Zeevaart

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl, waarmee de regels voor het goederenvervoer op zee worden gemoderniseerd. De oude regels zijn gedateerd.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) dringt er bij haar lidstaten op aan om een verdrag te ratificeren en implementeren om het transport van gevaarlijke en schadelijke stoffen per schip te compenseren.

De International Convention on Liability and compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious substances by Sea (de HNS-conventie, 2010) zal zorgen voor financiële compensatie voor schade veroorzaakt door HNS-ladingen op zee. Daarmee zal het bestaande en van kracht zijnde regels aanvullen.

Een aantal handelsorganisaties heeft een richtsnoer samengesteld voor de implementatie van de nieuwe IMO-regels voor het wegen van containers. Deze zijn opgenomen in de Solas-conventie (Safety Of Life At Sea) en worden van kracht op 1 juli 2016. Het document van de World Shipping Council (WSC), de TT Club, de International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA), en het Global Shippers’ Forum (GSF) heeft de vorm van veelgestelde vragen (faq's) en het is ontwikkeld in antwoord op vragen van schippers, bevrachters en terminaloperators om aan de nieuwe regels te voldoen.

Het European Maritime Safety Agency (EMSA) heeft het rapport 'Annual Overview of Marine Casualties and Incidents' gepubliceerd. Dit is een overzicht en analyse van de zeevaartongevallen in de periode 2011-2014 die zijn gerapporteerd via het rapporteringssysteem European Marine Casualty Information Platform (EMCIP). In totaal zijn er over die periode 9.180 incidenten gerapporteerd. In 2014 zijn er meer dan 3.000 ongevallen gerapporteerd, een toename met 9,3 procent ten opzichte van 2013.

Tijdens de 29e Algemene Vergadering van de IMO is Nederland herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Met deze herverkiezing voor de periode 2016-2017 is Nederland verzekerd van een zetel in het 'dagelijks bestuur' van dit agentschap van de Verenigde Naties. De IMO is verantwoordelijk voor internationale regelgeving op het vlak van maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het zeemilieu. In de Internationale Maritieme Organisatie vertegenwoordigt Nederland de belangen van de Nederlandse scheepvaart, onze havens en het zeemilieu.

Rotterdam gaat Shanghai helpen om de veiligheid in de haven te vergroten. Burgemeester Aboutaleb, die vanwege het staatsbezoek in Shanghai is, zegt dat in een gesprek met verslaggever Karin Alberts. De havensteden Shanghai en Rotterdam hebben al 36 jaar een actieve zusterschapsrelatie.

Classificatiemaatschappij DNV GL heeft een richtlijn gepubliceerd voor het ontwerp en de werking van zeeschepen met bulklading die vloeibaar kan worden. Als deze lading vloeibaar wordt, kan dat immers de stabiliteit van een schip in gevaar brengen. De richtlijn wijst op de gevaren en beschrijft maatregelen om de risico's te verkleinen.

De richtlijn kan - nadat men zich geregistreerd heeft - gedownload worden van de internationale website van DNV GL.

Magazine editie

De zeventig containers die recentelijk uit Tianjin zijn aangekomen in de Rotterdamse haven, zouden besmet kunnen zijn met vrijgekomen chemische stoffen of vervuilde neerslag. Daarom hebben de gezamenlijke inspectiediensten een plan van aanpak opgesteld om de containers te controleren.

Auteur(s)
Magazine editie

Het Gasmeetstation Rotterdam is een van de partijen die gasmetingen verrichten in containers. Daarbij heeft men te maken met uiteenlopende gassen, meetmethoden en ontgassingstechnieken. Een overzicht.

Magazine editie

Enkele weken geleden heeft Deltalinqs een workshop georganiseerd over de nieuwe Bijlage V bij het Marpol-verdrag. Daarin is bepaald dat ladingresten die schadelijk zijn voor het maritieme milieu niet meer overboord gezet mogen worden. Dit heeft gevolgen voor alle partijen in de keten.