Zeevaart

De goedgekeurde amendementen in Solas (International Convention for the Safety of Life at Sea) zijn per 1 juli jl. van kracht geworden. Zo wordt er nu onder andere vereist dat zeeschepen plannen en procedures hebben om mensen die overboord geslagen zijn uit het water te redden. Ook worden de wijzigingen in de International Convention for Safe Containers (CSC) van kracht.

De berging van de Baltic Ace verloopt sneller dan gepland. Dankzij het mooie weer is de eerste fase al afgerond. Daarmee is het risico op milieuverontreiniging grotendeels verdwenen, meldt Rijkswaterstaat.

Het vrachtschip, geladen met 1400 auto's, kwam in december 2012 op de Noordzee in botsing met een containerschip, de Corvus J. De Baltic Ace en zonk meteen. Dat gebeurde op een drukke vaarroute, 65 kilometer van Goeree-Overflakkee. 11 van de 24 bemanningsleden kwamen om het leven bij het ongeluk.

Tijdens de bijeenkomst van het Maritime Safety Committee (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is besloten dat het gewicht van geladen containers geverifieerd moet worden voordat ze aan boord gaan. Het MSC heeft deze en andere wijzigingen in de SOLAS-conventie goedgekeurd. De nieuwe versie van SOLAS zal per juli 2016 van kracht worden, ervan uitgaande dat deze definitief bekrachtigd wordt door het MSC in november 2014.

Het Maritime Safety Committee van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) komt van 14 to 23 mei bijeen. Het is de 93ste sessie van het comité en wordt gehouden op het hoofdkantoor in Londen. Op de website van de IMO staat een vooruitblik op deze bijeenkomst. Op de agenda staan onder andere de amendementen in de International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) betreffende veiligheid rond reddingsboten, en het amendement 37-14 van de IMDG Code.

Eind februari is de Duitse Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU) met het onderzoekrapport gekomen naar de brand en explosie aan boord van de MSC Flaminia op 14 juli 2012 op de Atlantische Oceaan en de daarop volgende ontwikkelingen. Een samenvatting van het rapport leest u hieronder.

De brand op containerschip MSC Flaminia op 14 juli 2012 was het gevolg van een explosie in het laadruim. Deze werd veroorzaakt door oververhitte chemicaliën, hoogstwaarschijnlijk divynilbenzeen. Tot die conclusie komt het Duitse onderzoeksinstituut voor ongevallen op zee, de Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU), na anderhalf jaar onderzoek.

De internationale verzekeringsmaatschappij TT Club heeft onderzoek gedaan naar ongevallen met zeecontainers. Daaruit blijkt dat twee derde van de ongevallen met verlies van containers of schade aan (lading in) containers veroorzaakt wordt door ondermaatse of incorrecte verpakking en vastzetting van de lading. Uit de database Cargo Incident Notification System (CINS), waarin incidenten met zeetransport opgeslagen worden, was eerder gebleken dat een derde van de onderzochte ongevallen deze oorzaak zouden hebben.

Op de website van de Internationale Maritieme Organisatie is een overzicht gepubliceerd van de errata en corrigenda van december 2013 op IMDG 2012 (amendement 36-12). Dit amendement is op 1 januari 2014 van kracht geworden en mag (vrijwillig) gebruikt worden sinds 1 januari 2013. De errata en corrigenda betreffen met name redactionele correcties.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft op haar website een overzicht gepubliceerd van de amendementen in SOLAS (Convention for the Safety of Life at Sea) en MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) die per 1 januari 2014 van kracht zijn geworden. Het gaat er daarbij onder andere om de herziene Annex III bij MARPOL te harmoniseren met de volgende herziening van de IMDG Code, zodat goederen verscheept worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen. 

In Staatscourant 2013, 34556 is het besluit gepubliceerd tot inwerkingtreding van een aantal internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen. Het betreft hier wijzigingen van internationale codes die op grond van de 'Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen' nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad of niet hierin bekendgemaakt hoeven te worden.

Op 21 juni 2013 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie de volgende resoluties aangenomen: