Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - PGS

Op 17 november heeft de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (Votob) de Votob Academy gelanceerd. Deze omvat door de Votob zelf ontwikkelde vakopleidingen die opleiden tot een mbo-diploma. De tankopslagbedrijven zelf hebben de inhoud van de opleiding aangeleverd. 

Magazine editie

Deze zomer is de nieuwe PGS 29 gepubliceerd, voor grote opslagtanks voor aardolieproducten. Maar daarmee is het proces nog niet afgerond. De volgende stap is PGS Nieuwe Stijl. Daarnaast beoordeelt de overheid nu het voorstel van het bedrijfsleven voor de Normatieve Risicomethodiek. PGS 29 in de volgende fase.

Magazine editie

In juli van vorig jaar is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gepubliceerd; in maart van dit jaar de Regeling risico’s zware ongevallen. In oktober verschijnt naar verwachting ook PGS 6, de uitwerking voor de praktijk van het Brzo 2015 en de Rrzo. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van PGS 6:2016.

PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag’ is momenteel beschikbaar. Het betreft een nieuwe PGS-richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 32-team, dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', is gepubliceerd. PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

Magazine editie

Op dit moment wordt de PGS-richtlijn 29 herzien - een proces dat heel wat voeten in de aarde heeft. Bedrijven willen de gelegenheid hebben gelijkwaardige oplossingen aan te bieden op basis van een risicobenadering, maar een strikte interpretatie van PGS 29 laat dat (nog) niet toe. Ook is er een aantal concrete herzieningspunten waarover overheid en bedrijfsleven nog geen consensus hebben bereikt.

Op dit moment wordt de PGS-richtlijn 29: ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag vanbrandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ herzien. Vandaag, 28 juni, is de laatste bijeenkomst van de herzieningscommissie. Er zijn er totaal zo’n 1150 commentaren binnengekomen op de conceptversie. Mochten er naar aanleiding van deze vergadering nog (extra) voorschriften/onderwerpen zijn waar geen consensus over is, dan zal de Programmaraad hierover nog geïnformeerd worden. De Programmaraad wordt dan verzocht te besluiten hoe om te gaan met deze voorschriften.

Een concept van 'PGS 14: Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Actualisatie was nodig vanwege doorontwikkeling in de techniek, gewijzigde regelgeving, het verschijnen van de geactualiseerde PGS 15 en enkele nieuwe ervaringen met brandbestrijdingssystemen. Daarnaast is het Handboek brandbestrijdingssystemen nog geënt op de CPR 15-reeks.

Het concept van de ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is momenteel beschikbaar voor (openbaar) commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) heeft het concept van PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ beschikbaar gesteld voor een openbare commentaarronde. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een herziene PGS-richtlijn. Het concept van PGS 6 heeft nog niet de status van een PGS-richtlijn. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad en BRZO+.