Ontgassen

Als het aan de provincie Utrecht ligt, wordt er niet meer tijdens het varen ontgast. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het voorstel voor wijziging van de Provinciale Milieuverordening vastgesteld, met een verbod op het ontgassen door de binnenvaart. De beoogde aanpassing wordt op 31 oktober voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarnaast wordt voorgesteld  de verordening aan te passen op een viertal uitzonderingen in stiltegebieden betreft het houden van evenementen.

Nederland is al jaren bezig het ontgassen van binnenvaartschepen terug te dringen, maar tot een nationaal verbod is het nog niet gekomen. Nu is er een stap gezet in de richting van een internationale regeling: de tekst van het nieuwe CDNI-verdrag is beschikbaar voor commentaar.

Op 28 juni heeft in Straatsburg de zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) van het CDNI plaatsgevonden. De CVP heeft een eerste, volledige ontwerptekst afgerond met internationaal afgestemde voorschriften voor de omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading (ontgassen van binnenvaartschepen). Over dat onderwerp vindt een openbare raadpleging plaats. Belangstellende kunnen hierop reageren in de periode van 15 juli tot 15 september 2016.

Tijdens het Algemeen overleg Zee- en binnenvaart van 21 april jl. heeft minister Schultz van Haegen (I&M) vragen beantwoord over het ontgassen van binnenvaartschepen. Zij stelt dat ze in het kader van het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) met andere landen in overleg is over een internationaal verbod. Ze gaat ervan uit dat er in 2016 een besluit wordt genomen in het CDNI. Zodra dat er ligt, kan de opname in de nationale regelgeving voorbereid worden.

Op vrijdag 17 juni is de MTS Don Quichot van GreenPoint Maritime Services gedoopt door Linde Freriks. De Don Quichot is ’s werelds eerste varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord-boordoverslag en tankterminals.

Gevaarlijke Lading 2/2016 is verschenen, met als thema: 'gasdetectie/ontgassen en opleidingen'. In dit nummer de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in gasmeten en ventileren, impact emissiebeperking binnenvaart onderzocht, ervaringen met opleiding tot veiligheidsadviseur, de Infodag Gevaarlijke Stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen in cijfers, veilig laden en lossen met Sulid, Rrzo: wettelijk kader voor Brzo-verplichtingen. Verder de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Uit het vak, Op reis en de column van Henk Bril.

Magazine editie

In Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt sinds 1 januari 2015 een verbod op het vrij ontgassen van benzeen uit ladingtanks van binnenvaartschepen, en dat verbod is per 1 januari jl. uitgebreid met benzeenhoudende vluchtige organische stoffen. Antea Group onderzocht de gevolgen van deze emissiebeperking. 

De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland hebben het rapport "Varend ontgassen in kaart" van CE Delft aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aangeboden. In de aanbiedingsbrief dringen de provincies sterk aan op een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen door de binnenvaart.

Volgende week verschijnt Gevaarlijke Lading 2/2016, met als thema 'gasdetectie/ontgassen en opleidingen'. In dit nummer de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in gasmeten en ventileren, impact emissiebeperking binnenvaart onderzocht, ervaringen met opleiding tot veiligheidsadviseur, de Infodag Gevaarlijke Stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen in cijfers, veilig laden en lossen met Sulid, Rrzo: wettelijk kader voor Brzo-verplichtingen. Verder de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Uit het vak, Op reis en de column van Henk Bril.

Ook de provincie Noord-Holland wil het varend ontgassen in de binnenvaart gaan verbieden. De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben al sinds 2015 een verbod op varend ontgassen. Om die reden heeft de provincie Noord-Holland samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Zeeland een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten op de vier provincies. Hieruit is gebleken dat de verboden in Noord-Brabant en Zuid-Holland van weinig invloed zijn op het aantal ontgassingen in Noord-Holland.