Ontgassen

Tankschepen mogen het komend jaar nog varend ontgassen in Zeeland. Op 9 juni jl. besloot een Statenmeerderheid van de provincie Zeeland dat dit nog maximaal een jaar wordt toegestaan. Er kwam wel een verbod tot stand, maar besloten is dat dit voorlopig niet behoeft te worden nageleefd. Eerst moet in Zeeland een ontgassingsinstallatie operationeel zijn.

GroenLinks in de provincie Zeeland meldt dat het geplande verbod op ontgassen in de provincie Zeeland uitgesteld is.

Op 8 maart 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport toestemming verleend aan de onderneming BF Don Quichot voor onder andere het ontgassen bij de installatie van het schip Don Quichot als alternatief voor het ontgassen in de atmosfeer. De huidige regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, in het specifiek het ADN, staat dit namelijk niet toe.

In het Provinciaal Blad van de Provincie Noord-Holland is de Provinciale Milieuverordening (PMV) Noord-Holland gepubliceerd. Daarin is een verbod op varend ontgassen in de binnenvaart opgenomen. Dit verbod betreft de restladingdampen van de volgende stoffen:
- benzeen (UN-nummer 1114);
- ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
- aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
- brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);

Zoals al eerder bekendgemaakt, gaat ook de provincie Utrecht varend ontgassen in de binnenvaart verbieden, zo heeft zij nu op haar website gepubliceerd. Aangezien het een internationaal probleem is, dient het primair  internationaal te worden opgelost, maar jarenlange onderhandelingen hebben nog niet tot resultaat geleid. Vandaar dat diverse provincies met een provinciaal verbod komen.

In december 2016 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) van het CDNI de ontwerptekst voor internationaal afgestemde voorschriften voor het ontgassen in de binnenvaart besproken. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten van de openbare raadpleging die deze zomer heeft plaatsgevonden. De CVP gaat ervan uit dat de ontwerptekst in de eerste helft van 2017 afgerond kan worden en op 22 juni van dit jaar ter goedkeuring aan de CVP kan worden voorgelegd.

Vanaf 1 maart geldt 2017 ook in Noord-Holland een verbod op varend ontgassen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met de wijziging van de provinciale milieuverordening om dit mogelijk te maken.

Ook de provincie Zeeland gaat - in navolging van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht - het varend ontgassen van binnenvaartschepen verbieden. Een internationaal en internationaal verbod op ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen laat te lang op zich wachten, aldus Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten van Zeeland. Daarom heeft de provincie een verbod opgenomen in de Provinciale Milieuverordening.

In het Provinciaal Blad van de provincie Utrecht (2016, 6020) is het Besluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening (PVM) Utrecht 2013 gepubliceerd. In artikel Artikel 30b staat vermeld dat het de vervoerder en schipper verboden is een ladingtank te ontgassen met restdampen van:
a. benzeen (UN-nummer 1114),
b. ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 1267),
c. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268),
d. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863),

Ook de provincie Utrecht is bezig met de invoering van een verbod op varend ontgassen in de binnenvaart. In de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland is dat al gebeurd door middel van een provinciale milieuverordening.