Veiligheid

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 3 februari 2016 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu over het spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Van dit overleg is nu het verslag gepubliceerd. Er is gesproken over het drukke vervoer van gevaarlijke stoffen bij spoorwegoverweg Vierpaardjes bij Venlo en de mogelijke tunnelvariant, de Brabantroute, en de Betuweroute.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de opvolging van aanbevelingen uit het in 2013 verschenen rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000-2012’. In dat rapport zijn in totaal acht aanbevelingen gegeven aan zowel Odfjell, als de opdrachtgevers, de vergunningverlener, de toezichthouder en de staatssecretaris. De Raad wil weten of de verbeteringen die naar aanleiding van het eerdere rapport zijn aangekondigd ook daadwerkelijk hebben geleid tot grotere veiligheid in de praktijk.
 

Spoorvervoerders schenken actief aandacht aan stoptonend seinpassages (STS-passages) en doen slagvaardig onderzoek hiernaar. De genomen maatregelen dragen bij aan de reductie van het aantal STS-passages. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) trekt deze conclusies na een thema-audit die zij heeft uitgevoerd, waarbij 22 meldingen van STS-passages zijn onderzocht. De onderzochte STS-passages hebben plaatsgevonden tussen half december 2014 en eind januari 2015. De ILT constateert dat de getroffen maatregelen in de branche bijdragen aan de reductie van het aantal STS-passages.

Na achttien jaar redactielidmaatschap van Gevaarlijke Lading neemt Hennie Standaar afscheid van dit platform op het gebied van gevaarlijke stoffen. Graag wil hij nog één keer naar buiten treden op dit vlak, en wel met zijn geheel eigen visie op veiligheid.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft zich aangesloten bij ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een programma van het bedrijfsleven dat streeft naar het verbeteren van de veiligheidscultuur bij bedrijven in de gehele chemieketen. De directies van bij de vereniging aangesloten Brzo-bedrijven AEB Amsterdam, AVR, Indaver, Remondis Argentia, SUEZ environnement en Van Gansewinkel hebben een overeenkomst voor deelname aan Veiligheid Voorop getekend.

Rotterdam gaat Shanghai helpen om de veiligheid in de haven te vergroten. Burgemeester Aboutaleb, die vanwege het staatsbezoek in Shanghai is, zegt dat in een gesprek met verslaggever Karin Alberts. De havensteden Shanghai en Rotterdam hebben al 36 jaar een actieve zusterschapsrelatie.

Magazine editie

Begin 2015 heeft de DCMR Milieudienst een doelgroepanalyse uitgevoerd bij op- en overslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen. Daaruit kwam naar voren dat driekwart van de overtredingen betrekking heeft op dezelfde drie onderwerpen. Projectleider Danny Croese licht de resultaten toe.

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) hebben een overeenkomst gesloten om meer te gaan samenwerken rond crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Het gaat er dan om de kennis en vaardigheden rond deze thema's beter toegankelijk te maken. Nu al werken de instituten veel samen. Zo verzorgt het RIVM verschillende onderdelen van IFV-opleidingen voor adviseur gevaarlijke stoffen en meetplanleider. Ook werken de instituten samen bij bijvoorbeeld het maken van het Handboek Stralingsincidenten.

Op 17 juni jl. heeft in de Tweede Kamer een Algemeen overleg plaatsgevonden met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over het spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Daarvan is nu een verslag gepubliceerd.

Mansveld zegt onder andere dat het ERTMS-traject vertraging oploopt. Dat komt doordat ze wil wachten op de rapportage van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Dat rapport zou voor de zomer komen, maar dat wordt later. Mansveld kan nog niet zeggen hoeveel vertraging er zal optreden.

Dit verslag hoort bij Kamerdossier 29 893.

Bedrijven lijken minder goed na te leven als de kosten hoger worden, blijkt uit onderzoek door de DCMR. Marinus Jordaan heeft namens de DCMR onderzocht waarom bepaalde ondernemers steeds regels overtreden. Hij begeleidt de doelgroepenanalyses bij de branches autodemontages en opslag gevaarlijke stoffen. De analyse is gebaseerd op elf motieven, ook wel de "tafel van elf genoemd", die de naleving bepaalt. 'Zichtbaar wordt hoe bedrijven sancties en pakkans inschatten. Maar ook of ze voldoende kennis hebben van de voorschriften en  hoe acceptabel ze die vinden', aldus Jordaan.