Onderzoek

Onlangs heeft de Engelse Marine Accident Investigation Branch (MAIB) een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor de stuwage van containers aan boord van zeeschepen. Uit onderzoek naar een incident met containers aan boord van ms Annabella bleek dat scheepsofficieren nauwelijks de tijd hadden om te controleren of de stuwage heeft plaatsgevonden conform het stuwageplan en wat het effect van de stuwage is op de stabiliteit van het schip. Lees erover in de weblog van Robert Tieman.

Auteur(s)

Onlangs heeft de Engelse Marine Accident Investigation Branch (MAIB) een rapport gepubliceerd waarin diverse aanbevelingen worden genoemd ten aanzien van de stuwage van containers aan boord van zeeschepen. Het onderzoek naar aanleiding van een incident met containers aan boord van ms Annabella bracht o.a. aan het licht dat scheepsofficieren nauwelijks de tijd hadden en kregen om te controleren of de stuwage heeft plaatsgevonden conform het stuwageplan en wat het effect van de stuwage is op de stabiliteit van het schip.

Maatregelen tegen de overschrijding van het plaatsgebonden risico door buisleidingen zullen enkele miljoenen kosten. Dat blijkt onderzoek door het RIVM, met medewerking van de Gasunie, dat minister Cramer van VROM aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de kosten en effectiviteit positief geoordeeld over GHS (Globally Harmonised System), het voorstel voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Dit voorstel ligt nu ter beoordeling van het Europees Parlement en de Raad.

De vier veiligheidsregio's langs de Betuweroute gaan de komende weken inventariseren met welke maatregelen zij zelf de veiligheid voor hun bewoners bij de hoge geluidsschermen langs de Betuweroute kunnen verbeteren. Daarnaast vragen zij de minister van Verkeer en Waterstaat om uiterlijk 1 december aan te geven welke fysieke maatregelen aan het spoor mogelijk zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft informatie voor milieuprofessionals via www.rivm.nl/milieuportaal beter toegankelijk gemaakt. Met dit nieuwe portaal wil het RIVM milieu- en stoffeninformatie in al haar aspecten beschikbaar stellen voor iedereen die beroepsmatig met milieu en veiligheid bezig is.

Ook bij geluidsschermen hoger dan 2 meter voldoet het externe veiligheidsniveau van de Betuweroute aan de geldende normen. Bij de hoge geluidsschermen langs de Betuweroute is de kans op een ernstig ongeval met gevaarlijke stoffen nog steeds twee keer lager dan op het overig spoor in Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) en TNO.

Nederland heeft een zeer goed resultaat behaald bij een audit die is gehouden door de Internationale Maritieme Organisatie IMO; het VN-orgaan voor de zeevaart. Deze controle ging in op de manier waarop de Nederlandse overheid haar internationale verplichtingen op het terrein van de zeevaart vervult.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft onderzoek verricht naar de explosie van een opslagtank met brandbaar aardgascondensaat in Warffum op 31 mei 2005. Bij deze explosie vielen twee dodelijke slachtoffers en raakte één slachtoffer zwaar gewond.

Tijdens het Jaarcongres Warehousing op 13 september is bekend gemaakt welke drie magazijnen genomineerd zijn voor de titel www.hetveiligstemagazijn.nl[Veiligste Magazijn van Nederland]. Jurylid Eric Hereijgers opende drie enveloppen met daarin de namen van de drie genomineerden: Akzo Nobel Coatings, Intel en Intervet.