Wegvervoer

Magazine editie

Gevaarlijke stoffen kunnen binnen de Nederlandse landsgrenzen worden vervoerd via weg, binnenvaart, spoor en pijpleiding. In de afgelopen dertig jaar is men steeds meer via de binnenvaart gaan vervoeren en steeds minder via het spoor en over de weg, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het Tractatenblad (2016, 38) is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) gepubliceerd. Op 8 maart en 26 juli 2015 zijn correcties aanvaard en op 26 september 2015 zijn wijzigingen aanvaard van de Bijlagen A en B bij de Overeenkomst. De wijzigingen van september 2015 zijn op 26 december 2015 in werking getreden. De correcties en wijzigingen zijn in andere talen te vinden op de website van de UNECE.

In de Staatscourant (2016, 16469) is het Besluit aanwijzing van het provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Provinciale Staten van Limburg hebben het volgende vastgesteld:
1. Als provinciaal net van wegen bedoeld in artikel 23 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, worden aangewezen de op de bijlagen weergegeven wegen. (De bijlagen zijn bij het besluit gevoegd.)

In oktober vorig jaar had de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eigenaren en exploitanten van transporttanks/tankcontainers in Nederland een brief gestuurd. Daarin gaf de inspectie aan een aantal overtredingen te hebben geconstateerd bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in transporttanks of tankcontainers. Zo waren deze gekeurd door een instantie die daartoe niet bevoegd was. Inmiddels heeft de ILT een vervolgbrief verstuurd. Daarin geeft ze aan dat de bevoegde instantie in Noorwegen de tot nu toe uitgegeven certificaten als geldig te accepteren.

Het Britse Ministerie van Transport heeft zijn richtsnoer voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg en spoor geactualiseerd. De actualisatie betreft met name hoofdstuk 1.10 van het ADR, over beveiliging. Er zijn ook templates voor een beveiligingsplan en een riskassessemnt toegevoegd.

Het document is gratis te downloaden van de website van de overheid.

De gemeente Nissewaard heeft geantwoord op schriftelijke vragen van de lokale partij Nissewaard Lokaal over het vervoer van gevaarlijke stoffen bij storingen bij de Botlekbrug. De gemeente vindt (ook) dat er geen vervoer van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden door de stedelijke bebouwing van Nissewaard. Als er een stremming is bij de Botlekbrug moeten vrachtwagenchauffeurs zich houden aan de vastgestelde omleidingsroute.

Rijkswaterstaat voert van 21 maart tot 1 mei 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bedieningssysteem van het Lorentzsluizencomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Scheepvaartverkeer kan deze zes weken niet door de sluis maar kan wel gebruik maken van de Stevinsluis bij Den Oever. Weggebruikers dienen tussen 11 en 15 april rekening te houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

Rijkswaterstaat gaat het onderhoud van de Nieuwe Botlekbrug aanpassen aan de hand van praktijkervaringen. Ook wordt een nadere analyse uitgevoerd hoe de brug minder gevoelig kan worden voor storingen die leiden tot uitval van de brug. Ten slotte wordt onderzocht welke ontwerpaanpassingen mogelijk zijn voor kwetsbaar gebleken onderdelen van de brug, zoals het grendelsysteem. De huidige aanpak voor storingsafhandeling wordt voortgezet. Door deze extra maatregelen moeten de storingen verder afnemen en de beschikbaarheid van de (vaar)weg toenemen.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de meest recente storing aan de Botlekbrug. Op de vraag of het wel wenselijk is dat het transport van gevaarlijke soffen via de N59 moet, antwoordt zij dat de N59 de alternatieve route voor gevaarlijke stoffen is die met de Veiligheidsregio is afgestemd. Via deze route wordt voorkomen dat gevaarlijke stoffen door tunnels vervoerd worden en wordt zo min mogelijk door woonkernen gereden.

De lokale partij Nissewaard Lokaal stelt dat de defecte Botlekbrug niet alleen leidt tot verkeersoverlast, maar ook tot levensgevaarlijke situaties. Van 16 tot en met 19 februari was de Botlekbrug gesloten vanwege reparatiewerkzaamheden. Niet al het vrachtvervoer met gevaarlijke stoffen lijkt dan om te willen rijden via Goeree-Overflakkee.