Veiligheid

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Schultz van Haegen (I&M) een toelichting gegeven op de te nemen veiligheidsmaatregelen in de verschillende domeinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij informeert over de resultaten van de eerste fase van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid.

Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) heeft op 25 augustus schriftelijk gereageerd op Kamervragen over het bericht dat tientallen oud-medewerkers van Defensie ernstig ziek zijn geworden omdat zij zijn blootgesteld aan giftige stoffen. In het depot van Defensie in Vriezenveen (1999) en Brunsum (2002) - zogenaamde POMS-sites (Prepositioned Organizational Material Storage) - zouden er giftige stoffen in de werkplaatsen aanwezig zijn geweest die zich ver boven de toegestane concentratie bevonden. Deze zouden geheim zijn gehouden.

In een briefadvies aan de Tweede Kamer adviseert de Raad voor leefomgeving en infrastructuur om rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend te maken.

Staatssecretaris Mansveld heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over spoorveiligheid. De onderzoeksraad had deze aanbevelingen gedaan naar aanleiding van een aantal incidenten op het spoor. Nu schrijft zij op welke manier invuling is gegeven aan deze aanbevelingen. Het betreft hier de stand van zaken bij het ministerie, maar ook bij andere betrokken (spoor)partijen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het zogenaamde 'bovenregionaal expertteam crisiscommunicatie' opgericht. De leden zijn geïnstalleerd tijdens de expertmeeting van het veiligheidsberaad op 13 februari. Het bovenregionaal team crisiscommunicatie bestaat uit professionals voor en door de veiligheidsregio’s en gemeenten.

Op de website Overheid.nl is het verslag gepubliceerd van het Algemeen overleg over de Veiligheidsregio’s. Dit overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 28 november 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweer.

Vrijdag 13 december heeft het Algemeen Bestuur van het Veiligheidsberaad besloten tot instelling van het 'Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid' binnen het Instituut Fysieke Veiligheid, zo heeft het Platform Transportveiligheid bekendgemaakt. Dit expertisecentrum is van en voor de 25 veiligheidsregio’s en het centrale punt voor het verzamelen en verspreiden van kennis en expertise op vier transportmodaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen. Het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid staat ook open voor andere organisaties die kennis en expertise willen delen.

TNO heeft een methode ontwikkeld om inspecties meer inzicht te geven in de veiligheidsprestatie van een bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende databases. Op veiligheidspresaties.nl kunnen bedrijven sinds kort een scan maken van hun veiligheidssituatie.

Een delegatie van de Veiligheid Voorop-partners (onder andere VNO-NCW, VNCI, VOTOB, VNPI en VHCP) heeft op 10 december met staatssecretaris Mansveld van I&M gesproken over de voortgang en ambities van het programma Veiligheid Voorop. Vorige week is er een tweede voortgangsrapportage van dit programma verschenen.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op verzoek van de Kring van Commissarissen van de Koning onderzoek uitgevoerd naar de risicokaart. De risicokaart neemt binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing en risicocommunicatie een belangrijke plaats in. De totstandkoming, het beheer en publicatie van deze kaart is een complex proces waarbij diverse partijen met verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn betrokken. Het rapport Scan Risicokaart gaat nader in op deze taken en verantwoordelijkheden.