Onderzoek

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Hennis-Plasschaert van Defensie de stand van zaken op het gebied van chroomhoudende verf. Zij stelt dat het RIVM op dit moment de blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroomhoudende verf in het verleden onderzoekt en wat dit kan betekenen voor hun gezondheid. Over de resultaten van het onderzoek doet zij nog geen uitspraak. Daarnaast hebben de regionale GGD’en in 2015 onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsrisico’s voor de huidige werknemers op de voormalige POMS-locaties.

Er komt een onderzoek naar het verbod op het ontgassen van binnenschepen. Dit  wordt uitgevoerd in opdracht van de provincies Zeeland, Utrecht en Gelderland.

In Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt al zo'n verbod op het lozen van de giftige stof benzeen. Tot dusver wilde Zeeland een landelijke regeling afwachten, en heeft dus geen verbod ingevoerd. Ook in Utrecht en Gelderland geldt nog geen verbod op ontgassen. Nu wordt toch meegewerkt aan een onderzoek, dat onder meer moet uitwijzen of zo'n verbod kan worden gehandhaafd.

In een tussenrapportage heeft onderzoeksbureau CE Delft de gevolgen van het ontgassingsverbod in Zuid-Holland voor benodigde ontgassingcapaciteit en kegelligplaatsen gepubliceerd. De Provincie Zuid-Holland heeft per 1 januari 2016 een ontgassingsverbod ingevoerd voor de binnenvaart in Zuid-Holland voor ontgassing naar de atmosfeer van meer dan 10% benzeenhoudende stoffen (UN-nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295). Doel van de studie van CE Delft is de gevolgen hiervan te voorspellen, met name op gebied van benodigde extra capaciteit aan ontgassingsinstallatie.
 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek gepubliceerd naar twee voorvallen met gevaarlijke stoffen in 2012 bij Sabic te Geleen. Op 21 januari 2012 werd een lekkage van kraakgas via het koelwatersysteem ontdekt. De oorzaak was een lekkage in de gaskoeler, waardoor het kraakgas naar het koelwater kon stromen. En op 18 oktober 2012 werd er een lekkage van een mengsel van de koolwaterstoffen geconstateerd bij een flensverbinding. Het doel van het onderzoek was om te leren van deze voorvallen.

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft het onderzoeksrapport 'Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's' aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bij de brand op het Chemelotterrein zijn geen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM), na extra onderzoek. Direct na de brand werd al aangegeven dat de uitstoot onder de schadelijke norm was gebleven. Om aan alle onzekerheid een einde te maken, is extra onderzoek aangevraagd. De GGD Zuid-Limburg geeft aan dat inademen van rook altijd schadelijk kan zijn. De brandweer heeft veel lucht- en veegmonsters genomen. Uit de veegmonsters blijkt ook dat de concentraties niet zijn verhoogd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoeksrapport gepubliceerd naar de dood van een hoofdwerktuigkundige aan boord van de Lady Irina, een in Nederland geregistreerd motorschip. Hij overleed op 13 juli 2014, na het betreden van de boegschroefruimte door koolmonoxidevergiftiging. Twee andere bemanningsleden zijn opgenomen in het ziekenhuis met dezelfde diagnose en keerden na een paar dagen terug aan boord.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft door TNO onderzoek laten uitvoeren naar de effect van de stof MTBE (methyltert - butylether). Bij het ontgassen van binnenvaartschepen die deze stof vervoeren, kunnen restanten MTBE vrijkomen. Het ontgassen gebeurt als de schepen varen, in principe buiten woonwijken. Van MTBE is bekend dat het een hinderlijke geur verspreidt die klachten als hoofdpijn kan veroorzaken. Mensen aan wal kunnen last hebben van de geur, die al bij lage concentraties optreedt.

(Voormalig) staatssecretaris Mansveld heeft Kamervragen van de SP en de PvdA beantwoord over de mogelijke gevolgen van de productie van teflon bij DuPont in Dordrecht. Deze vragen gingen over de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur (PFOA), die bij de productie van teflon vrijkomt. De staatssecretaris bevestigt dat DuPont Dordrecht tot 2012 teflon heeft geproduceerd met behulp van PFOA.

De PvdA heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, over het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur bij Dupont in Dordrecht. Dit naar aanleiding van het artikel 'Hoe DuPont met teflon een ongekende milieuramp veroorzaakte.