Verpakking

De regelgeving 2019 (ADR/RID/IMDG/IATA) is bekend, maar dat wil niet zeggen dat het echt duidelijk is hoe lithiumbatterijen verstuurd dienen te worden. Er is nog veel ruimte voor vereenvoudiging van de regelgeving, zodat het versturen uitvoerbaar en betaalbaar blijft, aldus de auteur van dit artikel.

Gevaarlijke Lading 5-2018 is verschenen, met als thema's: Regelgeving 2019 en Etiketten & Verpakkingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

Magazine editie

Verpakkingen in relatie met de huidige regelingen transport gevaarlijke goederen: wat zijn de toekomstperspectieven? Een voorbeeld is het samenwerkingsverband in Nederland waaruit binnenkort de eerste kunststof ziekenhuisvaten geleverd worden op basis van polyetheen uit huishoudelijk afval.

Magazine editie

Met de toepassing van zonneceltechnologie neemt ook het vervoer van lithium-ion-batterijen een vlucht. Naarmate er meer inzicht komt in de risico-aspecten worden ook de vervoersvoorschriften aangescherpt. Zo ook vanaf 1 januari 2019.

Het ontdoen van scheepsafval moet aan veel regels voldoen. Van schepen komen veel diverse afvalstoffen vrij, waarvan een gedeelte gevaarlijk is. Schepen voeren hun afvalstoffen af via gespecialiseerde inzamelbedrijven. Ook voor deze bedrijven is de inzameling en verwerking veelal complex. Dit artikel laat de voorkomende problematiek van zo’n proces zien aan de hand van een casus. De casus gaat over de afvoer van scheepsnoodsignalen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen weken vier controles uitgevoerd bij postsorteercentra, waarbij postpakketten werden geïnspecteerd. Bij alle vier de inspecties zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen in verpakkingen. De 17 betreffende pakketten waren niet als zodanig verpakt en misten de benodigde etiketten. De ILT heeft deze pakketten geblokkeerd.

In juli van dit jaar is versie 3.0 verschenen van het Engelstalige Echa-richtsnoer Guidance on labelling and packaging. Nu is dit richtsnoer vertaald in de 23 talen van de EU, waaronder het Nederlands: Richtsnoer voor etikettering en verpakking. Deze vertaalde versies zijn gepubliceerd op de website van het Europees agentschap voor chemische stoffen.

Gevaarlijke Lading 5-2017 is verschenen, met als thema's: Gevaarlijk afval / Etikettering & verpakking. In dit nummer de volgende bijdragen:

Het Belgisch Verpakkingsinstituut IBE-BVI heeft een 'dossier IBC's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen' samengesteld. HIerin staat beschreven waaraan IBC's moeten voldoen om als verpakking van gevaarlijke goederen te kunnen worden ingezet. Ze moeten dan voldoen aan de vereisten gesteld door de verschillende regelgevingen, wat betekent dat ze een reeks tests moeten kunnen doorstaan om te worden voorzien van een UN-kenmerk.

In de Staatscourant (2016, 24122) is de multilaterale ADR-overeenkomst M291 gepubliceerd. Deze betreft bijzonder verpakkingsvoorschrift PP28 bij verpakkingsinstructie P502 voor UN-nummer 1873 (perchloorzuur). Conform de overeenkomst moet dit verpakkingsvoorschrift als volgt worden gelezen: "PP28 Voor UN-nummer 1873, delen van verpakkingen, die in direct contact staan met perchloorzuur moeten zijn vervaardigd van glas of kunststof."

De multilaterale overeenkomst loopt af op 1 januari 2017 en is inmiddels mede-ondertekend door Spanje en Frankrijk.