Zeevaart

Van 17 - 21 november heeft het Maritime Safety Committee (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie vergaderd in Londen. Daarbij heeft het MSC het concept van de ​​International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (IGF Code) goedgekeurd, en ook de amendementen om de IGF Code verplicht te maken onder SOLAS. Verder zijn er ook andere SOLAS-amendementen aangenomen.​​ Zo werd het voorstel aangenomen om te verplichten het brutogewicht van containers te verifiëren (hoofdstuk VI).

Deze week vergadert het Maritime Safety Committee van de Internationale Maritieme Organisatie in Londen. Bij deze 94ste sessie verwacht men de amendementen bij de International Convention for the Safety of Life at Sea (Solas) verplicht te maken. Dit betreft onder andere het verplicht stellen van de International Code of Safety for Ships using Gases or other Low flashpoint Fuels - de zogenaamde IGF Code. 

In 2004 - dus tien jaar geleden - is het protocol ‘Bunkerveiligheid tijdens containerwerkzaamheden’ afgesloten. Het protocol is destijds door Deltalinqs opgesteld in overleg met bunkerrederijen, sjorbedrijven en stuwadoorsbedrijven. In het protocol is bijvoorbeeld vastgelegd dat de sjorploeg een oranje signaalband aan de buitenkant van het zeeschip hangt als er een bunkerlichter langszij ligt. Daardoor kan de bemanning van de bunkerlichter rekening houden met het feit dat er sjorwerkzaamheden aan boord van het zeeschip plaatsvinden.

In de Staatscourant (2014, 31274) is het besluit gepubliceerd tot inwerkingtreding van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen. Op 22 mei 2014 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie de volgende resoluties aangenomen:
– MSC.372(93), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code);

Magazine editie

De wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee loopt qua officieel ingangsjaar niet gelijk met de andere modaliteiten, maar wel qua ingangsjaar voor vijwillige toepassing: ook de IMDG Code 37-14 mag vanaf 1 januari a.s. gebruikt worden. Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

De Internationale Maritieme Organisatie heeft een zeer beknopte samenvatting gepubliceerd van de wijzigingen in de 2014-editie van de International Maritime
Dangerous Goods Code (IMDG Code). In deze versie is amendement 37-14 opgenomen.

Op de website van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is een kort verslag gepubliceerd van de eerste vergadering van het Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC 1), gehouden van 8 tot 12 september jl. Deze CCC is de opvolger van DSC, het Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers.

De internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft de wijzigingen van amendement 37-14 van de IMDG Code gepubliceerd (Engelstalig). De IMDG Code 2014, waarin dit amendement is verwerkt, wordt van kracht op 1 januari 2016, maar mag vrijwillig toegepast worden vanaf 1 januari 2015.​

Het amendement 37-14 is opgenomen in annex 8 bij het verslag van de 93ste vergadering van het Maritime Safety Committee van de IMO.

In het Gemeenteblad van Rotterdam (41699) is de gewijzigde Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 gepubliceerd. De veranderingen hebben mede betrekking op gevaarlijke stoffen, waaronder overslag van vloeibare gevaarlijke of schadelijke stoffen in bulk, het schoonmaken van tankschepen en het in ontvangst nemen van scheepsafvalstoffen.

Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

Van 8 tot 12 september vindt de eerste CCC-vergadering (Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) plaats. CCC is de nieuwe naam voor wat vroeger de DSC genoemd werd. De vergadering vindt plaats in London. Op de agenda staat onder andere:
2. beslissingen van andere IMO-organisaties
3. veranderingen/aanpassingen van CSC 1972 en de eraan gekoppelde circulaires
4. ontwikkeling van een internationale code voor veiligheid voor schepen die gas of andere brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken