Onderzoek

Sinds 29 juli jl. lag de productie bij raffinaderij Shell Pernis stil, vanwege een stroomstoring. Op 24 augustus waren de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten.

Rijkswaterstaat, de drie betrokken veiligheidsregio’s (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord) en de betrokken waterschappen (Rivierenland, Aa en Maas en Limburg) hebben door Berenschot een onderzoek uit laten voeren naar de afhandeling van de calamiteit bij Stuw Grave (de eerste 48-uur na de aanvaring). In juli jl. zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekendgemaakt.

De concentratie FRD-903  – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in  drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst niet, uitgaande van de huidige emissie. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport geeft een beeld van de inspanningen die door bedrijfsleven en overheden zijn geleverd op het gebied van de veiligheid van deze groep bedrijven.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de wet Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving. Binnen het stelsel van omgevingsdiensten zijn zes Brzo-omgevingsdiensten ingericht die zijn belast met de uitvoering van de VTH-taken rond majeure risicobedrijven.

Projectorganisatie Maatwerk, onderdeel van Bureau Voorlichting Binnenvaart, heeft naar aanleiding van de berichtgeving over de gevaarlijke lading die per trein door stedelijke gebieden vervoerd wordt de opdracht gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit vervoer te verplaatsen naar de binnenvaart.

Tegen het lozen zonder vergunning moet hard worden opgetreden. Dat is een van de conclusies in het rapport 'Resultaten meetprogramma. FRD en PFOA stoffen rondom Chemours te Dordrecht', dat minister Schultz van Haegen (IenM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rijkswaterstaat is gestart met het terugplaatsen van de vijf jukken en vijftien schuiven in stuw Grave in de Maas. Deze week worden de eerste jukken aan de stuwbrug gemonteerd, volgende week de andere jukken en daarna volgen de schuiven. Naar verwachting is stuw Grave in juli 2017 volledig hersteld en operationeel.

Staatssecretaris Dijksma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond de bedrijven DuPont en Chemours in Dordrecht. Ze heeft inmiddels de resultaten van een steekproef onder omwonenden om het rekenmodel van RIVM voor PFOA te valideren, en van een nader onderzoek naar de risico's die werknemers hebben gelopen.