Ontgassen

Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland onderzoek gedaan naar ontgassingen in deze provincies en de effecten van de ontgassingsverboden in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit in het kader van een mogelijk verbod op varend ontgassen in deze vier provincies.

De provincie Utrecht wil een verbod op ontgassen door de binnenvaart vaststellen door de Provinciale Milieuverordening (PMV) aan te passen. De Milieuverordening ligt tussen 19 april en 3 juni 2016 ter inzage bij de provincie Utrecht.

De aanpassingen in de PMV moeten zorgen voor een verminderde uitstoot van benzeen en benzeenhoudende verbindingen, waardoor de luchtkwaliteit in de buurt van vaarwegen verbetert. Het gaat naar verwachting om 190 tot 650 ontgassingen in 2016.

De Gemeente Rotterdam heeft een brief gestuurd naar de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid van Rotterdam over de handhaving op varend ontgassen en de mogelijke vermindering van uitstoot van benzeen in Zuid-Holland sinds 1 januari 2015. Sinds die datum is immers een verbod op het ontgassen van benzeen van kracht in Zuid-Holland (en Noord-Brabant).

Per 1 januari jl. is het ontgassingsverbod voor de binnenvaart in Zuid-Holland uitgebreid met een aantal benzeenhoudende stoffen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft de gevolgen hiervan voor de benodigde ontgassingscapaciteit en kegelligplaatsen onderzocht en gepubliceerd.

Er komt een onderzoek naar het verbod op het ontgassen van binnenschepen. Dit  wordt uitgevoerd in opdracht van de provincies Zeeland, Utrecht en Gelderland.

In Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt al zo'n verbod op het lozen van de giftige stof benzeen. Tot dusver wilde Zeeland een landelijke regeling afwachten, en heeft dus geen verbod ingevoerd. Ook in Utrecht en Gelderland geldt nog geen verbod op ontgassen. Nu wordt toch meegewerkt aan een onderzoek, dat onder meer moet uitwijzen of zo'n verbod kan worden gehandhaafd.

Auteur(s)

Het Scheepsafvalstoffenverdrag werd op 9 september 1996 gesloten tussen de zes Europese Rijnvaartlanden: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het gedeelte van het verdrag dat gaat over de ladingrestanten trad op 1 november 2009 in werking middels een nationaal besluit en nationale regeling: het Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB) en de Scheepsafvalstoffenregeling (SAR). Rijkswaterstaat handhaaft de waterzijde, de Regionale Uitvoeringsdiensten de landzijde.

In een tussenrapportage heeft onderzoeksbureau CE Delft de gevolgen van het ontgassingsverbod in Zuid-Holland voor benodigde ontgassingcapaciteit en kegelligplaatsen gepubliceerd. De Provincie Zuid-Holland heeft per 1 januari 2016 een ontgassingsverbod ingevoerd voor de binnenvaart in Zuid-Holland voor ontgassing naar de atmosfeer van meer dan 10% benzeenhoudende stoffen (UN-nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295). Doel van de studie van CE Delft is de gevolgen hiervan te voorspellen, met name op gebied van benodigde extra capaciteit aan ontgassingsinstallatie.
 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft door TNO onderzoek laten uitvoeren naar de effect van de stof MTBE (methyltert - butylether). Bij het ontgassen van binnenvaartschepen die deze stof vervoeren, kunnen restanten MTBE vrijkomen. Het ontgassen gebeurt als de schepen varen, in principe buiten woonwijken. Van MTBE is bekend dat het een hinderlijke geur verspreidt die klachten als hoofdpijn kan veroorzaken. Mensen aan wal kunnen last hebben van de geur, die al bij lage concentraties optreedt.

Gevaarlijke Lading 5/2015 is verschenen, met als thema: gasdetectie en ontgassen.In dit nummer de volgende onderwerpen: controle van containers die uit het Chinese Tianjin aankwamen in de Rotterdamse haven, verslag van het seminar over de ontgassingsproblematiek in de binnenvaart, overzicht van verschillende meetmethoden en ontgassingstechnieken bij Gasmeetstation Rotterdam, doelgroepanalyse van op- en overslagbedrijven in de Rijnmond, consequenties Marpol Annex V, afhandeling van een incident met waterstofperoxide, en de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Op reis, I

Magazine editie

In september vond voor de tweede keer het seminar over de ontgassingsproblematiek in de binnenvaart plaats. Veel verschillende gezichtspunten, initiatieven en technieken passeerden de revue. Een impressie van deze informatieve dag.