Tools en checklists

Het project Veiligheid Voorop (programma voor Brzo-bedrijven) heeft ook in 2016 heeft zijn rapportage over 2016 gepubliceerd. Er sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkeld om de veiligheid in Nederland te verbeteren. 

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de derde Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats.

Twee artikelen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 worden extra verduidelijkt in het document met aanvullende uitleg dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in overleg met het Landelijk Platform Inspecties (LPI) heeft opgesteld.

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'.

De Routeplanner implementatie Omgevingswet provincies is vanaf nu beschikbaar op http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/zelf-aan-de-slag/routeplanner. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. De routeplanner helpt gebruikers een eigen route voor de invoering van de Omgevingswet te ontwikkelen.

TNO heeft een methode ontwikkeld om inspecties meer inzicht te geven in de veiligheidsprestatie van een bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende databases. Op veiligheidspresaties.nl kunnen bedrijven sinds kort een scan maken van hun veiligheidssituatie.

Magazine editie

In december 2012 is het Veiligheidsplan van de branchevereniging VOTOB gelanceerd, met als belangrijk onderdeel de Self Assessment Tool voor tankopslagbedrijven. Veel van die bedrijven zijn voorjaar 2013 bezig de veiligheid van hun eigen bedrijf te onderzoeken aan de hand van deze tool. Een interview met Sandra de Bont, aankomend directeur van de VOTOB.

MKB'ers die werken met gevaarlijke stoffen, kunnen voortaan terecht op de 'Stoffenmanager Kennis en Community Portal'. Op deze site kunnen zij kennis en informatie uitwisselen over het werken met gevaarlijke stoffen en het gebruik van de Stoffenmanager. Dit softwarepakket stelt bedrijven in staat zelf de risico's en maatregelen in kaart brengen. MKB-bedrijven zijn verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren, ook voor het werken met gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat blootstelling hieraan binnen bepaalde normen gebeurt.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de Mal Groepsrisico, het eerste digitale instrument waarmee in Nederland het groepsrisico inzichtelijk kan worden verantwoord en dat bij de besluitvorming kan worden toegepast.
De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen bracht in 2008 twee adviezen uit met als titel ‘Risicobeleid en rampenbestrijding’ en ‘Brandweeradvisering’. De Adviesraad concludeerde daarin dat het aan een instrumentarium ontbreekt om mogelijke veiligheidsmaatregelen te identificeren en daarbij de kosten en baten van maatregelen af te wegen tegen de risico’s.

IUCLID5 (het IT-systeem voor de registratie van stoffen) is vanaf heden beschikbaar. IUCLID 5 is een IT-tool voor bedrijven die te maken hebben met registreren, evalueren, autoriseren en beperkingen van chemische stoffen (REACH).

Het systeem bestaat uit software om chemische stoffen te registreren bij het ECHA. Daarnaast helpt IUCLID 5 bij het maken van dossiers onder REACH.