Spoorvervoer

Het Britse Ministerie van Transport heeft zijn richtsnoer voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg en spoor geactualiseerd. De actualisatie betreft met name hoofdstuk 1.10 van het ADR, over beveiliging. Er zijn ook templates voor een beveiligingsplan en een riskassessemnt toegevoegd.

Het document is gratis te downloaden van de website van de overheid.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 3 februari 2016 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu over het spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Van dit overleg is nu het verslag gepubliceerd. Er is gesproken over het drukke vervoer van gevaarlijke stoffen bij spoorwegoverweg Vierpaardjes bij Venlo en de mogelijke tunnelvariant, de Brabantroute, en de Betuweroute.

De NS en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hebben gereageerd op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over de treinbotsing in Tilburg op 6 maart 2015. De NS haalt voorlopig geen oude reizigerstreinen af van trajecten waarover ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in tegenstelling tot de aanbeveling van de Onderzoeksraad.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoeksrapport gepubliceerd over de botsing tussen twee treinen in TIlburg op 6 maart 2015. De Onderzoeksraad concludeert dat spoorbedrijven onnodige risico’s creëren bij het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Bij de botsing, tussen een reizigerstrein en een stilstaande goederentrein, raakte de achterste wagon van de goederentrein, geladen met het brandbare en explosieve butadieen, lek.

Afgelopen vrijdag, 26 februari, heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen door gemeenten in West-Brabant. Hierover berichten verschillende Brabantse media. Bij dit overleg, op initiatief van Provinciale Staten van Noord-Brabant, hebben gemeentebestuurders en bewonersorganisaties hun zorgen geuit over de mogelijke groei van dit spoorvervoer. Zo heeft de belangenvereniging Vereniging Alternatief Goederenspoor de wens te kennen gegeven van een apart spoor voor goederenvervoer.

Voor spoorwegemplacementen waar gevaarljke stoffen worden gerangeerd bestaan op dit moment nog geen uniforme wettelijke regels. Daar moet verandering in komen. Een projectteam werkt aan nieuwe landelijke afspraken op het gebied van omgevingsveiligheid rond emplacementen.

Tijdens een overleg tussen ProRail en de chemische industrie is gesproken over mogelijke verbeteringen in het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij werd geconcludeerd dat men veel van elkaar kan leren bij het bestrijden van incidenten en dat er meer ‘bemoeizorg’ nodig is. Daarmee wordt bedoeld dat de partijen vanuit een bepaalde zorg ‘thema’s' kunnen benoemen bij een ketenpartner, zodat die zich bewuster wordt van zijn verantwoordelijkheid.

Spoorwegbeheerder ProRail heeft zijn Beheerplan 2016 gepubliceerd. Daarin wordt onder andere de stand van zaken van twee programma's besproken, die ook belangrijk zijn in het kader van het spoorvervoer van gevaalijke stoffen:

ProRail en de goederenvervoerders hebben overeenstemming bereikt over de tarieven voor de gebruiksvergoeding voor 2016 en 2017. Na twee jaar onderhandelen heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu het akkoord mogelijk gemaakt door een bijdrage te leveren van 3 miljoen euro. Deze bijdrage wordt ten dele ingezet als tegemoetkoming in de kosten die goederenvervoerders maken voor het registreren van wagons met niet-gevaarlijke stoffen.

Spoorvervoerders schenken actief aandacht aan stoptonend seinpassages (STS-passages) en doen slagvaardig onderzoek hiernaar. De genomen maatregelen dragen bij aan de reductie van het aantal STS-passages. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) trekt deze conclusies na een thema-audit die zij heeft uitgevoerd, waarbij 22 meldingen van STS-passages zijn onderzocht. De onderzochte STS-passages hebben plaatsgevonden tussen half december 2014 en eind januari 2015. De ILT constateert dat de getroffen maatregelen in de branche bijdragen aan de reductie van het aantal STS-passages.