Inspectie

Magazine editie

Na het onderzoeksrapport in 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid recentelijk een tweede rapport gepubliceerd dat betrekking had op tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Maar dan nu om te achterhalen of Brzo-bedrijven voldoende gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen uit 2013.

Op 29 mei 2016 kondigde ILT aan te gaan handhaven op het aanwezig zijn van een gasafvoerleiding tijdens het lossen van schepen, met ingang van 1 januari 2017. Daar heeft de Inspectie nu voorlopig van afgezien.

Goederenvervoerder HSL Logistik mag niet meer op het spoor rijden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat het vervoersbedrijf de veiligheid niet op orde heeft, en heeft het veiligheidscertificaat ingetrokken. De maatregel gaat vandaag, 12 april, in.

Op tankschepen worden onder risicovolle omstandigheden werkzaamheden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld laswerkzaamheden in besloten ruimtes. Het naleven van de veiligheid vereist de hoogste prioriteit. In 2016 heeft de Inspectie SZW 48 controles op tankschepen uitgevoerd. Bij 33% werd onveilig gewerkt. In 2015 was dit percentage 52%.

In de periode van 10 maart tot eind april van dit jaar vinden wederom chloortransporten per spoor plaats vanuit Duitsland naar het Botlekgebied. Dit gebeurt over de Betuweroute. De precieze data en tijden zijn niet openbaar bekend gemaakt, maar het gaat om ongeveer elf transporten. De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben de gemeenten langs het spoor hierover geïnformeerd.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de "bijna ramp" en illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van een reportage van Argos getiteld 'De zaak Franz Schulte' van 21 janauri 2017.

Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, zoals al jaren georganiseerd in samenwerking met Gevaarlijke Lading. Deze keer was de CTGG in Rotterdam aan de Maas neergestreken, in de evenementenlocatie Hal4. Natuurlijk kwam de wet- en regelgeving 2017 aan bod, maar ook onderzoek in inspectie waren belangrijke thema's op deze dag.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is in Nederland het orgaan dat ontheffingen en toestemmingen verleent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat zijn dat precies en in welke situatie kunt u deze aanvragen?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes marinelocaties van het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft op deze locaties herhaaldelijk tekortkomingen en overtredingen geconstateerd op gebied van milieu en brandveiligheid. Daardoor kan de veiligheid van personeel en omgeving in het geding komen.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar Jaarplan 2017 gepubliceerd. Hierin wordt gesproken over het "veranderend inzicht in toezicht op werken met gevaarlijke stoffen". Vanwege de grote maatschappelijke aandacht voor de langjarige gevolgen van het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals Lycra en Teflon door Dupont, is ervoor gekozen hier eenmalig diepgaander onderzoek naar te laten doen om hieruit lessen te kunnen trekken.