Onderzoek

De Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) start in opdracht van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) een campagne tegen illegale transporten van vervuilde grond en het werken met gevaarlijk materiaal. Chauffeurs worden daarbij gewezen op het risico van dergelijke transporten en men hoopt dat de drempel lager wordt om informatie, al dan niet anoniem, door te spelen aan de politie.

Vanaf deze maand gaat de Arbeidsinspectie controles uitvoeren op het veilig werken met zogenoemde gegaste zeecontainers. Tot september bezoekt de inspectie hiervoor vierhonderd bedrijven die containers verwerken. Om ladingen te beschermen tegen ongedierte worden de containers behandeld met bestrijdingsmiddelen in de vorm van gassen, die soms kankerverwekkende stoffen bevatten. De inspecteurs willen vooral weten of werknemers deze containers veilig openen en volgens de voorschriften betreden.

Op Radio 1 heeft de VPRO een reportage uitgezonden getiteld 'Giftige gassen in containers'. Centrale vraag was: hoe is het stopzetten van controles door VROM te rijmen met ernstige ziekten die medewerkers hebben opgelopen?

Veel gemeenten maken geen gebruik van de bevoegdheid om binnen de bebouwde kom vaste routes te bepalen waarlangs gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd. De reden waarom geen route is vastgesteld is deels te verklaren doordat de kennis op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen bij de gemeente ontbreekt, zo blijkt uit een enquête van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Een lek in een lasnaad bij een goedgekeurde pomp is de oorzaak geweest van het ontsnappen van salpeterzuur op 4 december bij DSM in Geleen. Dat heeft minister Cramer (VROM) geantwoord op vragen van kamerlid Graus (PVV).

De groei van het Limburgs chemiecluster Chemelot kan ook na invoering van het Basisnet gewaarborgd worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Policy Research Corporation en Tebodin in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart.

Met grote interesse volgde de SVGS eind november de excursie in de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borssele. De serene sfeer op de enige opslag- en verwerkingslocatie voor radioactief afval in Nederland stond in schril contrast met de vragen die er leefden over het stralingsgevaar en de veiligheid.

De veiligheid in de verschillende vervoersmodaliteiten weg, water, luchtvaart en spoor stijgt. Het gevaarlijke stoffenvervoer is de laatste tien jaar gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Veiligheidsbalans 2007 die Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat donderdag 27 december hebben gepubliceerd.

BGZ Wegvervoer is op verzoek van en in samenwerking met de branche organisaties (TLN, KNV en DTSA) een project gestart over het verladen van gevaarlijke stoffen. BGZ heeft hiertoe een instrument ontwikkeld dat informatie geeft over de mogelijke gevaren voor de gezondheid bij het laden/lossen van vloeistoffen, en een advies geeft voor te nemen beschermingsmaatregelen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

De Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) organiseert een debat tussen vertegenwoordigers van milieu, ruimtelijke ordening, brandweer, bedrijfsleven, onderzoekers en adviseurs over de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 januari van 13.00 tot 16.00 uur bij adviesbureau DHV in Amersfoort.