Zeevaart

Op donderdag 3 september hebben circa 55 deelnemers, actief in de gehele drogebulkketen, in een door Deltalinqs georganiseerde workshop een overzicht gekregen van de veranderingen inzake de Marpol Annex V (ladingrestanten droge bulk) wetgeving, die per 1 januari 2016 van kracht zal zijn. Door het eindigen van een overgangsbepaling mag er geen restlading - waaronder waswater, gevaarlijk voor het mariene milieu - meer overboord gezet worden. Verladers, terminals operators, havenautoriteiten, zeebevrachters, scheepsagenten en afvalinzamelaars gaven hun visie hierop.  

Nederlandse inspectiediensten gaan schepen en containers uit Tianjin, China extra controleren. Dit besluit is genomen vanwege twee grote explosies die op 12 augustus in dit gebied hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn veel giftige en gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

In maart vorig jaar heeft zich een dodelijk ongeval voorgedaan op het Nederlandse zeeschip de Hudsonborg: de eerste stuurman is door zuurstofgebrek om het leven gekomen in het ladingruim van het schip. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het ongeval onderzocht, en concludeert dat de procedure voor ladingcontrole niet bij de praktijk aansluit.

Van 14 tot en met 18 september vindt de tweede bijeenkomst plaat van het Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC) van de Internationale Maritieme Organisatie.

Magazine editie

In veel binnenhavens wordt al walstroom gebruikt. Maar niet voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Het is (nog) niet duidelijk of de elektrische aansluitingen hiervoor veilig zijn te combineren met de overslag van gevaarlijke lading.

De Ondezoeksraad voor Veiligheid heeft de eerste Rapportage Ongevallen Scheepvaart gepubliceerd. Hierin staan ernstige incidenten en ongevallen in de scheepvaart beschreven die zijn gemeld aan de Onderzoeksraad in de periode november 2014 tot mei 2015. De rapportage zal periodiek worden gepubliceerd.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van problematiek van de kwaliteit van scheepsbrandstoffen. Op dit moment wordt binnen het belanghebbendenoverleg de betrouwbaarheid getest van de chemische detectiemethoden voor stoffen op de lijst ongewenste stoffen. Dit is een voorwaarde voor internationale acceptatie van deze lijst.

Op de website van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is het verslag geplaatst van de 95ste bijeenkomst van het Maritime Safety Committee (MSC) van de IMO. Het MSC heeft onder andere de IGF Code (International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels) aangenomen. Deze regelgeving voor het gebruik van gas als brandstof is ontworpen vanwege het toenemende gebruik van gas als brandstof, en houdt rekening met de specifieke eigenschappen van gas/LNG en andere brandstoffen met een laag vlampunt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties heeft het Toezichtplan Veilig Vervoer over Water 2015 gepubliceerd. Dit is plan waarin de negen toezichthouders in de zeehavens en op de binnenwateren aangeven wat ze gezamenlijk gedaan hebben en in 2015 gaan doen. Enkele thema's en speerpunten voor 2015 zijn: bunkerolie, afvalstoffen, ontgassen en gevaarlijke lading.

Op de website van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) staan de agendapunten voor de 95ste sessie van het Maritime Safety Committee (MSC), die gehouden wordt van 3 tot 12 juni a.s. Verwacht wordt dat tijdens de bijeenkomst onder andere een nieuwe verplichte code voor schepen op gas aangenomen zal worden: de zogenaamde IGF Code.