfastraling, bètastraling, positronen, fotonen, neutronen, protonen en ioniserende straling producerende toestellen (met name röntgenapparatuur) en bronnen;

 • 23.

  secundaire effecten kent bij hoogenergetische straling (remstraling; (γ, n)-reacties);

 • 24.

  brede algemene kennis heeft van de achtergrondstraling (aard, type, oorsprong, dosisbelasting per bronterm en belastingspad).

Kerncompetentie 2:

De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige handelt een (dreigend) incident of ongewenste gebeurtenis adequaat af.

In deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau coördinerend deskundige):

 • 1.

  bij een (dreigend) incident, onder druk en op locatie de urgentie/risicogrootte adequaat kan inschatten;

 • 2.

  (verdere) contaminatie van de omgeving kan voorkomen door het toepassen van de juiste maatregelen;

 • 3.

  de daarbij passende maatregelen, detectie- en meetmethoden kan kiezen, initiëren en/of toepassen of laten toepassen en de daaruit voortkomende meetresultaten kan interpreteren;

 • 4.

  een decontaminatieplan kan opstellen en laten uitvoeren;

 • 5.

  de verantwoordelijkheid die bij zijn rol past actief op zich kan nemen;

 • 6.

  een ontstane afwijkende situatie zo nodig binnen een dag terug kan brengen naar de normale werkbare situatie (tenzij fysisch onmogelijk);

 • 7.

  binnen een uur een eerste dosisschatting kan geven aan de hand van meetwaarden en gegevens zoals vermeld in het Handboek Radionucliden (of vergelijkbaar);

 • 8.

  ervoor kan zorgen dat in overleg met de leiding van de organisatie adequate regie en samenwerking met andere deskundigen en disciplines plaatsvindt (bijvoorbeeld met de afdeling Communicatie/Voorlichting), inclusief melding aan de Inspectie conform een vergunningsvoorschrift;

 • 9.

  het incident kan evalueren en de uitkomsten naar beleid en interne procedures vertaalt.

Daarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau coördinerend deskundige):

 • 1.

  de situatie snel overziet omdat hij bekend is met de bronnen en de locatie, vanwege reguliere contacten, verrichte audits en bekendheid met de werkzaamheden/handelingen;

 • 2.

  praktische vuistregels kent en deze vlot toepast;

 • 3.

  kennis heeft van (uitwendige) decontaminatiemethoden voor mens en ruimtes;

 • 4.

  inschat wanneer de situatie acute medische hulp vereist als gevolg van stralingsincidenten;

 • 5.

  blootgestelde personen (of zij die denken te zijn blootgesteld) op onderbouwde wijze geruststelt en het gevoel van veiligheid op de werkvloer terugbrengt.

Kerncompetentie 3:

De stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige kan actief werken aan de eigen deskundigheidsbevordering en aan die van anderen met name binnen de eigen organisatie.

In deze context gaat het erom dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau coördinerend deskundige):

 • 1.

  met alle betrokkenen (van laag tot hoog in de organisatie) effectief kan communiceren over stralingsrisico’s en werkwijzen;

 • 2.

  het vakgebied stralingsbescherming in brede zin kan overzien en daarin een bepaalde diepgang kan verwerven;

 • 3.

  stralingsrisico’s in een maatschappelijke context kan plaatsten, zowel binnen als buiten de organisatie;

 • 4.

  de relatie tussen de stralingsrisico’s en die van andere agentia en risico’s op de werkvloer kan vergelijken met het (arbo)risicobeleid en daarbij rekening kan houden met verschillen in risicoperceptie;

 • 5.

  leesbare werkprotocollen kan opstellen en beoordelen;

 • 6.

  kan reflecteren op zijn eigen normen en waarden, integriteit en ethiek;

 • 7.

  zich open kan stellen voor intervisie en kritiek;

 • 8.

  kan reflecteren op zijn eigen risicoperceptie ten aanzien van stralingsblootstelling;

 • 9.

  de grens van zijn expertise kan onderkennen en zichzelf bijschoolt.

Daarvoor is het nodig dat de stralingsbeschermingsdeskundige (niveau coördinerend deskundige):

 • 1.

  aan het systeem van stralingsbescherming praktische invulling kan geven;

 • 2.

  in voldoende mate de weg kent op internet en in de literatuur om de eigen kennis up to date te houden en bekend is met het systeem van nascholing in Nederland;

 • 3.

  globaal bekend is met de eigenschappen en risico’s van niet-ioniserende straling;

 • 4.

  globaal bekend is met de brontermen en handelingen of werkzaamheden in de (inter)nationale nucleaire industrie; de medische toepassingen (nucleaire geneeskunde incl. cyclotron, radiotherapie, radiodiagnostiek); de industriële wereld (olie/gas, bagger, niet-destructief onderzoek) en de luchtvaart.

Bijlage 5.2: behorend bij afdeling 5.2 (eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming).

Bijlage 5.2, onderdeel A: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen.

De eindtermen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen zijn primair bedoeld voor de medewerker die toezicht houdt op toepassingen met medisch-beeldvormende röntgenapparatuur ten einde werknemer en omgeving tegen de nadelige gevolgen van ioniserende straling bij radiologische toepassingen te beschermen en daarmee – indirect – ook de patiënt beschermt. De medisch professional is primair verantwoordelijk voor zijn/haar medisch handelen en is daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van de patiënt met inachtneming van de bescherming van werknemer en omgeving.

Kerncompetentie 1

De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen geeft in afstemming met de stralingsbeschermingsdeskundige inhoudelijk adviezen en aanwijzingen van preventieve aard en bewaakt de veiligheid van medewerkers en leden van de bevolking voor de betreffende toepassing op het gebied van ioniserende straling.

Nadere typering van de context

De toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen heeft wettelijke taken met betrekking tot het verzorgen van opleiding en bij- en nascholing van werknemers en het voorlichten van werknemers over toepasselijk vastgestelde procedures en ter plekke geldende regelgeving.

In deze context gaat het erom dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen in staat is:

 • 1.

  zorg te dragen dat de toepasselijk vastgestelde procedures ten aanzien van stralingsbescherming en ter plekke geldende regelgeving worden nageleefd;

 • 2.

  zorg te dragen dat voorschriften en instructies ter kennis worden gebracht aan medewerkers en andere betrokkenen;

 • 3.

  protocollen op te stellen met betrekking tot stralingshygiënisch werken.

 • 4.

  zorg te dragen voor voorlichting aan derden over stralingsbeschermingsaangelegenheden;

 • 5.

  werknemers aan te spreken op onveilig/ongewenst gedrag betreffende stralingsveiligheid;

 • 6.

  uit hoofde van zijn functie contact te onderhouden met werknemers (al dan niet blootgesteld) op de afdeling over stralingsbeschermingsaspecten; bij zwangere medewerkers op het moment van melding;

 • 7.

  toezicht te houden op de klinische workflow, zodat het risico van stralingsblootstelling van werknemers en leden van de bevolking is geminimaliseerd;

 • 8.

  de regels, geldende veiligheidsnormen/eisen en protocollen toe te passen ten behoeve van stralingsbescherming van personeel, leden van de bevolking en daarmee tevens van patiënten;

 • 9.

  zorg te dragen voor de lokale organisatie van persoonsdosimetrie;

 • 10.

  te controleren dat voor personen die radiologische handelingen verrichten de passende persoonsgerichte stralingsbeschermingsvoorzieningen worden getroffen;

 • 11.

  toe te zien op de uitvoering van werkplekgerelateerde en individuele dosismonitoringsprogramma’s;

 • 12.

  zorg te dragen voor het juiste gebruik van apparatuur, voorzieningen en beschermingsmiddelen;

 • 13.

  werkzaamheden te verrichten in overleg met de stralingsbeschermingsdeskundige voor de uitvoering van Risico Inventarisaties en Evaluaties Stralingshygiëne (RIAS);

 • 14.

  structurele taken te verrichten betreffende kwaliteitsbewaking, stralingsveiligheid en de opvolging daarvan (Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus;

 • 15.

  verbeteruitkomsten te implementeren op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of inspectie- en auditbevindingen;

 • 16.

  werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de stralingsbeschermingsdeskundige, verband houdend met vergunningen en aangifteregelingen;

 • 17.

  toepassingsspecifieke vragen bij een inspectiebezoek te beantwoorden;

 • 18.

  in afstemming met stralingsbeschermingsdeskundige de regie bij stralingsincidenten te nemen en op de hoogte te zijn van de lokale procedures betreffende incidenten en ongevallen.

Daarvoor is het nodig dat de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen:

 • 1.

  op de hoogte is van de landelijke standaarden voor RI&E;

 • 2.

  de methoden kent voor prospectieve risicoanalyse;

 • 3.