Inspectie

De Inspectie SZW heeft een informatiedocument gepubliceerd over het toezicht op nucleaire installaties. Daar zijn verschillende inspectiediensten bij betrokken. Dit toezicht is gebaseerd op de Kernenergiewet (KEW), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de van deze wetten afgeleide besluiten en ministeriële regelingen. De Inspectie SZW en de ANVS zijn de belangrijkste toezichthouders.

Op 21 september is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het toezicht op het gebruik van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De Kamer debatteerde met staatssecretaris Dijksma (Milieu) en minister Asscher (Sociale Zaken). Er werd gesteld dat chemiebedrijven transparanter moeten zijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen. En de controle en handhaving moeten beter.

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR zijn op 1 september gestart met een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren. Benzeen is een  Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS).  Emissies van deze stof moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Magazine editie

In het toezicht op Brzo-bedrijven vinden belangrijke wijzigingen plaats. Dit zogenaamde VTH-toezicht valt nu onder de twaalf provincies, en in opdracht daarvan zes gepecialiseerde Brzo-omgevingsdiensten. Daarbij wordt gestreefd naar landelijk uniform toezicht. Gevaarlijke Lading interviewde twee direct betrokkenen hierover.

Magazine editie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten. Een samenvatting.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam in twee strafzaken in totaal 130.000 euro boete geëist tegen goederenvervoerder DB Cargo Nederland B.V. (voorheen: DB Schenker) voor het niet naleven van de regels en eisen die worden gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor.

Oliezaadkoek klinkt als iets lekkers van vroeger, maar ik ben erachter gekomen dat het hier om iets heel anders gaat, een bijzondere (vervoers)tak van sport. Oliezaadkoeken is de verzamelnaam in de vervoerswetgeving van gevaarlijke stoffen voor oliezaadschilfers (expellers) (UN 1386)  en oliezaadschroten (UN2217).

Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd met een eerste uitwerking van de methodiek voor een risicoanalyse (IBRA) voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het uiteindelijke doel is de schaarse capaciteit van de ILT in te zetten op de onderwerpen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn.

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen. Met onze ‘road to zero’ vraagt zij bedrijven om de blootstelling aan die stoffen te verminderen.

Het definitieve rapport over de Brzo-inspectie bij de chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl is in lijn met de terugkoppeling die in april werd gegeven. “De Inspectie constateerde enkele verbeterpunten, zoals het eerder reageren op roestvorming bij de staalconstructie van de chlooropslag en het hebben van een structureel schilderplan. Er werden geen overtredingen vastgesteld.